Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2021.

27. 05. 2022

Commemorative Postmark:
30th anniversary of the founding of the Visegrad Group

30th anniversary of the founding of the Visegrad Group
Day of use: 15. 02. 2021
 
Post office: BRATISLAVA 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Bratislava on the occasion of the issue of the postage stamp 30th anniversary of the founding of the Visegrad Group.


Text motifs: 30. VÝROČIE ZALOŽENIA VYŠEHRADSKEJ SKUPINY

Pictorial motifs: Symbolická skratka V4 a číslo 30

Thematic description and context:

Vyšehradská skupina, známa aj ako V4, je neformálne zoskupenie stredoeurópskych krajín: Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky. Tieto krajiny sú členmi EÚ a NATO, hlásia sa k rovnakým hodnotám a majú spoločnú históriu, kultúru a geografickú polohu. V4 vytvára priestor pre posilňovanie koordinácie s cieľom nachádzať spoločné pozície a stanoviská v aktuálnych otázkach zahraničnej a európskej politiky, regionálneho rozvoja či hospodárskej a kultúrnej spolupráce.

Názov a symbolika Vyšehradskej skupiny pochádza zo stretnutia troch panovníkov, ktoré sa konalo v roku1335 v uhorskom meste Visegrád. Stretnutia sa zúčastnil český kráľ Ján Luxemburský, poľský kráľ Kazimír III. Veľký a uhorský kráľ Karol I. Róbert z Anjou. Jeho výsledkom bolo významné diplomatické zblíženie a dohoda o spoločnej obrane proti silnejúcim Habsburgovcom. Po stretnutí nastalo obdobie rozkvetu všetkých troch kráľovstiev a všetky dosiahli nebývalý hospodársky rozmach.

V4, pôvodne V3, vznikla po páde komunistickej totality v roku 1989, keď sa tri krajiny rozhodli pre užšiu spoluprácu s cieľom „návratu“ do Európy. Už v máji v roku 1990 bola zvolaná bratislavská schôdzka predstaviteľov vlád ČSFR, Maďarska a Poľska, ktorá položila základy projektu trojstrannej spolupráce. V historickom Vyšehrade podpísali dňa 15. februára 1991 Václav Havel, József Antall a Lech Walesa Vyšehradskú deklaráciu. Jej účelom bolo obnovenie štátnej suverenity, eliminácia pozostatkov totalitného systému, vybudovanie parlamentnej demokracie, vytvorenie moderného trhového hospodárstva a plné zapojenie sa do európskeho politického, bezpečnostného, hospodárskeho a právneho systému.

Rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vznikom samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky v roku 1993 sa trojstranná spolupráca zmenila na štvorstrannú – V4.


Author (source) of the description: MUDr. Peter Osuský


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists