Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Poštová známka:
Vodné dielo Gabčíkovo

Vodné dielo Gabčíkovo
Deň vydania: 12. 11. 1993
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk (bez uvedenia symbolu meny)
Rozmery známky: 49 x 19 mm + k
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1233000

Poštová známka vydaná pri príležitosti uvedenia vodného diela Gabčíkovo do prevádzky.


Textový motív: Známka: GABČÍKOVO; Kupón: V SRDCI EURÓPY, GABČÍKOVO

Obrazový motív: Známka: Vodné dielo Gabčíkovo, nad vodnou hladinou sa vznáša kršiak rybár s korisťou, v pozadí sa črtá dúha; Kupón: Mapka vodnej cesty Rýn - Mohan - Dunaj (R-M-D) s vyznačením Gabčíkova.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Jozef Baláž

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Známka s kupónom:

Poštová známka Vodné dielo Gabčíkovo (Známka s kupónom)


Tematický popis a súvislosti:

Prvé projektové štúdie viacúčelového využitia slovenského úseku Dunaja vypracoval v roku 1951 Vodoprojekt Bratislava ako súčasť vodnej magistrály Rýn-Mohan-Dunaj (ochrana proti povodniam a využitie vodnej energie). V roku 1952 bolo prvé rokovanie vládnych delegácií Československa a Maďarska o využití spoločného úseku Dunaja. Zmluva medzi ČSSR a MĽR o výstavbe a prevádzke sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros bola podpísaná 16. 7. 1977. Parlament Maďarskej republiky rozhodol 31. 10. 1989 o zastavení výstavby stupňa Nagymaros. Vláda ČSFR naopak schválila realizáciu dočasného riešenia - stavebné práce na variante C, t. j. vybudovanie objektov výlučne na území ČSFR, a tým uvedenie do prevádzky vodného diela Gabčíkovo. Prehradenie Dunaja pri Čunove sa začalo 24. 10. 1992 a ukončením odvádzacieho kanála sa prietok vody v Dunaji rozdelil do prívodného kanála k hydroelektrárni Gabčíkovo a do starého dunajského koryta. Doterajšia prevádzka vodného diela Gabčíkovo variantu C dokazuje, že negatívne vplyvy uvádzané vo vyhláseniach Maďarskej republiky sa neprejavili.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov