Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

16. 06. 2024

Postage Stamp:
History of customs

History of customs
Date of Issue: 06. 11. 2014
Face value: 1,00 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 3
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 50000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp in souvenir sheet form devoted to the history of customs on Slovak territory.


Text motifs: dejiny / colníctva

Pictorial motifs: Averz a reverz strieborného poldenára franského kráľa Karola Prostého z rokov 898-929, ktorý bol nájdený v roku 1965 v rámci výskumu základov Kostola sv. Martina v Nitre na Martinskom vrchu. Ide o vzácny prípad, kedy je na našom území zdokumentovaný výskyt cudzokrajnej mince ako platidla. Nepochybne ide o najstarší dôkaz výskytu platidla na našom území za účelom napomáhania medzinárodným obchodným vzťahom a postupného nahrádzania výmenného obchodu platidlami.

Hárčeková úprava obsahuje tri známky s kupónmi. Na kupónoch je zobrazený patrón colníkov, sv. Matúš, v podobe anjela prevzatého z karolínskej slonovinovej rezby a kaligrafická značka franského kráľa Ľudovíta Dieťaťa z Rafelstettenského colného poriadku s názvom originálneho rukopisu Inquisitio de Theloneis, ktorý platil aj na našom území. Ten sa zachoval len vo forme opisu z rokov 1254 – 1265 nazvanom Codex traditionum ecclesiae Pataviensis ab Ottone de Lonsdorf, pričom je deponovaný v Bavorskom hlavnom štátnom archíve v Mníchove.
Dekoráciu tlačového listu v spodnej časti tvorí medailón s vyobrazením sv. Matúša, patróna colníkov, píšuceho evanjelium podľa Ebbovho evanjeliára z 9. storočia na pozadí franskej dobovej ilustrácie z tzv. Utrechtského žaltára zachytávajúceho život vo franskej ríši 9. storočia, vrátane lodnej dopravy.

Postage stamp artwork: akad. mal. Robert Jančovič

Postage stamp engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Souvenir sheet engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Souvenir sheet format:

Postage Stamp History of customs (Souvenir sheet format)


Thematic description and context:

Oblasť cla je v súčasnosti na našom území upravená na európskej úrovni jednotne Colným kódexom, pretože územie SR je súčasťou colného územia Európskej únie. Orgánmi štátnej správy v oblasti colníctva sú Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR, Kriminálny úrad finančnej správy a colné úrady.

Naše územie bolo od pradávna križovatkou významných obchodných ciest. Prvý štátny útvar na našom území, Veľká Morava, mal rozsiahle obchodné styky. Z tohto obdobia sa zachoval jeden z najstarších colných poriadkov a to Raffelstettenský colný poriadok (vlastným názvom v latinčine Inquisitio de theloneis Raffelstettensis ) z rokov 903 − 904, ktorý sa uplatňoval aj na našom území, a poukazuje na colnú prax veľkomoravských obchodníkov pri dovoze a vývoze tovaru. Preto aj symbolicky, pri príležitosti 1110. výročia jeho uplatňovania, si pripomíname počiatky a samotné dejiny colníctva na našom území, ktoré sa stali námetom poštovej známky a hárčeka.

Motívom poštovej známky je averz a reverz strieborného poldenára franského kráľa Karola Prostého z rokov 898 − 929, vyrazený mincovňou Bledonis lokalizovanou vo francúzskom meste Lons-le-Saunier, ktorý bol nájdený v roku 1965 rámci výskumu základov Kostola sv. Martina v Nitre na Martinskom vrchu. Ide o vzácny prípad, kedy je na našom území zdokumentovaný výskyt cudzokrajnej mince ako platidla. Nepochybne ide o najstarší dôkaz výskytu platidla na našom území za účelom napomáhania medzinárodným obchodným vzťahom a postupného nahrádzania výmenného obchodu platidlami. Na kupónoch známky je zobrazený patrón colníkov, sv. Matúš, v podobe anjela prevzatého z karolínskej slonovinovej rezby a kaligrafická značka franského kráľa Ľudovíta Dieťaťa z Rafelstettenského colného poriadku s názvom originálneho rukopisu Inquisitio de Theloneis. Ten sa zachoval len vo forme opisu z rokov 1254 – 1265 nazvanom Codex traditionum ecclesiae Pataviensis ab Ottone de Lonsdorf, pričom je deponovaný v Bavorskom hlavnom štátnom archíve v Mníchove. Hárček poštovej známky nakoniec dopĺňa obrazové stvárnenie evanjelistu Matúša, patróna colníkov, vytvoreného podľa predlôh dobových karolínskych rukopisov Remešskej školy.

Motívom FDC sa stalo tiež spracovanie predlohy karolínskej knižnej maľby z 10. storočia s motívom najvýznamnejšieho franského kráľa Karola Veľkého a jeho syna Pipina, ktorý reprezentuje spôsob kreovania právnych ediktov v období raného stredoveku.


Author (source) of the description: pplk. Ing. Marcel Šuštiak


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists