Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave

Pozvanie na 20. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave.

07. 06. 2024

Mládežnícka filatelia:
A prečo nie je aj filatelia (na školách)

A prečo nie je aj filatelia (na školách)
Autor: Ján Mička
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 26. 06. 2020 13:45

Zamyslenie skúseného filatelistu a vedúceho krúžkov mladých filatelistov nad možnosťou zaviesť filateliu do škôl


A prečo nie je aj filatelia (na školách)


Nedávno som v televíznych novinách videl krátku reportáž z jednej základnej školy – jedinej na Slovensku, v ktorej je povinné vyučovanie predmetu sokoliarstvo alebo ornitológia. Pred časom zasa bola reportáž o ZŠ zameranej na liečivé rastliny. Domnievam sa, že v týchto školách pracuje zanietený učiteľ v danej oblasti a požiadal riaditeľa ZŠ o takúto možnosť vyučovania. Predpisy ministerstva školstva to umožňujú v každej škole. Forma vypracovania individuálnych vzdelávacích plánov nie je presne stanovená, každá škola si môže nájsť vlastný spôsob vypracovávania plánov, pričom musia byť dodržané základné podmienky vypracovávania individuálnych vzdelávacích plánov a uvedené údaje, ktoré musí každý plán obsahovať.

Filatelia na školách - A prečo nie je aj filatelia (na školách)


Pri vypracovaní a uplatňovaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu treba vziať do úvahy reálne stanovené vzdelávacie ciele, ktoré môže dosiahnuť, podstatné časti učebných osnov, resp. ich modifikáciu, špeciálno-pedagogický servis, zabezpečenie učebných pomôcok a učebných materiálov, úpravu prostredia školy, triedy v závislosti na špecifikovaní zvoleného zámeru, spôsob hodnotenia učebných výsledkov žiaka. V relácii vystupovali žiaci, ako z rúk vypúšťajú a chytajú dravce v rukaviciach, kŕmili vtákov, na hriadkach pestovali nechtík lekársky, zberali na čaj repík lekársky, sušili ho a pod.

Filatelia na školách - A prečo nie je aj filatelia (na školách)


Pomyslel som si, prečo sa nenájde učiteľ-filatelista, ktorý by v škole zaviedol ako nový predmet so špecializáciou filatelia? Metodických príručiek na vedenie takého predmetu je dostatok, nájdete dosť odborných príspevkov Ing. Bachratého, Dr. Jankoviča, Alexa Urminského, Mgr. J. Mičku a iných, ktoré možno využiť k problematike filatelie (Témy: poštové známky, odtlačky výplatných strojov, tvorba exponátov, pohľadnice, známkové krajiny, staršie katalógy a iné). Niektoré činnosti možno plniť v spolupráci s učiteľmi ostatných predmetov – napr. výtvarnej výchovy (návrh poštovej známky), zemepisu (známkové krajiny), dejepisu (história obce, mesta, republiky), slovenského jazyka a literatúry (básnici a spisovatelia) atď. Príkladov z minulosti je dostatok, prečo ich nevyužiť? Keď pred niekoľkými rokmi bol viackrát po sebe vybratý návrh žiakov jednej školy z Komárna, bol to dôkaz vynikajúcej práce tamojších (alebo jedného?) učiteľov výtvarnej výchovy. A v školách z predkladaných prác žiakov možno konať pravidelnú výstavku so systematickou obnovou prác žiakov. Materiálne iste pomôžu členovia KF vlastnými prebytkami známok, FDC, možno využiť korešpondenciu z obálok dochádzajúcu na ZŠ na zmývanie známok. Možno POFIS na požiadanie poskytne materiál pri organizovaní súťaží a ako metodický materiál pre učiteľa možno využiť aj kedysi vydávané (a dodnes nevyužívané Filatelistické state) aj katalógy svetovej výstavy PRAGA 88 so slovníkom odborných termínov. A v súčasnosti možno využiť aj získanie príležitostných poštových pečiatok uverejňovaných na webe Pofisu. Mnoho informácií získa vedúci učiteľ, ale aj žiaci hľadaním na počítači, riaditeľ školy bezpochyby umožní vyučovanie niektorých hodín filatelie v počítačovej učebni školy v súlade so stanoveným rozvrhom. Počty hodín pre jednotlivé ročníky ZŠ stanovuje učebný plán, k nim pristupujú ešte povinne voliteľné predmety (cvičenia z matematiky, slov. jazyka, praktiká a i.) a voliteľné – disponibilné hodiny. Tie sú možnosťou pre našu filateliu v rozsahu 2 – 4 hodiny týždenne, podľa rozhodnutia učiteľa predmetu. Ukazuje sa ako vhodná spolupráca s učiteľmi ďalších predmetov (cudzie jazyky - písanie do zahraničia, zahraničná výmena známok, matematiky – rysovanie rámikov okolo albumového listu a známok, meranie rozmerov zúbkovania – zlomky atď. Domnievam sa, že voliť maximum hodín pre začiatok je nevhodné, 1-2 hodiny postačia. Ja som to raz skúsil so zberom liečivých rastlín na špecializovanom letnom tábore mladých filatelistov v Škole v prírode na Dobrej Vode. Na lúke sme nazbierali repík lekársky, deti spoznali ľubovník bodkovaný, kostihoj, kuchárky v jedálni navarili repíkový čaj, pridali doň fľašu sirupu a všetci si ho pochvaľovali. Tak čo, skúsite to, keď skončí táto nešťastná koronovírusová pliaga?

Filatelia na školách - A prečo nie je aj filatelia (na školách)


Komu sa toto všetko zdá náročné, môže v škole založiť aspoň krúžok mladých filatelistov v rozsahu 1-2 hod. týždenne. K činnosti iste poslúžia i stále platné vzdelávacie poukazy na financovanie záujmovej činnosti, takže aj na odmenu vedúcemu sa niečo „ujde“.


------------------

Poznámka redaktora:

Že by to predsa len šlo? .... Filatelia a zberateľstvo na univerzite tretieho veku s poditulom: Čo nebolo môže byť (filatelia na školách).

Autor: Ján Mička

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov