100. výročie uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice.

03. 05. 2024

Poštová známka:
Dejiny colníctva

Dejiny colníctva
Deň vydania: 06. 11. 2014
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 3
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 50000

Príležitostná poštová známka v hárčekovej úprave venovaná dejinám colníctva na území Slovenska.


Textový motív: dejiny / colníctva

Obrazový motív: Averz a reverz strieborného poldenára franského kráľa Karola Prostého z rokov 898-929, ktorý bol nájdený v roku 1965 v rámci výskumu základov Kostola sv. Martina v Nitre na Martinskom vrchu. Ide o vzácny prípad, kedy je na našom území zdokumentovaný výskyt cudzokrajnej mince ako platidla. Nepochybne ide o najstarší dôkaz výskytu platidla na našom území za účelom napomáhania medzinárodným obchodným vzťahom a postupného nahrádzania výmenného obchodu platidlami.

Hárčeková úprava obsahuje tri známky s kupónmi. Na kupónoch je zobrazený patrón colníkov, sv. Matúš, v podobe anjela prevzatého z karolínskej slonovinovej rezby a kaligrafická značka franského kráľa Ľudovíta Dieťaťa z Rafelstettenského colného poriadku s názvom originálneho rukopisu Inquisitio de Theloneis, ktorý platil aj na našom území. Ten sa zachoval len vo forme opisu z rokov 1254 – 1265 nazvanom Codex traditionum ecclesiae Pataviensis ab Ottone de Lonsdorf, pričom je deponovaný v Bavorskom hlavnom štátnom archíve v Mníchove.
Dekoráciu tlačového listu v spodnej časti tvorí medailón s vyobrazením sv. Matúša, patróna colníkov, píšuceho evanjelium podľa Ebbovho evanjeliára z 9. storočia na pozadí franskej dobovej ilustrácie z tzv. Utrechtského žaltára zachytávajúceho život vo franskej ríši 9. storočia, vrátane lodnej dopravy.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Robert Jančovič

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Rytina hárčeka: akad. mal. Rudolf Cigánik

Hárčeková úprava:

Poštová známka Dejiny colníctva (Hárčeková úprava)


Tematický popis a súvislosti:

Oblasť cla je v súčasnosti na našom území upravená na európskej úrovni jednotne Colným kódexom, pretože územie SR je súčasťou colného územia Európskej únie. Orgánmi štátnej správy v oblasti colníctva sú Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR, Kriminálny úrad finančnej správy a colné úrady.

Naše územie bolo od pradávna križovatkou významných obchodných ciest. Prvý štátny útvar na našom území, Veľká Morava, mal rozsiahle obchodné styky. Z tohto obdobia sa zachoval jeden z najstarších colných poriadkov a to Raffelstettenský colný poriadok (vlastným názvom v latinčine Inquisitio de theloneis Raffelstettensis ) z rokov 903 − 904, ktorý sa uplatňoval aj na našom území, a poukazuje na colnú prax veľkomoravských obchodníkov pri dovoze a vývoze tovaru. Preto aj symbolicky, pri príležitosti 1110. výročia jeho uplatňovania, si pripomíname počiatky a samotné dejiny colníctva na našom území, ktoré sa stali námetom poštovej známky a hárčeka.

Motívom poštovej známky je averz a reverz strieborného poldenára franského kráľa Karola Prostého z rokov 898 − 929, vyrazený mincovňou Bledonis lokalizovanou vo francúzskom meste Lons-le-Saunier, ktorý bol nájdený v roku 1965 rámci výskumu základov Kostola sv. Martina v Nitre na Martinskom vrchu. Ide o vzácny prípad, kedy je na našom území zdokumentovaný výskyt cudzokrajnej mince ako platidla. Nepochybne ide o najstarší dôkaz výskytu platidla na našom území za účelom napomáhania medzinárodným obchodným vzťahom a postupného nahrádzania výmenného obchodu platidlami. Na kupónoch známky je zobrazený patrón colníkov, sv. Matúš, v podobe anjela prevzatého z karolínskej slonovinovej rezby a kaligrafická značka franského kráľa Ľudovíta Dieťaťa z Rafelstettenského colného poriadku s názvom originálneho rukopisu Inquisitio de Theloneis. Ten sa zachoval len vo forme opisu z rokov 1254 – 1265 nazvanom Codex traditionum ecclesiae Pataviensis ab Ottone de Lonsdorf, pričom je deponovaný v Bavorskom hlavnom štátnom archíve v Mníchove. Hárček poštovej známky nakoniec dopĺňa obrazové stvárnenie evanjelistu Matúša, patróna colníkov, vytvoreného podľa predlôh dobových karolínskych rukopisov Remešskej školy.

Motívom FDC sa stalo tiež spracovanie predlohy karolínskej knižnej maľby z 10. storočia s motívom najvýznamnejšieho franského kráľa Karola Veľkého a jeho syna Pipina, ktorý reprezentuje spôsob kreovania právnych ediktov v období raného stredoveku.


Autor (zdroj) popisu: pplk. Ing. Marcel Šuštiak


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov