Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Výstavy a exponáty:
100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska
Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD
Publikované: 19. 06. 2014 11:46

Hodnotenie výstavy „100 rokov od VEĽKEJ VOJNY“ z muzeologického hľadiska od PhDr. Štefana Kollára, PhD.


Dňa 5. júna 2014 bola vernisáž výstavy nazvanej „ 100 rokov od Veľkej vojny“ v Posádkovom klube (Dom armády Trenčín). Výstava sa konala pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Trenčianskym múzeom Trenčín, Štátnym archívom Bratislava, pobočka Trenčín, Klubmi filatelistov, numizmatikov a historikov Trenčín. Výstava je projektom Klubu filatelistov 52-19, ktorého sa zúčastnili pamäťové inštitúcie, ako aj kluby zberateľov mesta. Vernisáž výstavy moderoval pplk. v. v. Stanislav Martinák – vedúci Posádkového klubu. Príhovor zameraný na historické súvislosti a dejinné udalosti I. svetovej vojny s prihliadnutím na mesto Trenčín predniesol PhDr. Vlastimil Hábel, historik Trenčianskeho múzea. O zámeroch a cieľoch organizátorov o obsahu výstavy hovoril jej kurátor pplk. v. v. Ing. Karol Milan. Mojim cieľom tohto hodnotenia je posúdiť výstavu po obsahovej, kultúrno-výchovnej stránke, ako aj muzeologického hľadiska a bezpečnostno - prevádzkových kritérií.

100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska


Cieľ výstavy


Hlavným cieľom výstavy je aktívne sa pripojiť k rade iniciatív na Slovensku spojených s pripomenutím si veľkej tragédie novodobých dejín. Myslím, že myšlienka výstavy nebola stanovená len formálne. Výstava v sebe nesie posolstvo jednoty. Vyjadrujú ho zvolené komunikačné prostriedky i jednotlivé exponáty. I keď hlavným prezentačno - interpetačným prostriedkom sú artefakty špecifické pre filateliu a poštovú históriu – lístky a pečiatky poľnej pošty atď., tvoriac tak spoločný základ, či jednotu, ktorá viac spája, ako rozdeľuje. Myšlienku vhodne dopĺňa dvojrozmerný archívny materiál – nariadenia, vyhlášky, trojrozmerné muzeálne artefakty – zbrane a uniformy, ako aj ukážky z numizmatiky a faleristiky. Týmto vystavovaný materiál tvorí harmonickú jednotu a zo zdanlivého nesúladu sa posúva do pozície autentického dokumentovania minulosti viažuceho sa na historický proces I. svetovej vojny v roku stého výročia od jej vypuknutia.

Ideovo výstava sa stala mierovým posolstvom i pre súčasnosť, presvedčivým dôkazom nezmyselnosti vojny. Spojovacími článkami sa stali na prvý pohľad nezlučiteľné odbory pamäťových inštitúcií a zberateľských aktivít, čím sa podarilo autorom verne zachytiť obdobie I. svetovej vojny. Zámer, ako aj poňatie organizátorov splnil stanovené ciele nad očakávanie.

100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska


Obsah výstavy


Výstava dokumentuje pôsobenie slovenských vojakov v ozbrojených silách Rakúsko – Uhorskej monarchie na zemi, vode i vo vzduchu v kontexte I. svetovej vojny. Ukazuje nielen účasť na bojiskách, ale sleduje aj ich pobyt v nemocniciach a liečebniach, ako aj v zajateckých táboroch. Ide o pomerne široko koncipovanú tému, ktorú sa podarilo organizátorom úspešne zvládnuť, vďaka spolupráci medzi už uvádzanými inštitúciami a zberateľskými organizáciami. Základom výstavy sú predmety s muzeálnym kontextom tvoriace východisko, pre návštevníkov pri získavaní predstavy o tomto dejinnom úseku, ako aj živote ľudí v meste, na bojiskách, i o udalostiach, ktoré sú považované za základ formovania I. Československej republiky, ako aj jednotlivých stredoeurópskych národov po roku 1918.

Hlavným poštovo – historickým exponátom na štyridsiatych ôsmych výstavných plochách boli: „Za cisára pána v boji i na popraviskách“ a „Loďstvo Jeho veličenstva“, podpredsedu KF 52-19 Ondreja Sula, „Poľné nemocnice v I. sv. vojne“ Ľubomíra Adamčiaka, tajomníka SFA, „Piešťany v I. sv. vojne“ Alexandra Urminského. Tematiku náležite dopĺňa dvojrozmerný materiál z fondu archívu MV SR pobočky Trenčín, ktorého výber realizoval npráp. v. v. Jozef Korený, zbrane a uniformy Trenčianskeho múzea, ako aj ukážky numizmatickej a faleristickej zbierky plk. v. v. Ing. Jána Dibalu. Interpretáciu prezentovaných autentických materiálov vhodne dopĺňa film Ing. Juraja Stašku pod názvom „Piešťany – paradox Veľkej vojny“, knihy z tematikou I. svetovej vojny Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, knižnice Posádkového klubu Trenčín a zo zbierok genmjr. v. v. Ing. Jiřího Egga, ako aj výtvarné diela Zuzany Krupovej a Stanislava Lubinu.

Metodicky koncepcia výstavy je zameraná na mladú generáciu, ale súčasne oslovuje i odbornú verejnosť. Prístup lektorov z radov členov klubu KF 52-19 je ústretový snažiac sa objasniť najmä mladej generácii dejinné udalosti I. svetovej vojny, ale aj poskytnúť informácie o zberateľskej činnosti, ktorá je prezentovaná na výstave. Z pomedzi všetkých exponátov dokázali zaujať materiály týkajúce sa poľnej pošty, archívne dokumenty, ale aj faleristické a numizmatické predmety. V rámci Posádkového klubu Trenčín nechýbajú možnosti na oddych i občerstvenie.

100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska


Architektonické a výtvarné riešenie


Výstava je situovaná vo vstupnej prízemnej časti Posádkového klubu Trenčín. V jednej pomerne veľkej hale návštevník plynule prechádza k exponátom reprezentujúce jednotlivé artefakty zúčastnených inštitúcií a zberateľov, ako aj doplnkových aktivít. Záver výstavy vhodne dopĺňa video ktoré i obrazom sprítomňuje - približuje dejinné udalosti spojené s I. svetovou vojnou. Väčšina vystavovaných artefaktov bola sprístupnená na filatelistických a výstavných paneloch a vo vitrínach. Inštalácia predmetov je prehľadná, vysvetľujúce texty približujú návštevníkovi exponáty a dávajú prehľad o jednotlivých vystavovaných témach.

Aj keď si uvedomujem, že nie je v možnosti vystavovateľov zabezpečiť hodnotnejší výstavný mobiliár, na tomto mieste musím pripomenúť, že by jeho obnova prospela k výstavným zámerom do budúcnosti, nie len klubu KF 52-19, ale aj Posádkovému klubu Trenčín. Kvalitnejší mobiliár by dopomohol i pri riešení nových vizuálnych foriem inštalácie výstav, ako aj pri realizácii popisiek, ktoré boli tvorené vo výstavníctve už nepoužívanou technikou. Napriek tomu je treba snahu i prácu vystavovateľov hodnotiť kladne.

100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska


Prevádzkovo-bezpečnostné kritériá


Priestory výstavy sú vo vstupnej časti Posádkového klubu, ktorý je najnavštevovanejšou časťou objektu a na výstavné aktivity v tejto časti je verejnosť zvyknutá. Strážna služba, lektorovanie vystavovateľov zabezpečuje bezpečnosť a ochranu exponátov, ako aj protipožiarny systém inštitúcie. Väčšina artefaktov je umiestnená v špeciálnych filatelistických paneloch a vitrínach.


Iné aspekty výstavy


Pietny akt kasárňach SNP pri pomníku štyridsiatych štyroch popravených vojakov 71. pešieho pluku s prívlastkom drotársky so sídlom v Trenčíne, účastníkov vzbury v Kragujevaci vytvoril spoločný komunikačný základ ku ešte komplexnejšiemu prístupu k poznatkom dokumentujúcim obdobie I. svetovej vojny v rámci vernisáže výstavy.

Otvorenia výstavy sa zúčastnil veliteľ síl výcviku a podpory ozbrojených síl SR plk. gšt Ing. Martin Stoklasa, plk. Ing. Jozef Ševčík – veliteľ brigády, plk. v. v. Ing Tomáš Ševc – prezident Zväzu vojakov SR, pplk. v. v. Ing. Gašparovič – poslanec Ms zastupiteľstva Trenčín, pplk. v. v. Ing. Peter Forgách – vedúci Klubu vojenských veteránov, riaditelia pamäťových inštitúcií, ako aj ďalšie významné osobnosti mesta Trenčín. Pozoruhodné je ocenenie Pamätnou medailou síl výcviku a podpory SR jej veliteľom plk. gšt. Ing. Martinom Stoklasom, kurátora výstavy pplk. v. v. Ing. Karola Milana za dlhodobú propagáciu a výstavnícku činnosť v oblasti filatelie v Trenčíne. Slávnostnú atmosféru umocnil Trenčiansky spevácky zbor pod vedením PaedDr. Jozefa Vakoša. Pre účastníkov boli bezplatne poskytnuté poštové lístky s neúradnou prítlačou, na výstave bola filatelistická priehradka s príležitostnou pečiatkou, ktorej autorom je pplk. v. v. Ing. Karol Milan. O výstave natočila verejnoprávna RTVS dňa 16. 6. 2014 reportáž. Pred otvorením výstavy prejavilo záujem o jej prehliadku sedem základných škôl. Výstava je v ponuke mesta Trenčín. Pre návštevníkov je zabezpečený lektorský sprievod ovládajúci tri svetové jazyky.

100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska


Konečné hodnotenie


Výstava „ 100 rokov od Veľkej vojny “ je výsledkom spolupráce pamäťových inštitúcií a klubov zberateľov mesta Trenčín. Je to jedna z najväčších výstav realizovaných na Slovensku pri príležitosti výročia I. svetovej vojny. Výstavné uplatnenie zbierok sleduje výchovno – vzdelávacie ciele a dokumentuje efektívnu vnútornú prácu so zbierkami. Zámer ukázať niečo zaujímavé sa vystavovateľom podarilo. Vystavované artefakty dokladajú posolstvo o prostredí a dobe. Každý výstavný obraz je samostatnou jednotkou v jej štruktúre prezentuje tematický model sprostredkujúci dialóg s návštevníkom, ktorý sa stáva svedkom minulých procesov ich poznania a zákonitostí. Týmto výstava dáva možnosť percepcie, čo zaisťuje predpoklady pre aktívne prijímanie podnetov o časopriestorovom priebehu udalostí. Touto dynamickou stavbou a premysleným uplatnením exponátov je návštevník vtiahnutý do komunikačného procesu, čím sa zabezpečuje jeho aktívna pozornosť na celej trase až po koniec. Výstava nie je redukovaná na jednoodborovú problematiku, čo potvrdzuje jej kultúrno-politické kvality i muzeologickú kvalifikáciu realizátorov. Vytváraním diel čích obrazov vznikajú tematické celky tvoriace funkčné prepojenie a tým prezentácia, ako celok pôsobí jednoliato uplatňujúc inovačné prínosy muzeológie. Neformálnym uplatnením vizuálnej techniky, sa zapĺňa interpretovaná téma. Napriek určitým nedostatkom, treba oceniť jej odborný prínos a musíme ju hodnotiť pozitívne. Výstavu zastrešovali a podporovali: predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR, ako aj participujúce pamäťové organizácie a zberateľské kluby mesta Trenčín. Je pozoruhodné, že finančné zabezpečenie výstavy bolo pár desiatok eur za príležitostnú poštovú pečiatku z projektu Národného programu aktívneho starnutia.

100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov