Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Turecko - Adana, Ain Tab, Antalya, Alexandretta, Akpinar, Anatólia, Angora, Ankara… Západné Turecko

Známkové územia - Turecko - Adana, Ain Tab, Antalya, Alexandretta, Akpinar, Anatólia, Angora, Ankara… Západné Turecko
Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 04. 10. 2010 22:00

Článok venovaný známkovým územiam Turecka.


Osmanská ríša (1299-1922) sa v 19. storočí rozliehala na 3 kontinentoch. V prvej svetovej vojne však bojovala po boku Nemecka, Rakúsko-Uhorska a Bulharska, takže bola jedným z porazených štátov. Odborníci spočítali, že dnes na jej území existuje 40 nástupníckych štátov. Jedným z nich je i ZZ Turecko, ktoré v rokoch 1919-22 zviedlo z Anatólie víťaznú vojnu so zvyškom Osmanskej ríše. Osmanský sultanát bol zrušený 1. 11. 1922, Turecko bolo medzinárodne uznané zmluvou z Lausanne a 29. 10. 1923 vyhlásené za republiku.

Skutočnosť, že mnohé turecké zemepisné názvy z obdobia rozpadu ZZ Osmanská ríša sa začínajú na A, je zrejme náhoda, ale určite nie je náhodou, že mätú zberateľov ZZ, ale i vydavateľov katalógov. Tak si ozrejmime, čo kde nájdeme v u nás najpoužívanejšom katalógu Michel, ktorý Osmanskú ríšu, Anatóliu aj Turecko vedie pod Tureckom.

ZZ Adana bola osmanský vilajet (skladal sa zo sandžakov), ktorý bol spolu so susednými oblasťami, vrátane územia dnešnej tureckej provincie ZZ Kilis, vyhlásený miestnymi arménskymi jednotkami, ktoré bojovali pod francúzskou zástavou, za štát ZZ Cilícia (1919-22). Britské jednotky do Cilície prenikli z Palestíny, ale Liga národov zverila Cilíciu Francúzsku, ktoré ju začlenilo do Sýrie. Na základe zmluvy medzi Francúzskom a Tureckom (Anatóliou) o skončení vojny o Cilíciu 5. 1. 1922 západné okupačné jednotky Cilíciu opustili a Cilícia sa stala tureckou provinciou. Známky Adany z rokov 1921/22 sú už z tureckého tábora, a preto sú uvádzané medzi známkami tureckými ako Mi.754-64 a 779-86, provizórium Kilis, používané od marca do decembra 1921 v ZZ Východný Sandžak (Sand. Est, Mi. Cilicia 90-96), ako Turecko Mi. 753, hoci logicky by malo byť zaradené pod Cilíciou.


Známkové územia - Turecko

V Cilícii je aj ZZ Feke (jeden z 13 sandžakov Adany), v katalógu Michel je len spomenutá. Pretlačové známky sa používali od 17. 3. 1920 v meste Feke, ale od 4. 6. 1920 aj v 40 km vzdialenom meste Kozan.

Samotnú Cilíciu môžme rozdeliť na „Cilicie” (Mi. 1-48 a doplatné 1-12), „TEO (nepriateľské okupované územia) Cilicie” (Mi. 49-68 a 89) a „OMF (francúzska vojenská okupácia) Cilicie” (Mi. 69-88 a doplatné 13-16). Zaujímavosťou sú letecké známky pre linku Adana-Aleppo z 15. 2. 1920 (Mi. 97-8).


Známkové územia - Turecko

Známkové územia - Turecko


ZZ Alexandrette nie je z obdobia rozpadu Osmanskej ríše, ako samostatný sandžak bola vyčlenená z francúzskej Sýrie počiatkom roka 1938, ale 9. septembra 1938, spolu so ZZ Hatay, prešla pod tureckú správu. Známky Alexandrette Mi. 1-20 a všetky doplatné sú teda ešte z francúzskeho obdobia, Mi. 21-25 z obdobia tureckej správy. Známky Hatay Mi. 1-29 a doplatné 1-9 sú obdobne z obdobia tureckej správy, Mi. 27-39 a doplatné 10-13 sú až z obdobia začlenenia do Tureckej republiky, ku ktorému došlo 21. 7. 1939.

ZZ Angora je historické meno dnešnej Ankary, používané od roku 1073, kedy mesto dobyli Turci. Leží v strednej Anatólii. K oficiálnemu premenovaniu došlo zákonom v roku 1930 a dnes je hlavným mestom Tureckej republiky. Katalóg Michel pretlačové známky uvádza pod číslami 690-3.


Známkové územia - Turecko

ZZ Anatólia je vnútrozemská časť tureckého územia, dnes tvorí 3 (Stredná, Východná a Juhovýchodná Anatólia) zo 7 tureckých oblastí (ostatné sú Marmarská so ZZ Constantinople a Dardanelles, Egejská so ZZ Long island, Kudonion a Smyrne, Čiernomorská so ZZ Kerasunde, Rizeh a Trebizonde a Stredozemnomorská s niekoľkými ZZ, viď vyššie), ktoré sa ďalej delia na provincie, pomenované zväčša podľa ich hlavného mesta. V katalógu Michel Anatóliu nájdeme roztrúsenú medzi číslami 694 a 795, v katalógu Scott je to samostatná ZZ ako „Turecko v Ázii”.


Známkové územia - Turecko

V období vzniku ZZ Anatólia dožívala ZZ Osmanská ríša s hlavným mestom Konštantínopolom. Preto známky Mi. 685-9 z roku 1921 mali platnosť už len na územiach, ešte ovládaných osmanským sultánom z Carihradu (čo je slovanské pomenovanie Konštantínopola, ktorý bol v roku 1930 premenovaný na Istanbul). Môžme ich nazvať ZZ Západné Turecko, podľa vzoru ZZ Severné a Južné Grécko z čias Venizelosa.

Do obdobia bojov za tureckú nezávislosť patria ešte 3 miestne vydania – Aintab, ktorý leží vo Východom Sandžaku Cilície, s 4 pretlačovými známkami a 1 celinou zo 7. 7. 1921, platnými do 1. 8. 1921, kedy francúzske vojská z Aintabu ustúpili, Antalya, dnes známe letovisko pri Stredozemnom mori, kde 7. 2. 1922 bolo pretlačených 5 nominálnych hodnôt textom 7 Shutat 38/Antalya Tayyare Postasi, čo znamená 7. február 1922/Antalya letecká pošta, a známky Akpinar v strednej Anatólii z augusta 1922, o ktorých zase niekedy nabudúce.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Autor: Peter Valdner

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov