Unikátny grafický komplet Rudolfa Cigánika - Osobnosti slovenské známe v známke

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného kompletu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Osobnosti slovenské známe v známke (5 portrétov slovenských osobností).

13. 04. 2022

Zväzové akcie (ZSF):
1. snem Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)

1. snem Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)
Miesto: Posádkový klub Trenčín (Dom armády), Hviezdoslavova 16, Trenčín
Vstup: Len na pozvánky
Dátum: 07. 11. 2015

1. snem Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) v Trenčíne.ČASOVÝ PLÁN 1. SNEMU ZSF 7. 11. 2015


Registrácia delegátov a hostí 08:00 – 09:00 hod.

 1. Otvorenie rokovania 09:00 – 09:15 hod.
 2. Voľba pracovných orgánov 1. SNEMU ZSF 09:15 – 09:30 hod.
  • pracovné predsedníctvo (Ňaršík, Baliga, Bachratý, MDVRR SR, SP a. s.)
  • mandátová komisia (Fekete, Fratrič, Ovšonka)
  • volebná komisia (Divok, Adamčiak, Osuský)
  • návrhová komisia (Gáťa, Floch, Mička)
  • overovatelia zápisnice (Vangel, Baliga)
  • skrutátori (Helmeš, Lechnerová)
  • zapisovatelia (Chorvatovičová, Valašková)
 3. Schválenie programu 1. SNEMU ZSF 09:30 – 09:45 hod.
 4. Správa mandátovej komisie 09:45 – 10:00 hod.
 5. Správa o činnosti ZSF za hodnotiace obdobie 10:00 –10:30 hod.
 6. Správa o hospodárení ZSF za hodnotiace obdobie obdobie 10:30 – 10:40 hod.
 7. Správa revíznej komisie ZSF 10:40 – 10:45 hod.
 8. Odovzdanie ocenení Radou ZSF 10:45 – 11:00 hod.
 9. Príhovory hostí 11:00 – 11:15
 10. Prestávka 11:15 – 12:30 hod.
 11. Diskusia k predloženým správam 12:30 – 15:00 hod.
 12. Hlasovanie o návrhov na zmeny 15:00 – 15:30 hod.
 13. Plán práce ZSF na ďalšie obdobie 15:30 – 15:45 hod.
 14. Vyhlásenie výsledkov hlasovania 15:45 – 16:00 hod.
 15. Vystúpenie kandidátov na predsedu ZSF 16:00 – 16:15 hod.
 16. Predstavenie kandidátov za členov rady ZSF a RK ZSF 16:15 – 16:30 hod.
 17. Voľba predsedu ZSF, členov Rady ZSF a RK ZSF 16:30 – 16:45 hod.
 18. Prestávka 16:45 – 17:00 hod.
 19. Správa volebnej komisie o výsledku volieb 17:00 – 17:15 hod.
 20. Návrh na Uznesenie 1. SNEMU ZSF 17:15 – 17:45 hod.
 21. Záver a ukončenie rokovania 1. SNEMU ZSF 17:45 – 18:00 hod.


Mapa s vyznačeným miestom konania:

1. Snem Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov