Collectors Bourse for all memorabilia in Zilina (Slovakia)

Invitiation to the Collectors Bourse for all memorabilia in Zilina (Slovakia).

17. 12. 2023

Postage Stamp:
Gabcikovo Dam

Gabcikovo Dam
Date of Issue: 12. 11. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 10 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 49 x 19 mm + k
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 30
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 1233000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka vydaná pri príležitosti uvedenia vodného diela Gabčíkovo do prevádzky.


Text motifs: Známka: GABČÍKOVO; Kupón: V SRDCI EURÓPY, GABČÍKOVO

Pictorial motifs: Známka: Vodné dielo Gabčíkovo, nad vodnou hladinou sa vznáša kršiak rybár s korisťou, v pozadí sa črtá dúha; Kupón: Mapka vodnej cesty Rýn - Mohan - Dunaj (R-M-D) s vyznačením Gabčíkova.

Postage stamp artwork: akad. mal. Jozef Baláž

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp Gabcikovo Dam (Postage stamp with coupon)


Thematic description and context:

Prvé projektové štúdie viacúčelového využitia slovenského úseku Dunaja vypracoval v roku 1951 Vodoprojekt Bratislava ako súčasť vodnej magistrály Rýn-Mohan-Dunaj (ochrana proti povodniam a využitie vodnej energie). V roku 1952 bolo prvé rokovanie vládnych delegácií Československa a Maďarska o využití spoločného úseku Dunaja. Zmluva medzi ČSSR a MĽR o výstavbe a prevádzke sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros bola podpísaná 16. 7. 1977. Parlament Maďarskej republiky rozhodol 31. 10. 1989 o zastavení výstavby stupňa Nagymaros. Vláda ČSFR naopak schválila realizáciu dočasného riešenia - stavebné práce na variante C, t. j. vybudovanie objektov výlučne na území ČSFR, a tým uvedenie do prevádzky vodného diela Gabčíkovo. Prehradenie Dunaja pri Čunove sa začalo 24. 10. 1992 a ukončením odvádzacieho kanála sa prietok vody v Dunaji rozdelil do prívodného kanála k hydroelektrárni Gabčíkovo a do starého dunajského koryta. Doterajšia prevádzka vodného diela Gabčíkovo variantu C dokazuje, že negatívne vplyvy uvádzané vo vyhláseniach Maďarskej republiky sa neprejavili.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists