Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Rôzne:
Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov

Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
Autor: Jaroslav Legáth, Alexander Bárd, Emil Pilipčinec, Zuzana Kostecká, Imrich Maraček
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 15. 05. 2013 18:33

Konkrétny príklad spojenia vedeckej inštitúcie a klubu filatelistov ukazuje, že zbieranie známok a organizovanie filatelistických podujatí je zmysluplné využitie voľného času.Úvod


Spolupráca Klubu filatelistov 54-01 v Košiciach s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach začala v roku 1974 s vtedajšou Vysokou školou veterinárskou pri usporiadaní a organizovaní I. tematickej výstavy poštových známok HIPOFILA´74. Organizovaním podujatia boli poverení KF 54-01 v spolupráci s Jazdeckým oddielom TJ Slávia VŠV v Košiciach a ZV ROH VSŽ Košice (Obr. 1). Výstava svojím obsahom a zameraním bola ojedinelá.


Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 1

Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 2

V roku 1978 pri usporiadaní a organizovaní 2. tematickej výstavy poštových známok HIPOFILA´78 KOŠICE (Obr. 2) sa do spolupráce zapojil okrem klubu filatelistov aj krúžok mladých filatelistov, ktorý pôsobil pri oddelení Jazdeckého oddielu TJ Slávia pri VŠV v Košiciach a volali sa „huculiari“, pretože jazdili na huculských koníkoch. Kôň vzbudil v nich záujem o poštovú známku.

Pretechnizovaná spoločnosť si žiada návrat k prírode a prejavy tejto túžby registrujeme na každom kroku. Aj kôň si našiel napokon svoje opodstatnenie, najmä v športe, turistike a mimopracovnom využití. Výstava HIPOFILA´74 sa uskutočnila v čase, kedy bolo zjavné, že sa strácajú niektoré plemená koní a ich záchrana vyžaduje zainteresovanie širokej verejnosti. Na Slovensku sa v tom čase bojovalo o záchranu huculského koňa, v ČSR zachraňovali kladrubské plemeno koní.


Spolupráca pri vedeckých podujatiach a výročiach


Pri príležitosti I. veterinárskych onkologických dní bola usporiadaná Oblastná výstava poštových známok v dňoch 22. – 29. apríla 1984. Bola pripravená prítlač na obálku a Pošta Košice 1 používala príležitostnú pečiatku (Obr. 3).


Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 3

Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 4

Vedecká konferencia „Veterinárne vedy a prax“ 5. až 6. septembra 1984 bola usporiadaná pri príležitosti osláv 35. výročia založenia VŠV v Košiciach a poskytla príležitosť na filatelistickú dokumentáciu. Boli vyhotovené dva druhy prítlačí na poštové obálky (Obr. 4).


Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 5

Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 6


Jubileá UVL v Košiciach


Pri príležitosti 40. výročia Vysokej školy veterinárskej v Košiciach boli vyhotovené dva druhy farebných prítlačí na poštové obálky pre používanie pracoviskami v poštovom styku (Obr. 5 a 6). Vzácne 50. výročie založenia univerzity podnietilo funkcionárov klubu filatelistov usporiadať Regionálnu námetovú filatelistickú výstavu. K výročiu ako aj k ýstave boli vyhotovené prítlače na poštové lístky. Pošta Košice 1 používala príležitostné pečiatky k výstave i k výročiu (Obr. 7 a 8). Na počesť 55. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach boli vyhotovené dva druhy viacfarebných prítlačí na poštových lístkoch a obálkach (Obr. 9).


Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 7

Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 8

V rámci tradičných mestských filatelistických výstav ku Dňu mesta Košice bola UVL v Košiciach spoluorganizátorom 7. mestskej filatelisticko-filokartistickej výstavy „AGROFILA“ v roku 2006 (Obr. 10). Boli vydané 2 druhy prítlačí na poštové lístky. Pošta Košice 1 používala príležitostnú výstavnú pečiatku.


Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 9

Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 10


60. výročie UVL v Košiciach a 40. výročie ZSF


Bohatá úspešná spolupráca Klubu filatelistov 54-01 v Košiciach s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyústila do organizovania Všeobecnej súťažnej filatelistickej výstavy III. stupňa KOŠICE 2009 pri príležitosti 60. výročia založenia UVL v Košiciach a 40. výročia založenia Zväzu slovenských filatelistov. Sprievodným podujatím bol aj seminár „Veterinárna medicína, farmácia a ochrana životného prostredia vo filatelii“.


Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 11

Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 12

Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 13

Pri príležitosti týchto vzácnych jubileí a usporiadanej výstavy a vedeckého seminára boli vydané dokumenty: príležitostná poštová pečiatka k jubileu UVL v Košiciach (Obr. 11), celinová obálka (Obr. 12), tlačový list známky s personalizovaným kupónom (Obr. 13) a poštový lístok s výstavnou pečiatkou (Obr. 14) a obálka s prítlačou opatrená kašetovou pečiatkou a známkou s kupónom (Obr. 15). Tieto dokumenty sú zahrnuté do publikácie „Šiesta desaťročnica Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach“ (1999 – 009). Z vedeckého seminára bola vydaná monografia.


Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 14

Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 15


Svetový rok veterinárskej medicíny 2011


V roku 2011 bolo 250. výročie začiatku svetového veterinárskeho vzdelávania a bola oficiálne uznaná aj veterinárna profesia. Celý svet sa spojil v oslave veterinárskej medicíny, ktorej cieľom je zlepšovať zdravie zvierat a ľudí už 250 rokov. Popredné svetové veterinárne autority a inštitúcie vyhlásili rok 2011 za Svetový rok veterinárskej medicíny 2011 (Obr. 6).

Záverom spolupráca podporuje nielen informovanosť o medicínskych odboroch, ale aj povzbudzuje a motivuje súčasnú a budúce generácie zberateľov poštových známok venovať sa v rámci jednotlivých odborov filatelistickej činnosti aj medicínskemu a farmaceutickému námetu, ktorá je významná aj z historického a archívneho hľadiska.


Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 16


Použitá literatúra


  1. Bárd, A., 2011: Spolupráca Klubu filatelistov 54-01 s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. In: Katalóg filatelistickej výstavy Košice – Vet2011 s medzinárodnou účasťou, Košice 17.6. – 15.7. 2011, KF 54-01 v Košiciach, 2011, 9-17.
  2. Bárd, A., 2011: Filatelistické dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Klubu filatelistov 54-01 v Košiciach. Výstavný exponát.
  3. Kolektív autorov, 2009: Šiesta desaťročnica Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach 1949 – 2009, vedúci autorského kolektívu: doc. MVDr. Peter Korim, CSc., Vydavateľstvo JES Košice, 2009, 320 s.Kontakt na spoluautora článku: Imrich Maraček
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov