New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/1

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

02. 06. 2022

Thematic Philately:
Documents on the cooperation of the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice with the club of philatelists

Documents on the cooperation of the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice with the club of philatelists
Author: Jaroslav Legáth, Alexander Bárd, Emil Pilipčinec, Zuzana Kostecká, Imrich Maraček
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 15. 05. 2013 18:33

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

A concrete example of the connection between a scientific institution and a club of philatelists shows that collecting stamps and organizing philatelic events is a meaningful use of free time.Úvod


Spolupráca Klubu filatelistov 54-01 v Košiciach s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach začala v roku 1974 s vtedajšou Vysokou školou veterinárskou pri usporiadaní a organizovaní I. tematickej výstavy poštových známok HIPOFILA´74. Organizovaním podujatia boli poverení KF 54-01 v spolupráci s Jazdeckým oddielom TJ Slávia VŠV v Košiciach a ZV ROH VSŽ Košice (Obr. 1). Výstava svojím obsahom a zameraním bola ojedinelá.


Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 1

Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 2

V roku 1978 pri usporiadaní a organizovaní 2. tematickej výstavy poštových známok HIPOFILA´78 KOŠICE (Obr. 2) sa do spolupráce zapojil okrem klubu filatelistov aj krúžok mladých filatelistov, ktorý pôsobil pri oddelení Jazdeckého oddielu TJ Slávia pri VŠV v Košiciach a volali sa „huculiari“, pretože jazdili na huculských koníkoch. Kôň vzbudil v nich záujem o poštovú známku.

Pretechnizovaná spoločnosť si žiada návrat k prírode a prejavy tejto túžby registrujeme na každom kroku. Aj kôň si našiel napokon svoje opodstatnenie, najmä v športe, turistike a mimopracovnom využití. Výstava HIPOFILA´74 sa uskutočnila v čase, kedy bolo zjavné, že sa strácajú niektoré plemená koní a ich záchrana vyžaduje zainteresovanie širokej verejnosti. Na Slovensku sa v tom čase bojovalo o záchranu huculského koňa, v ČSR zachraňovali kladrubské plemeno koní.


Spolupráca pri vedeckých podujatiach a výročiach


Pri príležitosti I. veterinárskych onkologických dní bola usporiadaná Oblastná výstava poštových známok v dňoch 22. – 29. apríla 1984. Bola pripravená prítlač na obálku a Pošta Košice 1 používala príležitostnú pečiatku (Obr. 3).


Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 3

Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 4

Vedecká konferencia „Veterinárne vedy a prax“ 5. až 6. septembra 1984 bola usporiadaná pri príležitosti osláv 35. výročia založenia VŠV v Košiciach a poskytla príležitosť na filatelistickú dokumentáciu. Boli vyhotovené dva druhy prítlačí na poštové obálky (Obr. 4).


Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 5

Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 6


Jubileá UVL v Košiciach


Pri príležitosti 40. výročia Vysokej školy veterinárskej v Košiciach boli vyhotovené dva druhy farebných prítlačí na poštové obálky pre používanie pracoviskami v poštovom styku (Obr. 5 a 6). Vzácne 50. výročie založenia univerzity podnietilo funkcionárov klubu filatelistov usporiadať Regionálnu námetovú filatelistickú výstavu. K výročiu ako aj k ýstave boli vyhotovené prítlače na poštové lístky. Pošta Košice 1 používala príležitostné pečiatky k výstave i k výročiu (Obr. 7 a 8). Na počesť 55. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach boli vyhotovené dva druhy viacfarebných prítlačí na poštových lístkoch a obálkach (Obr. 9).


Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 7

Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 8

V rámci tradičných mestských filatelistických výstav ku Dňu mesta Košice bola UVL v Košiciach spoluorganizátorom 7. mestskej filatelisticko-filokartistickej výstavy „AGROFILA“ v roku 2006 (Obr. 10). Boli vydané 2 druhy prítlačí na poštové lístky. Pošta Košice 1 používala príležitostnú výstavnú pečiatku.


Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 9

Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 10


60. výročie UVL v Košiciach a 40. výročie ZSF


Bohatá úspešná spolupráca Klubu filatelistov 54-01 v Košiciach s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyústila do organizovania Všeobecnej súťažnej filatelistickej výstavy III. stupňa KOŠICE 2009 pri príležitosti 60. výročia založenia UVL v Košiciach a 40. výročia založenia Zväzu slovenských filatelistov. Sprievodným podujatím bol aj seminár „Veterinárna medicína, farmácia a ochrana životného prostredia vo filatelii“.


Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 11

Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 12

Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 13

Pri príležitosti týchto vzácnych jubileí a usporiadanej výstavy a vedeckého seminára boli vydané dokumenty: príležitostná poštová pečiatka k jubileu UVL v Košiciach (Obr. 11), celinová obálka (Obr. 12), tlačový list známky s personalizovaným kupónom (Obr. 13) a poštový lístok s výstavnou pečiatkou (Obr. 14) a obálka s prítlačou opatrená kašetovou pečiatkou a známkou s kupónom (Obr. 15). Tieto dokumenty sú zahrnuté do publikácie „Šiesta desaťročnica Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach“ (1999 – 009). Z vedeckého seminára bola vydaná monografia.


Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 14

Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 15


Svetový rok veterinárskej medicíny 2011


V roku 2011 bolo 250. výročie začiatku svetového veterinárskeho vzdelávania a bola oficiálne uznaná aj veterinárna profesia. Celý svet sa spojil v oslave veterinárskej medicíny, ktorej cieľom je zlepšovať zdravie zvierat a ľudí už 250 rokov. Popredné svetové veterinárne autority a inštitúcie vyhlásili rok 2011 za Svetový rok veterinárskej medicíny 2011 (Obr. 6).

Záverom spolupráca podporuje nielen informovanosť o medicínskych odboroch, ale aj povzbudzuje a motivuje súčasnú a budúce generácie zberateľov poštových známok venovať sa v rámci jednotlivých odborov filatelistickej činnosti aj medicínskemu a farmaceutickému námetu, ktorá je významná aj z historického a archívneho hľadiska.


Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov
 
Obr. 16


Použitá literatúra


  1. Bárd, A., 2011: Spolupráca Klubu filatelistov 54-01 s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. In: Katalóg filatelistickej výstavy Košice – Vet2011 s medzinárodnou účasťou, Košice 17.6. – 15.7. 2011, KF 54-01 v Košiciach, 2011, 9-17.
  2. Bárd, A., 2011: Filatelistické dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Klubu filatelistov 54-01 v Košiciach. Výstavný exponát.
  3. Kolektív autorov, 2009: Šiesta desaťročnica Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach 1949 – 2009, vedúci autorského kolektívu: doc. MVDr. Peter Korim, CSc., Vydavateľstvo JES Košice, 2009, 320 s.Kontakt na spoluautora článku: Imrich Maraček
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists