90. výročie založenia spoločnosti Chemosvit

Príležitostná poštová známka venovaná 90. výročie založenia spoločnosti Chemosvit v roku 1934 vo Svite.

24. 05. 2024

Poštová známka:
Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského

Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského
Deň vydania: 06. 06. 2011
Nominálna hodnota: 1,20 €
Rozmery známky: 44,1 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Poštová známka z emisného radu Historické výročia vydaná k  150. výročiu vydania Memoranda národa slovenského.Obrazový motív: Známka: Portréty Š. M. Daxnera a J. Francisciho, hlavných organizátorov memorandového zhromaždenia, mladík zobrazujúci Slovensko v pozadí so ženskou postavou predstavujúcou slobodu, ako trhá svoje putá; hárček: portréty viacerých národovcov, zúčastnených na zhromaždení v Martine a okrídlenou postavou (národným géniom) kráčajúcou dopredu, do budúcej slobodnej slovenskej krajiny. Prerušenie, stupienok na tejto ceste je práve memorandum, ktoré bolo takýmto míľnikom na danej ceste k slobode a samostatnosti.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Piačka

Výtvarný návrh hárčeka: akad. mal. Igor Piačka

Hárčeková úprava:

Poštová známka Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského (Hárčeková úprava)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011


Tematický popis a súvislosti:

Príležitostná známka sa venuje jednej z najvýznamnejších udalosti moderných slovenských dejín, vyhláseniu Memoranda národa slovenského 6. a 7. júna 1861 na národnom zhromaždení v Martine. Bol to v poradí druhý slovenský národný program (prvým boli Žiadosti slovenského národa z r. 1848). Slováci sa ním snažili dosiahnuť uznanie svojej národnej osobitosti a vyvodenia politických konzekvencií z tohto uznania – získanie národnej samosprávy (do angličtiny Home Rule) na ohraničenom území (Slovenské okolie), ktoré obývali. Súviselo s obnovením politického života v Rakúskej monarchii (Austrian Empire), v ktorej vtedy Slováci žili, po páde Bachovho absolutizmu. Nadväzovalo na Októbrový diplom panovníka z roku 1860, v ktorom prisľúbil obnovu slobodného politického života. Keďže sa tento život mal realizovať v historických štátoprávnych jednotkách monarchie, Slováci svoje memorandum primárne zaslali uhorskému snemu (Diet of Hungarian Kingdom). Ten sa ním však odmietol zaoberať. Po rozpustení snemu sa stály výbor, zvolený v Martine, obrátil s memorandom na panovníka. Toto, tzv. Viedenské memorandum bolo doplnené o Privilégium (ústavu) pre Slovenské okolie, v ktorom bolo stanovené štátoprávne postavenie slovenského národa v rámci monarchie. V danej dobe bolo memorandum neúspešné, ale jeho myšlienky boli základom slovenského politického programu až do r. 1938.


Autor (zdroj) popisu: PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov