Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Príležitostná pečiatka:
30. výročie založenia Vyšehradskej skupiny

30. výročie založenia Vyšehradskej skupiny
Deň používania: 15. 02. 2021
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti vydania poštovej známky 30. výročie založenia Vyšehradskej skupiny.


Textový motív: 30. VÝROČIE ZALOŽENIA VYŠEHRADSKEJ SKUPINY

Obrazový motív: Symbolická skratka V4 a číslo 30

Tematický popis a súvislosti:

Vyšehradská skupina, známa aj ako V4, je neformálne zoskupenie stredoeurópskych krajín: Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky. Tieto krajiny sú členmi EÚ a NATO, hlásia sa k rovnakým hodnotám a majú spoločnú históriu, kultúru a geografickú polohu. V4 vytvára priestor pre posilňovanie koordinácie s cieľom nachádzať spoločné pozície a stanoviská v aktuálnych otázkach zahraničnej a európskej politiky, regionálneho rozvoja či hospodárskej a kultúrnej spolupráce.

Názov a symbolika Vyšehradskej skupiny pochádza zo stretnutia troch panovníkov, ktoré sa konalo v roku1335 v uhorskom meste Visegrád. Stretnutia sa zúčastnil český kráľ Ján Luxemburský, poľský kráľ Kazimír III. Veľký a uhorský kráľ Karol I. Róbert z Anjou. Jeho výsledkom bolo významné diplomatické zblíženie a dohoda o spoločnej obrane proti silnejúcim Habsburgovcom. Po stretnutí nastalo obdobie rozkvetu všetkých troch kráľovstiev a všetky dosiahli nebývalý hospodársky rozmach.

V4, pôvodne V3, vznikla po páde komunistickej totality v roku 1989, keď sa tri krajiny rozhodli pre užšiu spoluprácu s cieľom „návratu“ do Európy. Už v máji v roku 1990 bola zvolaná bratislavská schôdzka predstaviteľov vlád ČSFR, Maďarska a Poľska, ktorá položila základy projektu trojstrannej spolupráce. V historickom Vyšehrade podpísali dňa 15. februára 1991 Václav Havel, József Antall a Lech Walesa Vyšehradskú deklaráciu. Jej účelom bolo obnovenie štátnej suverenity, eliminácia pozostatkov totalitného systému, vybudovanie parlamentnej demokracie, vytvorenie moderného trhového hospodárstva a plné zapojenie sa do európskeho politického, bezpečnostného, hospodárskeho a právneho systému.

Rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vznikom samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky v roku 1993 sa trojstranná spolupráca zmenila na štvorstrannú – V4.


Autor (zdroj) popisu: MUDr. Peter Osuský


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov