XVII. Letné paralympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XVII. Letných paralympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Poštová známka:
EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies

EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies
Deň vydania: 26. 04. 2024
Nominálna hodnota: 2,10 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 160000

Poštová známka z emisného radu EUROPA so spoločným námetom Podvodná flóra a fauna - Fauna a flóra tatranských plies.


Textový motív: Hlaváč pásoplutvý / Cottus poecilopus

Obrazový motív: Hlaváč pásoplutvý na dne tatranského plesa.

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Peter Nosáľ

Upravený tlačový list:

Poštová známka EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Organizmy osídľujúce tatranské plesá musia byť prispôsobené na extrémne podmienky charakterizované spravidla veľmi nízkymi teplotami, krátkym vegetačným obdobím bez ľadu a nedostatkom živín. V nižšie položených plesách je diverzita bohatšia, naproti tomu vo vysokohorskom prostredí je druhov výrazne menej. Ak sa tu vyššie rastliny vôbec vyskytujú, ich spoločenstvá majú jednoduchú štruktúru a sú druhovo veľmi chudobné. Jedným z najvzácnejších druhov cievnatých rastlín tatranských plies je ježohlav úzkolistý (Sparganium angustifolium), ktorý sa vyskytuje na Slovensku v monodominantných spoločenstvách v dvoch Roháčskych plesách v Západných Tatrách a Nižnom Žabom plese vo Vysokých Tatrách. Tento glaciálny relikt ostal na plošne obmedzených, preňho vhodných stanovištiach ako pozostatok z ľadových dôb. Okrem niekoľkých zástupcov cievnatých rastlín sa v tatranských vodách vyskytuje viacero druhov machorastov a bohato sú zastúpené sinice a riasy. Niektoré druhy sú viazané výlučne na vody Tatier a mnoho z nich nesie druhové meno „tatricus“, „tatrica“ alebo „tatrensis“.

Fauna je bohatá najmä na drobné vodné bezstavovce, ako sú napríklad lastúrniky, kôrovce alebo chrobáky. Po roztopení vodnej plochy sú plesá využívané obojživelníkmi a dajú sa v nich pozorovať ich rôzne vývojové štádia. Vyskytujú sa tu skokan hnedý (Rana temporaria), mlok karpatský (Triturus montandoni) a mlok horský (Triturus alpestris). Okrem obojživelníkov tu nájdeme aj vývojové štádiá hmyzu ako pakomáre, potočníky či vážky, ktoré sa neskôr vyskytujú v blízkom okolí plies. Asi najvzácnejším živočíchom je glaciálny relikt žiabronôžka arktická (Branchinecta paludosa), ktorej výskyt je dnes známy už len v jedinom tatranskom plese v celej strednej Európe. V minulosti ju bolo možné sledovať aj v jednom z plies v poľskej časti Tatier, ale odtiaľto sa však vytratila z dôvodu zarybnenia, ktoré je spolu s acidifikáciou a otepľovaním najväčšou hrozbou pre živočíšstvo horských jazier. Zarybňovanie západotatranských plies siaha do 19. storočia, keď tu bol introdukovaný pstruh dúhový a ako jeho prirodzená potrava aj hlaváč pásoplutvý. Ekológovia upozorňujú na negatívny dopad tohto ľudského konania na krehký ekosystém tatranských plies, a na tento alarmujúci stav poukazuje aj Slovenská pošta, a.s., vydaním tejto spektakulárnej známky.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - Ing. Katarína Žlkovanová, PhD. – Mgr. Lukáš Lončík, Správa Tatranského národného parku


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov