Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

11. 07. 2024

Rôzne:
Ako dostať vlastné námety na poštové známky a iné poštové materiály?

Ako dostať vlastné námety na poštové známky a iné poštové materiály?
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 14. 11. 2013 16:57

Príspevok o tom ako môže "bežný človek" ovplyvniť slovenskú známkovú tvorbu návrhom vlastných námetov poštových známok a tiež o iných možnostiach ako dostať vlastné námety do sveta pomocou oficiálnych poštových produktov Slovenskej pošty, a.s.Vydavateľ poštových známok a emisný plán.


Poštové známky ako poštové ceniny môže vydávať len vydavateľ poštových cenín, ktorým je na Slovensku na základe Zákona o poštových službách (pozri [5], [6]) poskytovateľ univerzálnej poštovej služby v tuzemskom a zahraničnom styku Slovenská pošta, a. s. v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (pozri [7]). Okrem vyššie uvedeného Zákona o poštových službách platia pre vydávanie poštových známok aj Akty Svetovej poštovej únie (pozri [8]) a Etický filatelistický kódex Svetovej poštovej únie, ktorému sme venovali samostatný článok.

Vzhľadom na to, že Slovenská pošta, a. s. presadzuje umiernenú emisnú politiku, jej emisný plán poštových známok a poštových celín na jeden kalendárny rok obsahuje zhruba 20 - 25 poštových známok. Preto sa na slovenské poštové známky môžu dostať len celospoločensky najvýznamnejšie námety, osobnosti a udalosti. To sa samozrejme mnohým nepáči a často sa pýtajú, či môžu ovplyvniť, aby vznikla známka s "ich" námetom alebo známka k udalosti, miestu alebo osobnosti, ktorú oni považujú za významnú.


Vlastné námety na poštových známkach?


Vďaka ústretovému prístupu Slovenskej pošty, a. s.Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR existuje možnosť ako môže prakticky každý ovplyvniť námetovú rôznorodosť slovenských poštových známok - konkrétne námety, ktoré majú poštové známky pripomínať (napríklad významné osobnosti, udalosti, pamätihodnosti, prírodné krásy a pod.) nediktuje nikto "zhora", ale spracúvajú sa na základe doručených podnetov. Žiaľ, zberatelia a široká verejnosť o tejto možnosti prakticky nevedia, preto sa využíva len veľmi sporadicky. A pritom je to veľmi jednoduché. Stačí zaslať popis námetu so zdôvodnením jeho významu na Slovenskú poštu, a. s. (adresa: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika) alebo na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (adresa: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava, Slovenská republika). Obe inštitúcie všetky doručené návrhy na námety poštových známok a poštových celín riadne zaevidujú a postúpia na ďalšie posúdenie, ktoré je v kompetencii Slovenskej pošty, a. s. a ktorého výsledkom je návrh námetovej skladby emisného plánu poštových známok a celín.


Námetová komisia a schvaľovanie emisného plánu.


Spracovaný návrh námetovej skladby emisného plánu poštových známok a celín predkladá zástupca Slovenskej pošty, a. s. na zasadnutí Námetovej komisie, ktorá je poradným orgánom ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre otázky tematickej orientácie známok a poštových celín. Komisiu, ktorá sa schádza spravidla raz ročne, tvoria zástupcovia rezortu kultúry, III. sektora, historici, umelci a zástupcovia Slovenskej pošty, a. s.Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Finálny, Námetovou komisiou odsúhlasený, emisný plán poštových známok a poštových celín na príslušný kalendárny rok je nakoniec predložený Generálnym riaditeľom SP, a. s., na schválenie ministrovi DVRR SR.


Časový faktor predkladania návrhov na námety poštových známok.


Okrem širokoplošného významu navrhovaného námetu, ktorý by mal byť samozrejmosťou, je tu ešte jeden dôležitý faktor, na ktorý si treba dať pri zasielaní návrhov pozor: Plánovaný dátum vydania poštovej známky!

V podmienkach Slovenskej pošty, a. s. trvá proces od prvotného návrhu námetu cez výber konkrétneho zobrazenia, spôsobu realizácie, najvhodnejšej tlačovej techniky a autorov až po konečnú realizáciu poštovej známky v tlačiarni relatívne dlhý čas. Dôvodov je viac, jedným z nich je tlač veľkého počtu slovenských poštových známok náročnejšími tlačovými technikami, ktoré vyžadujú precíznu prácu výtvarníka pri príprave grafického návrhu a rytca pri jeho ryteckej transpozícii a dôkladne zvládnutý proces schvaľovania výsledného realizovaného návrhu formou tlačových skúšok, čo súvisí tiež s kapacitnými možnosťami tlačiarne. Inými slovami, na zasadnutí Námetovej komisie sa nepripravuje emisný plán na nasledujúci rok, ale až na ten ďalší. To znamená, že návrh na námet poštovej známky musí byť zaslaný aspoň dva roky pred plánovaným rokom vydania poštovej známky - ak chcete, aby váš návrh na poštovú známku bol zaradený do emisného plánu na rok 2016, najlepšie ak tak urobíte ešte do konca roku 2013 (emisný plán na rok 2014 aj emisný plán na rok 2015 sú už pripravené a schválené).

Samozrejme, existuje možnosť dodatočnej zmeny emisného plánu, ide však skôr o výnimočné prípady. V nedávnom období boli do emisných plánov doplnené dodatočne napríklad poštové známky Slovakia Summit 20052. miesto na MS v ľadovom hokeji 2012, z tých najčerstvejších spomeňme napríklad dodatočné zaradenie poštovej známky Vianočná pošta 2013 do Emisného plánu na rok 2013 a poštovej známky Historické výročia: Slovenské národné povstanie do Emisného plánu na rok 2014.

Príklady najbližších schválených emisných plánov slovenských poštových známok:


Iné možnosti realizácie vlastných námetov.


Tie námety, ktoré sa nedostanú do emisného plánu poštových známok, zostanú na známkach nezachytené, prípadne sa môžu, ak nejde o pevne stanovený rok vydania (napríklad prírodné námety), dočkať svojej príležitosti v ďalších rokoch. Také je realita. Zberateľom, ktorí si napriek tomu chcú "svoj" námet filatelisticky pripomenúť (okrúhle výročia ako 900 rokov mesta alebo 100. výročie narodenia sú len raz!), zostáva možnosť využiť iné druhy poštovej dokumentácie **. Niektoré sú zberateľom a verejnosti dostatočne známe, iné však menej alebo ich vôbec nepoznajú. Preto prinášame ich stručný prehľad a obrazové ukážky. Pre lepšiu názornosť a odlíšenie tých menej známych sme poštové produkty s možnosťou realizácie vlastných námetov rozdelili do dvoch skupín: tradičné poštové produktypersonalizované poštové produkty.


** V tomto článku sa venujeme len tzv. plnohodnotným filatelistickým materiálom, t.j. poštovým produktom, ktoré sú primárne určené na poštové použitie v bežnej poštovej prevádzke. Zámerne sa vyhýbame rôznym suvenírovým produktom ako sú nálepné a pamätné listy, analogické pohľadnice, súkromné prítlače na obálkach a lístkoch a pod., ktoré taktiež môžu pripomenúť vlastný námet, no z hľadiska poštovej prevádzky nie sú určené na poštové použitie a preto ich filatelisti nepovažujú za plnohodnotný filatelistický materiál.


Tradičné poštové produkty s možnosťou realizácie vlastných námetov.


Medzi tradičné poštové produkty s možnosťou realizácie vlastných námetov patria:

  • príležitostná poštová pečiatka podľa vlastného návrhu,
  • vložka do výplatného stroja podľa vlastného návrhu,
  • vložka do propagačnej strojovej pečiatky podľa vlastného návrhu,
  • prítlač na poštovom lístku podľa vlastného návrhu realizovaná oprávneným vydavateľom,
  • prítlač na celinovej obálke podľa vlastného návrhu realizovaná oprávneným vydavateľom,
  • prítlač na celinovej pohľadnici podľa vlastného návrhu realizovaná oprávneným vydavateľom.

Príležitostná pečiatka 200. výročie narodenia M. M. Hodžu Príležitostná pečiatka Európske ľudové remeslo 2012 Príležitostná pečiatka 20. výročie Slovenského olympijského výboru
 
Príklady slovenských príležitostných poštových pečiatok realizovaných podľa vlastných návrhov zadávateľov. Priebežne dopĺňaný prehľad slovenských príležitostných pečiatok nájdete v ľavom menu v sekcii: Aktuality -> Poštové materiály -> Príležitostná poštová pečiatka.Odtlačok výplatného stroja 900 rokov Piešťan
 
Odtlačok výplatného stroja Slovenský olympijský výbor
 
Príklady slovenských odtlačkov výplatných strojov, ktorých vložky boli realizované podľa vlastných návrhov zadávateľov.Strojová pečiatka GAMO Počítačové siete a komunikácie
 
Strojová pečiatka 900 rokov Piešťan
 
Príklady slovenských strojových pečiatok realizovaných podľa vlastných návrhov zadávateľov.Poštový lístok s prítlačou 6. slovensko – poľská filatelistická výstava Bratislava 2007 (Doprava na Dunaji) Poštový lístok s prítlačou 20. výročie Slovenského olympijského výboru (a Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov)
 
Príklady slovenských prítlačí na poštových lístkoch realizovaných podľa vlastných návrhov zadávateľov. Priebežne dopĺňaný prehľad slovenských poštových lístkov s prítlačou nájdete v ľavom menu v sekcii: Aktuality -> Poštové materiály -> Poštový lístok s prítlačou.Celinová obálka s prítlačou 60. výročie založenia Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach 1949 - 2009 (Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia) Celinová obálka s prítlačou 50 rokov štatútu mesta Dubnica nad Váhom (Veľkomoravský šperk)
 
Príklady slovenských prítlačí na celinových obálkach realizovaných podľa vlastných návrhov zadávateľov. Priebežne dopĺňaný prehľad slovenských celinových obálok s prítlačou nájdete v ľavom menu v sekcii: Aktuality -> Poštové materiály -> Celinová obálka s prítlačou.


Všetky uvedené poštové produkty sú v súčasnosti dostupné aj slovenským zberateľom (prítlač na celinovej pohľadnici podľa vlastného návrhu bola zavedená len nedávno a zatiaľ nebola realizovaná, preto neprinášame ukážku). Poskytuje ich Slovenská pošta, a. s. prostredníctvom svojej organizačnej zložky POFIS. V prípade záujmu, bližšie informácie ako aj obchodné a technické podmienky na realizáciu vlastných návrhov možno nájsť na internetových stránkach POFISu, konkrétne v časti POFIS -> Informácie.


Personalizované poštové produkty s možnosťou realizácie vlastných námetov.


Donedávna bola predstava tlače vlastných námetov na poštových ceninách bez schválenia na to určenej inštitúcie (alebo aspoň komisie) nemysliteľná! A to nikde na svete! Postupne sa však začali veci meniť a členské krajiny Svetovej poštovej únie, resp. ich vydavatelia prichádzajú s novými produktmi, ktoré majú zatraktívniť paletu ponúkaných filatelistických materiálov a tým prilákať nových zberateľov. Zberateľsky najzaujímavejšou kategóriou takýchto moderných poštových produktov sú tzv. personalizované poštové produkty s možnosťou realizácie vlastných námetov. Vydáva ich síce oprávnený vydavateľ, ale ich námety sú čiastočne alebo úplne v réžii zadávateľa, ktorým môže byť prakticky ľubovoľná osoba, firma alebo inštitúcia. Pri dodržaní istých pravidiel, ktoré sa samozrejme od krajiny ku krajine môžu líšiť, poskytujú nepreberné možnosti realizácie vlastných nápadov. Možno ich využiť rovnako na komerčnú propagáciu firmy alebo akcie ako aj na pripomenutie osobného jubilea alebo ako darček pre blízku osobu, ktorú isto poteší obálka so zaujímavým obrázkom alebo dokonca so známkou s na mieru šitým textom alebo vlastnou podobizňou. A to už ani nespomíname prakticky neobmedzené možnosti propagácie kultúrnych a prírodných krás...

Medzi celosvetovo najrozšírenejšie poštové produkty tohto typu patria (nie všetky poskytuje aj Slovenská pošta, a. s.):

  • prítlačové (personalizované) kupóny pri štandardných poštových známkach,
  • personalizované známky,
  • personalizované celinové obálky,
  • personalizované celinové pohľadnice.

Známka s personalizovaným kupónom 20. výročie SOV - Danka Barteková členkou MOV Známka s personalizovaným kupónom Balónová megafiesta 2013
 
Príklady slovenských známok s personalizovaným kupónom realizovaných podľa vlastných návrhov zadávateľov. Priebežne dopĺňaný prehľad slovenských známok s personalizovaným kupónom nájdete v ľavom menu v sekcii: Aktuality -> Poštové materiály -> Známka s personalizovaným kupónom.Personalizovaná známka Společnost sběratelů československých známek (SSČSZ) Personalizovaná známka Krematorium Pardubice 1923 - 2013 Personalizovaná známka 150 Jahre Stadt Ried im Innkreis
 
Príklady personalizovaných známok realizovaných podľa vlastných návrhov zadávateľov (2 x Česká republika a 1 x Rakúsko).Personalizovaná celinová obálka 900. výročie prvej písomnej zmienky o Piešťanoch
 
Personalizovaná celinová obálka 60 rokov Žilinskej univerzity
 
Príklady slovenských personalizovaných celinových obálok realizovaných podľa vlastných návrhov zadávateľov. Priebežne dopĺňaný prehľad slovenských personalizovaných celinových obálok nájdete v ľavom menu v sekcii: Aktuality -> Poštové materiály -> Personalizovaná celinová obálka.Personalizovaná celinová pohľadnica Svetová výstava EFIRO 2008 v Bukurešt
 
Personalizovaná celinová pohľadnica Svetová výstava EFIRO 2008 v Bukurešt
 
Príklad rumunskej personalizovanej celinovej pohľadnice realizovanej podľa vlastného návrhu zadávateľa. Táto nezvyčajná personalizovaná celinová pohľadnica je produktom špeciálnej služby pre návštevníkov Svetovej filatelistickej výstavy EFIRO 2008 v Bukurešti. Po príprave obrázku a textov priamo na výstave bol návrh elektronicky odoslaný zhotoviteľovi celinovej pohľadnice vo Švajčiarsku. Po vytlačení bola celinová pohľadnica odoslaná uvedenému adresátovi. O tom, že ide o celinovú pohľadnicu svedčí natlačená značka o úhrade poštovného v pravom hornom rohu adresnej strany celinovej pohľadnice. O tom, že celinová pohľadnica bola zaslaná zo Švajčiarska svedčí natlačená imitácia okrúhlej poštovej pečiatky natlačená na tejto značke o úhrade poštovného.Vzácnosť a zberateľská hodnota personalizovaných poštových produktov.


Je prirodzené, že zberatelia sa pýtajú na vzácnosť a zberateľskú hodnotu personalizovaných poštových produktov. Vieme im na túto otázku dať hodnovernú odpoveď?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že vzácnosť a zberateľská hodnota uvedených produktov sú dva súvisiace ale predsa len odlišné pojmy. Kým vzácnosť závisí od počtu vydaných produktov a ich dostupnosti, zberateľská hodnota závisí od zaujímavosti námetu a jeho použiteľnosti vo filatelistických zbierkach a exponátoch. Vzhľadom na to, že ide o relatívne nové produkty, obe tieto hodnoty sú stále ešte veľmi rozkolísané a až čas ukáže, ktoré konkrétne produkty sú medzi zberateľmi žiadané a teda ich zberateľská hodnota je vyššia a o ktoré je nižší alebo praktický nulový záujem a ich zberateľská hodnota je nízka. Jedno je však isté už teraz! Omnoho vyššiu zberateľská hodnotu majú a určite v budúcnosti budú mať personalizované produkty, ktoré sa nachádzajú na riadne poštou prepravených listoch, poštových lístkoch, pohľadniciach a pod. a teda splnili svoj primárny poštový účel. Lebo počty nepustia: Ak je vytlačených XY kusov. Koľko z nich zostane v albumoch zberateľov v neupotrebenom stave? - Drvivá väčšina! Koľko z nich bude opečiatkovaných len z ochoty a nikdy poštou neprejdú alebo ak, tak len pre filatelistické (rozumej čisto zberateľské) účely? - Zopár! A koľko z nich je skutočne poštou použitých bežnými ľuďmi? - Takmer žiadny! A to rozhoduje! Lebo zberatelia sa zaujímajú vždy viac o to, čo nie je bežné, najlepšie vzácne, ešte lepšie raritné a úplne najlepšie unikátne! Ale to samozrejme nie je nič nové. Skúsení zberatelia, a samozrejme aj obchodníci, už dávno vedia, že známka Modrého Maurícia je drahokam, ale známka Modrého Maurícia s originálnou pečiatkou na riadne poštou prepravenom liste je hotový poklad. A takýmto pokladom možno raz bude aj váš riadne poštou prepravená pohľadnica alebo list so známkou s personalizovaným kupónom alebo s personalizovanou známkou.

A ešte jedna poznámka k zberateľskej hodnote týchto - ale vlastne aj všetkých ostatných - poštových produktov. V každom prípade sa ukazuje ako rozumné pri príprave zvážiť textové a hlavne obrazové atribúty, ktoré budú hlavným faktorom budúcej zberateľskej atraktívnosti produktu. Preto neuškodí vopred si premyslieť aké použiť zaujímavé a pritom neopozerané obrázky a ak sa dá na prípravu produktu prizvať grafika, aby výsledný návrh mal nielen zaujímavý námet ale aj estetickú hodnotu.


Záver


Zmyslom tohto článku nie je venovať sa podrobne jednotlivým tradičným a personalizovaným poštovým produktom. Tým budú v blízkej budúcnosti venované podrobnejšie články v rámci cyklu odborných článkov Čo zbierame.... ?. Cieľom je ukázať zberateľom a širokej verejnosti, že možnosti prezentovania vlastných námetov na oficiálnych poštových materiáloch sú skutočne široké. Treba zvoliť ten najsprávnejší, ktorý poteší nielen zberateľa samotného, ale dokáže informovať aj širšie okolie o tom, že u nás bolo a stále je veľké množstvo významných osobností (nielen regionálneho charakteru), že naša história je bohatá na zaujímavé pripomenutia-si-hodné udalosti (nielen regionálneho charakteru) a že naša krajina poskytuje širokú paletu kultúrnych, technických a prírodných krás (nielen regionálneho charakteru). Asi budete súhlasiť, že je hodno ich propagovať. A prečo nevyužiť práve formu poštových materiálov, ktoré sa dokážu skutočne veľmi jednoduchým spôsobom dostať do všetkých končín sveta? Veď pošte nezaplatíme len za to, že ich vyrobí. V cene je aj to, že ich roznesie do celého sveta!


Referencie


[1] Vančo, M.: Proces prípravy poštových známok, FDC a FDC pečiatok, www.pofis.sk, 2010.

[2] POFIS -> Informácie, www.pofis.sk.

[3] Katalóg produktov POFIS, www.pofis.sk.

[4] Česká pošta -> Vlastní známky, www.ceskaposta.sk.

[5] Predpis č. 324/2011 - Z. z.Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, www.zakonypreludi.sk

[6] Zbierka zákonov č. 324/2011 - ZÁKON zo 14. septembra 2011 o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, www.postovesluzby.sk.

[7] Smernica č. 2/2011 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o schvaľovaní emisného plánu poštových známok a iných poštových cenín a o schvaľovaní poštových cenín, www.telecom.gov.sk.

[8] Akty Svetovej poštovej únie, www.telecom.gov.sk.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov