Informal friendly meeting of meeting of stamp and postcard collectors in Bratislava

Invitation to an informal friendly meeting of stamp and postcard collectors organized by the Philatelic Club KF 51–34 in Bratislava in cooperation with the Union of Slovak Philatelists (ZSF) and the philatelic information portal www.postoveznamky.sk.

29. 05. 2024

Postage Stamp:
EUROPA 2024: Fauna and flora of Tatra mosses

EUROPA 2024: Fauna and flora of Tatra mosses
Date of Issue: 26. 04. 2024
Face value: 2,10 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 160000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the EUROPA stamp series with the common theme Underwater flora and fauna - Fauna and flora of Tatra mosses.


Text motifs: Hlaváč pásoplutvý / Cottus poecilopus

Pictorial motifs: Hlaváč pásoplutvý na dne tatranského plesa.

Postage stamp artwork: Mgr. art. Peter Nosáľ

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp EUROPA 2024: Fauna and flora of Tatra mosses (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp EUROPA 2024: Fauna and flora of Tatra mosses (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Organizmy osídľujúce tatranské plesá musia byť prispôsobené na extrémne podmienky charakterizované spravidla veľmi nízkymi teplotami, krátkym vegetačným obdobím bez ľadu a nedostatkom živín. V nižšie položených plesách je diverzita bohatšia, naproti tomu vo vysokohorskom prostredí je druhov výrazne menej. Ak sa tu vyššie rastliny vôbec vyskytujú, ich spoločenstvá majú jednoduchú štruktúru a sú druhovo veľmi chudobné. Jedným z najvzácnejších druhov cievnatých rastlín tatranských plies je ježohlav úzkolistý (Sparganium angustifolium), ktorý sa vyskytuje na Slovensku v monodominantných spoločenstvách v dvoch Roháčskych plesách v Západných Tatrách a Nižnom Žabom plese vo Vysokých Tatrách. Tento glaciálny relikt ostal na plošne obmedzených, preňho vhodných stanovištiach ako pozostatok z ľadových dôb. Okrem niekoľkých zástupcov cievnatých rastlín sa v tatranských vodách vyskytuje viacero druhov machorastov a bohato sú zastúpené sinice a riasy. Niektoré druhy sú viazané výlučne na vody Tatier a mnoho z nich nesie druhové meno „tatricus“, „tatrica“ alebo „tatrensis“.

Fauna je bohatá najmä na drobné vodné bezstavovce, ako sú napríklad lastúrniky, kôrovce alebo chrobáky. Po roztopení vodnej plochy sú plesá využívané obojživelníkmi a dajú sa v nich pozorovať ich rôzne vývojové štádia. Vyskytujú sa tu skokan hnedý (Rana temporaria), mlok karpatský (Triturus montandoni) a mlok horský (Triturus alpestris). Okrem obojživelníkov tu nájdeme aj vývojové štádiá hmyzu ako pakomáre, potočníky či vážky, ktoré sa neskôr vyskytujú v blízkom okolí plies. Asi najvzácnejším živočíchom je glaciálny relikt žiabronôžka arktická (Branchinecta paludosa), ktorej výskyt je dnes známy už len v jedinom tatranskom plese v celej strednej Európe. V minulosti ju bolo možné sledovať aj v jednom z plies v poľskej časti Tatier, ale odtiaľto sa však vytratila z dôvodu zarybnenia, ktoré je spolu s acidifikáciou a otepľovaním najväčšou hrozbou pre živočíšstvo horských jazier. Zarybňovanie západotatranských plies siaha do 19. storočia, keď tu bol introdukovaný pstruh dúhový a ako jeho prirodzená potrava aj hlaváč pásoplutvý. Ekológovia upozorňujú na negatívny dopad tohto ľudského konania na krehký ekosystém tatranských plies, a na tento alarmujúci stav poukazuje aj Slovenská pošta, a.s., vydaním tejto spektakulárnej známky.


Author (source) of the description: Slovenská pošta / POFIS - Ing. Katarína Žlkovanová, PhD. – Mgr. Lukáš Lončík, Správa Tatranského národného parku


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists