80. výročie Slovenského národného povstania (SNP)

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP).

28. 08. 2024

Rôzne:
Etický filatelistický kódex Svetovej poštovej únie

Etický filatelistický kódex Svetovej poštovej únie
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 14. 01. 2014 18:31

Etický filatelistický kódex Svetovej poštovej únie, ktorý určuje vydávanie a používanie filatelistických produktov v členských krajinách Svetovej poštovej únie.


Prečo Etický filatelistický kódex Svetovej poštovej únie?


Pri komunikácii s pracovníkmi Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenskej pošty, a. s. a jej organizačnej zložky POFISu padla niekoľkokrát zmienka o Etickom filatelistickom kódexe Svetovej poštovej únie. Musím sa priznať, najskôr som tomu nevenoval príliš veľkú pozornosť, no v poslednom čase sa objavilo zopár "káuz" s vydávaním rôznych produktov, ktoré ma prinútili sa na tento dokument pozrieť bližšie. Svoje zistenia a názory pripájam. Dúfam, že tým pomôžem osvetliť jeho obsah a, ak bude treba, pomôcť nájsť spoločnú reč medzi "vydavateľom" a "zberateľom".


Hľadanie oficiálneho dokumentu


Prvý krok, ak chcete niečo preštudovať, je nájsť zdroj, resp. oficiálnu verziu dokumentu. To mi dalo trochu práce, pretože som nikde žiadny dokument s názvom Etický filatelistický kódex Svetovej poštovej únie nenašiel a nevyhľadá vám ho ani žiaden internetový vyhľadávač. Jediné čo som našiel je text Kódexu v anglickom jazyku na stránke Svetovej poštovej únie (UPU) a časť Kódexu preložená do slovenského jazyka na stránke POFISu ako príloha Obchodných podmienok - Výroba príležitostných poštových celín s prítlačou, ktorý je však nekompletný - obsahuje len body 1. - 6. Už to je trochu zvláštne, že dokument, na ktorý sa viacerí odkazujú neexistuje v slovenskej verzii v plnom rozsahu a nedá sa nikde získať. Aj preto tento článok, aby sme mali Kódex publikovaný a hlavne vedeli, čo sa v ňom píše.

Na moju žiadosť promptne zareagovala ing. J. Brichtová z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá mi prostredníctvom J. Švecovej poslala originálnu anglickú verziu, ktorá je totožná s tou, ktorá je publikovaná na internetovej stránke Svetovej poštovej únie (UPU). Na moju otázku, či mi vedia poskytnúť oficiálny slovenský preklad, keďže ide o dôležitý (a asi aj záväzný) dokument Svetovej poštovej únie (UPU), som, žiaľ, nedostal uspokojivú odpoveď. Tak som začal pátrať ďalej a pozrel som ešte raz internetovú stránku s Obchodnými podmienkami Slovenskej pošty, a. s. / POFISu. Na moje príjemné prekvapenie som tam našiel kompletný preklad Etického filatelistického kódexu a to ako prílohu ďalších troch obchodných podmienok: Obchodné podmienky - Známky s personalizovaným kupónom, Obchodné podmienky - Výroba príležitostných poštových pečiatokObchodné podmienky - Výroba celinovej obálky príležitostnej. Takže Kódex po slovensky existuje ako príloha v štyroch dokumentoch, z toho v jednom v nekompletnej verzii a práve na ten som natrafil. Pomyslel som si niečo o zákone schválnosti, lebo keby som bol otvoril hneď niektorý iný (pravdepodobnosť bola 75%!), ušetril by som si kopu starostí. Ale zase by som, ako to už zvyčajne býva, nebol zistil niektoré zaujímavé fakty a skutočnosti. V každom prípade Etický kódex v slovenskej verzii je na svete, škoda že len ako príloha iného dokumentu, takže ak ho niekto hľadá má minimálnu šancu.


Obsah a skutočný zámer Etického filatelistického kódexu


Vráťme sa však ku Kódexu a jeho obsahu. Prvá vec, ktorá ma pri jeho čítaní zaujala je použitie slova filatelistický v jeho názve. Pôvodne som sa, asi dosť naivne, domnieval, že celý Kódex bude venovaný filatelii a filatelistom a ich podpore zo strany Svetovej poštovej únie (UPU) a oprávnených vydavateľov. Žiaľ, nie úplne je to pravda. Slovo filatelistický je v ňom použité ako menší trik, aby vznikol dojem, že vydavatelia poštových produktov myslia hlavne na zberateľov. Teda oni na nich myslia, ale nie z ich zberateľského pohľadu ale zo svojho obchodného pohľadu. Napríklad hneď prvý bod 1. 1. síce vymenúva produkty, ktoré Kódex zahŕňa, ale hneď dodáva, že existujú nielen tie! A v tomto duchu sa nesie celý text, ktorý nikomu nič neukladá ani nevymedzuje, ale len odporúča, ako by sa mali vydávajúce subjekty chovať a napríklad, že by mali využívať služby tlačiarní, ktoré rešpektujú Etický kódex pre tlačiarne cenín a poštových známok (čo to presne je som radšej ani nepátral, zrejme opäť súhrn dobre mienených odporúčaní). A celé je to zaklincované úplne poslednou vetou, ktorá ukazuje, že Kódex je síce namierený na podporu filatelie, ale nie filatelie ako zberateľskej oblasti ale filatelie ako filatelistického trhu.

Poznámka: Slovenský preklad nie je najšťastnejší - pôvodná anglická verzia je trochu presnejšia, nič to však nemení na fakte, že nejde o žiadne presné vymedzenie, čo sú filatelistické produkty a aké pravidlá pre ich vydávanie platia, ale len o uvedenie príkladov a dobre mienených odporúčaní.


Čo si má z toho bežný zberateľ zobrať? Ako vždy, ponaučenie! Že nie všetko, čo sa na prvý pohľad blyští, je aj niečo, čo mu pomôže a o čo sa môže oprieť. Skôr naopak! Poskytuje nástroje do rúk oprávnených vydavateľov, aby sa chovali maximálne trhovo - viacero formulácií je dosť vágnych, takže ich výklad je nejednoznačný. Preto nečudo, že pri nedávnych sťažnostiach zberateľov a filatelistov (dokonca oficiálnych zo strany Zväzu slovenských filatelistov) alebo dokonca aj pracovníkov Ministerstva, si nikto ani nedal námahu, aby pochybnosti aspoň vysvetlil - neudialo sa prakticky nič a svet vydávania poštových (pardon filatelistických) produktov beží ďalej. A ty zberateľ, kupuj, čo ti ponúkajú! Len sa potom nečuduj, že to, čo si kúpil častokrát nemá žiadnu zberateľskú hodnotu. A to buď z dôvodu príliš vysokého nákladu alebo, čo je ešte horšie, lebo ide o produkty, ktoré majú pramálo spoločné zo skutočným poštovým použitím. A to aj napriek zneniu (presnejšie odporúčaniu) úplne prvého bodu 1. Etického filatelistického kódexu Svetovej poštovej únie, ktorý hovorí, že ... Ale nepredbiehajme, nechajme Kódex prehovoriť v úplnom znení.


Úplné znenie Etického filatelistického kódexu


(Slovenská verzia Etického filatelistického kódexu Svetovej poštovej únie, ktorá je uvedená ako príloha v Obchodných podmienkach Slovenskej pošty, a. s. / POFISu.)


Filatelistický etický kódex pre použitie v členských krajinách pozostáva z nasledujúcich odporúčaní:

1. Vydávajúce poštové orgány, ktoré vytvárajú filatelistické produkty, musia zaistiť, že použitie poštových známok a ďalších prostriedkov vyjadrujúcich platbu poštou nevedie k vytváraniu takých poštových produktov, ktoré by nevyplývali z výkonu riadnych poštových postupov.

1. 1. Filatelistické produkty v rozsahu tohto kódexu zahŕňajú nielen:

  1. poštové známky, tak ako sú definované v článku 8 Všeobecného poštového dohovoru (Bukurešť 2004),
  2. karty a obálky prvého dňa,
  3. prezentačné balíčky alebo albumy;
  4. obálky s embosovanými alebo predrazítkovanými / predtlačenými známkami,
  5. príležitostné poštové pečiatky a kašety a príbuzné produkty,
  6. známky s príplatkami v súlade s článkom RE 306 nariadení Pekinského dohovoru.

1.2. Ostatné prostriedky indikovanej platby (napr. frankovacie označenia, pečiatka o zaplatení poštovného a ďalšie označenia) sú povolené v súlade s článkom 8 Bukureštského dohovoru, ale nepovažujú sa za poštové známky.

2. Vydávajúce poštové orgány nesmú oprávniť také použitie pečiatky na znehodnotenie, ručných pečiatok alebo iných oficiálnych informatívnych alebo pracovných označení, ktoré by nevyplývali z uplatňovania náležitých poštových postupov.

2.1. Vydávajúce poštové orgány nesmú povoliť použitie takýchto znehodnocovacích alebo označovacích zariadení osobami inými ako sú ich vlastní zamestnanci.

2. 2. V určitých výnimočných prípadoch, a za predpokladu, že sa vykonáva priamy dohľad vlastnými pracovníkmi, môžu vydávajúce poštové orgány oprávniť použitie takýchto znehodnocovacích alebo označovacích zariadení osobami inými ako sú ich vlastní zamestnanci.

2. 3. V prípadoch, keď vydávajúce poštové orgány zadávajú časť svojich prevádzkových činností a predovšetkým znehodnocovanie ako zákazku, musí zmluva špecifikovať, že sa znehodnocovacie a označovacie zariadenia musia používať iba na pracovné aktivity a prísne v súlade s riadnymi poštovými postupmi daného vydávajúceho poštového orgánu, ktorý musí zaistiť, aby sa toto pravidlo prísne dodržiavalo.

3. Pri predaji produktov na filatelistické účely, ktoré zahŕňajú poštové známky, musia vydávajúce poštové orgány zabezpečiť, že je narábanie so samotnou poštovou známkou a použitie pečiatok na znehodnotenie, ručných pečiatok, kašetov a ďalších označovacích zariadení v súlade s ich príslušnými poštovými postupmi.

4. Pri každom vydaní musia vydávajúce poštové orgány zabezpečiť, aby boli poštové známky vytlačené v dostatočnom počte na uspokojenie potenciálnych prevádzkových požiadaviek a predvídateľných filatelistických potrieb. Pri použití pečiatky na znehodnotenie, ručných pečiatok, príležitostných poštových pečiatok a kašetov musia vydávajúce poštové orgány zabezpečiť, aby bol k dispozícii dostatočný počet filatelistických produktov na uspokojenie požiadaviek. Hoci nemusia vydávajúce poštové orgány mať k dispozícii každé vydanie poštovej známky na každej filiálke, musia sa presvedčiť, že ich zákazníci a filatelisti sú vždy informovaní o tom, kde je vydanie každej poštovej známky k dispozícii pre poštové a filatelistické účely.

4. 1. Je možné vydať poštové známky zobrazujúce špecifické regióny krajiny alebo územia, pokiaľ vyhovujú požiadavkám tohto Etického kódexu a pokiaľ sú zákazníci a filatelisti vždy informovaní o ich dostupnosti pre poštové a filatelistické účely.

4. 2. Vydávajúce poštové orgány sa musí a postarať o to, aby zaistili vydanie známok, ktoré pomôžu naplniť očakávania trhu. Musia zabezpečiť, že množstvo známok vydaných každý rok je obmedzené takým počtom, ktorý bude trh akceptovať. Ak sa o postupe stále rozhoduje, poštové správy by mali opatrne reagovať na požiadavky trhu, aby sa vyhli nadmernej ponuke. Nesmú naplniť trh a takýmto spôsobom odohnať filatelistov a zberateľov od svojho koníčka.

5. Pri výbere tematiky, loga, emblémov a iných dizajnových prvkov pre ich vydanie na poštových známkach musia vydávajúce poštové orgány vždy rešpektovať práva duševného vlastníctva.

6. Ak ponúkajú vydávajúce poštové orgány svojim zákazníkom personalizovanú známku, musia vytvoriť právny rámec na ochranu postavenia zákazníkov v súlade so štátnym právom.

7. Pokiaľ nemajú vydávajúce poštové orgány po predaji poštových známok alebo produktov, ktorými je poverená poštová služba pre poštové alebo filatelistické účely, žiadnu kontrolu nad ich použitím, napriek tomu:

7.1. Nesmú podporovať alebo nesmú dať súhlas žiadnemu podvodu smerujúcemu k rozšíreniu predaja svojich poštových známok alebo produktov zahrňujúcich poštové známky, ktorý navrhuje potenciálny nedostatok týchto produktov.

7. 2. Musia sa vyhnúť akémukoľvek kroku, ktorý by sa mohol brať ako vyjadrenie súhlasu alebo oficiálneho uznania produktov neoficiálneho pôvodu zahŕňajúce poštové známky.

7.3. V prípade, že vymenujú obchodných zástupcov na predaj ich filatelistických produktov, musia dať pokyny takýmto zástupcom aby dodržiavali rovnaké postupy a predpisy ako tie, ktoré dodržiavajú samotné vydávajúce poštové orgány, aby dodržiavali ustanovenia Filatelistického etického kódexu a národnú poštovú legislatívu pre vydávajúce poštové orgány. Vydávajúce poštové orgány nesmú pripustiť aby obchodní zástupcovia organizovali alebo pozmeňovali ich riadne poštové postupy, ani aby riadili filatelistické postupy.

7.4. Musia výslovne zakázať predaj alebo nakladanie s poštovými známkami alebo produktmi zahrňujúcich poštové známky pod nominálnu hodnotu prostredníctvom svojich obchodných zástupcov. Pri odmeňovaní svojich obchodných zástupcov sa musia vydávajúce poštové orgány, pokiaľ možno, vyhnúť akejkoľvek potrebe obchodných zástupcov predávať poštové známky alebo filatelistické produkty zahrňujúce poštové známky nad nominálnu hodnotu. Je možné udeliť povolenie pre národné alebo miestne alternatívy pri predaji a ostatných daniach, vrátane predaja na medzinárodných filatelistických výstavách

7.5. Vydávajúce poštové orgány si musia zachovať plnú zodpovednosť za tlač a dodávku poštových známok a príbuzných filatelistických produktov, či už priamo alebo sa uistením, že sú všetky zmluvné záväzky plne rešpektované a napĺňané obchodným zástupcom, aby sa tak vyhli akýmkoľvek nedorozumeniam medzi partnermi.

7.6. Musia vytvoriť osobitné zmluvné ustanovenia pre tlačiarne poverené výrobou známok a pre obchodných zástupcov zodpovedných za ich odbyt.

7.7. Tlač poštových známok by mala byť zadaná iba tlačiarňam cenín, ktoré podpísali Etický kódex pre tlačiarne cenín a poštových známok a ktoré dosiahli alebo sa zaviazali dosiahnuť certifikáciu tlačiarne cenín

8. Vydávajúce poštové orgány nesmú vydávať poštové známky alebo filatelistické produkty s úmyslom zneužívať zákazníkov.

9. Vydávajúce poštové orgány musia vo všetkých svojich filatelistických činnostiach priznať, že hoci známky predstavujú symboly národnej identity a kultúry, takéto známky získajú okrem nominálnej hodnoty sekundárnu hodnotu iba tak, že si ich filatelisti a zberatelia vyberú na to aby si ich kúpili. Vydávajúce poštové orgány sa zaväzujú riadiť sa týmito pravidlami správania, aby v každej krajine zaistili dlhodobé prežitie filatelistického trhu.Vzťah Etického filatelistického kódexu a filatelistov


Možno moje slová vyznievajú negatívne voči autorom Kódexu a oprávneným vydavateľom, ktorí sa ním zastrešujú, alebo v ňom niekto cíti snahu negovať jeho zmysel pre zberateľov a filatelistický trh. Je to však skôr naopak. Stojím síce na druhej strane barikády, plne však chápem, že vydávanie poštových produktov je pre oprávnených vydavateľov v prvom rade obchod, ktorý má svoje pravidlá, ktoré zberatelia nemôžu zmeniť. A Kódex ich má len umravniť. Či sa tak deje, by sme mali my zberatelia dokázať identifikovať a ak sa nám to nezdá, byť schopní účinným spôsobom zareagovať. Tak ako sa to podarilo mne, keď som nedávno na jednej bratislavskej pošte našiel ponúkať produkty, ktoré neboli veru v súlade s Kódexom - zodpovední zareagovali a verím, že urobili nápravu, aby sa to viackrát neopakovalo.

Svoj názor, možno niekedy trochu ostrejší, ponúkam, aby si zberatelia uvedomili, že sa nemajú chovať ako ovce a zbierať len to, čo im niekto naservíruje. Ak už my ako zberatelia nemáme vlastný Kódex, ktorý by určoval čo je a čo nie je vhodný poštový, resp. filatelistický materiál, tak by sa mal aspoň každý zamyslieť sám nad sebou, či by napríklad menšia investícia do vlastného vzdelania nepomohla zabrániť nechať sa častokrát nachytať a zbytočne nevyťahovať peniaze z hlbokého vrecka. Lebo keď vidím, čo a koľko naši zberatelia stále nakupujú, nikto ma nepresvedčí, že žijeme v chudobnej krajine. Podľa toho za čo ľudia vyhadzujú peniaze, tu musí byť neuveriteľný blahobyt!

Poznámka: Aby som bol presný, nemáme síce Kódex vo vyššie mienenom znení, ale máme národné a medzinárodné výstavné poriadky a pravidlá pre vystavovanie v jednotlivých filatelistických triedach, ktoré prehľad poštových materiálov, ktoré sú vhodné na zbieranie a vystavovanie, obsahujú. Je pravda, že sú dosť obsiahle a často nie veľmi nezrozumiteľné. To však nemôže byť dôvod prečo sa ich mnohým nechce študovať. Alebo len o nich nevedia? Tak nech sa spýtajú, radi im ja alebo ďalší kolegovia poradíme.


Referencie


[1] POFIS

[2] Obchodné podmienky - Výroba príležitostných poštových celín s prítlačou, Slovenská pošta, a.s., 20. 5. 2013.

[3] Obchodné podmienky - Výroba celinovej obálky príležitostnej, Slovenská pošta, a.s., 20. 5. 2013.

[4] Obchodné podmienky - Známky s personalizovaným kupónom, Slovenská pošta, a.s., 17. 10. 2011.

[5] Obchodné podmienky - Výroba príležitostných poštových pečiatok, Slovenská pošta, a.s., 15. 3. 2012.

[6] Svetová poštová únia (UPU)

[7] Philatelic Code of Ethics for the use of UPU member countries , UPU 2008.
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov