Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Filatelistické výstavy:
Svetová filatelistická výstava IBRA 2023

Svetová filatelistická výstava IBRA 2023
Miesto: Messe Essen, Norbertstraße, Essen (Nemecko)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 25. 05. 2023 - 28. 05. 2023

Informácie o Svetovej filatelistickej výstave IBRA 2023 v Essene (Nemecko).


Svetová filatelistická výstava IBRA 2023 v Essene (Nemecko)


Svetová filatelistická výstava


IBRA 2023


(všeobecná svetová filatelistická výstava pod patronátom FIP a s dohľadom FEPA)Základné informácie


Organizátor/Usporiadateľ: Bund Deutscher Philatelisten e.V. (German Federation of Philatelists).

Termín: 25. - 28. mája 2023.

Miesto konania: Messe Essen, Norbertstraße, 45131 Essen, Nemecko.

Rozsah: K dispozícii bude približne 2800 výstavných rámov.

Výstavný informačný bulletin č. 2: IBRA 2023 - Info 2 (PDF)


Výstavné propozície (IREX)


Výstavné propozície Svetovej filatelistickej výstavy IBRA 2023 (nemecky): IBRA 2023 - IREX (Deutsch))

Výstavné propozície Svetovej filatelistickej výstavy IBRA 2023 (anglicky): IBRA 2023 - IREX (English)


Výstavné triedy


Non-Competitive Classes (Nesúťažné triedy)


» A/ Court of Honour (Čestný dvor)

» B/ Invited Exhibits (Pozvané exponáty)


Competitive Classes (Súťažné triedy)


» Class 1. FIP Championship Class - Pre exponáty, ktoré boli ocenené tromi veľkými zlatými medailami v troch rôznych rokoch na svetových výstavách konaných pod záštitou FIP počas desiatich rokov. Na IBRA 2023 sú exponáty, ktoré od roku 2013 získali svoje tretie veľké zlaté medaily, oprávnené zúčastniť sa tejto triedy za predpokladu, že ich prvá a druhá veľká zlatá medaila boli udelené skôr v rôznych rokoch v rámci špecifikovaného rozpätia desiatich rokov.

» Class 2. Traditional Philately (Tradičná/teritoriálna filatelia)

» » A/ Germany (National Class)

» » B/ Europe

» » C/ America

» » D/ Asia, Oceania and Africa

» Class 3. Postal History (Poštová história)

» » A/ Germany (National Class)

» » B/ Europe

» » C/ America

» » D/ Asia, Oceania and Africa

» Class 4. Postal Stationery (Celiny)

» Class 5. Aerophilately (Aerofilatelia)

» Class 6. Astrophilately (Astrofilatelia)

» Class 7. Thematic Philately (Tematická filatelia)

» » A/ Nature (Príroda)

» » B/ Culture (Kultúra)

» » C/ Technology (Technológia)

» Class 8. Maximaphily (Maximafilia)

» Class 9. Revenue (Fiškálna filatelia)

» Class 10. Modern Philately (Trieda modernej filatelie) - pre exponáty tradičnej filatelie, poštovej histórie a celín obsahujúce filatelsitické materiály vydané po roku 1980

» Class 11. Open Philately (Otvorená filatelia)

» Class 12. Picture Postcards (Pohľadnice)

» Class 13. One-Frame Exhibits (Jednorámové exponáty) - pre jednorámové exponáty, ktoré budú hodnotené podľa špeciálnych pravidiel (bodové hodnotenie v rozsahu 60 - 100 bodov, bez udelenia výstavnej medaily).

» » (A) Traditional Philately (Tradičná/teritoriálna filateliae)

» » (B) Postal History (Poštová história)

» » (C) Postal Stationery (Celiny)

» » (D) Aerophilately (Aerofilatelia)

» » (E) Astrophilately (Astrofilatelia)

» » (F) Thematic Philately (Tematická filatelia)

» » (G) Maximaphily (Maximafilia)

» » (H) Revenue (Fiškálna filatelia)

» » (I) Open Philately (Otvorená filatelia)

» » (J) Picture Postcards (Pohľadnice)

» Class 14. Youth Philately (Mládežnícka filatelia) - podľa veku k 1. januáru 2023

» » A/ Veková skupina A 10-15 rokov

» » A/ Veková skupina A 16-18 rokov

» » A/ Veková skupina A 19-21 rokov

» Class 15. Philatelic Literatures (Filatelistická literatúra)

» » A) Monografie, špeciálne katalógy a špeciálne štúdie predovšetkým investigatívneho a výskumného charakteru (vydané po roku 2018)

» » B) Publikácie propagačného a dokumentačného charakteru (vydané po roku 2018)

» » C) Všeobecné katalógy (vydané po roku 2020)

» » D) Periodiká (dva kompletné zväzky, vydané po roku 2020)

» » E) Článok (súbor člankov publikovaných po roku 2020)

» » F) Digitálna literatúra, webové stránky a softvér ako experimentálna trieda


Veľkosti rámov a pridelenie počtu rámov


Výstavné rámy majú rozmer 99 cm x 120 cm. Každý rám má kapacitu 16 listov A4 (štyri listy v štyroch radoch – 4 x 4) uzavretých v priehľadnom ochrannom obale s výškou maximálne 297 mm a šírkou 245 mm. Všetky formáty listov akceptované FIP sú povolené.


Národný komisár ZSF


Národný komisár ZSF pre Svetovú filatelistickú výstavu IBRA 2023: Vojtech Jankovič

Kontaktná adresa: vojtech.jankovic@gmail.com


Prihláška exponátu


Termín zaslania prihlášok spolu s titulným listom, plánom exponátu a zhrnutím (synopsis) v jednom z jazykov FIP na adresu národného komisára je 25. september 2022
.

Formuláre prihlášok štandardného exponátu a exponátu literatúry na Svetovú výstavu poštových známok IBRA 2023 v nemčine a angličtine:

IBRA 2023 - Exponat Anmeldeformular (nemecky)

IBRA 2023 - Exhibit Application Form (anglicky)

IBRA 2023 - Philatelistische Literatur Anmeldeformular (nemecky)

IBRA 2023 - Philatelic Literature Application Form (anglicky)

Prihlásené exponáty musia spĺňať kvalifikačné kritéria pre medzinárodnú výstavu: Na niektorej z predchádzajúcich národných výstav I. stupňa získal exponát minimálne 75 bodov (štandardizovaný 5-rámový exponát a mládežnícky exponát vekovej kategórie B a C), resp. minimálne 70 bodov (jednorámový exponát a exponát mládeže vekovej kategórie A). Prihláška aj úvodný list musia byť vyplnené v niektorom svetovom jazyku, odporúča sa angličtina, bez problémov je akceptovateľná je aj nemčina alebo francúzština.

Pri vyplňovaní prihlášky je potrebné uviesť správny a úplný názov exponátu, jeho stručný popis a všetky predchádzajúce výstavy s dosiahnutým bodovým ohodnotením a udelenou medailou. V prípade literatúry je potrebné uviesť rok vydania. V prípade mládežníckych exponátov je potrebné uviesť dátum narodenia vystavovateľa, pre správne zaradenie do vekových kategórií a pridelenie zodpovedajúceho počtu výstavných listov (plôch). Celá prihláška a jej obsahová správnosť musí byť potvrdená klubom filatelistov, resp. krúžkom mladých filatelistov, ktorého je vystavovateľ členom.


Výstavné poplatky


Výstavné poplatky:

» pre súťažné 5- a 8-rámové exponáty 80 € za výstavný rám, s výnimkou triedy mládeže - bez poplatkov,

» pre jednorámové exponáty 110 € za výstavný rám,

» pre exponáty filatelistickej literatúry 50 € za exponát.


Dôležité termíny


» 25. 9. 2022 – Zaslanie prihlášok exponátov s titulným listom, plánom exponátu a krátkym popisom národnému komisárovi

» 1. 10. 2022 – Zaslanie prihlášok exponátov národným komisárom na adresu organizačného výboru

» 1. 12. 2022 – Oznámenie o prijatí či neprijatí exponátu, spolu s počtom pridelených rámov

» 1. 2. 2023 – Úhrada výstavných poplatkov (národný komisár vyberie výstavné poplatky od vystavovateľov a odošle ich organizačnému výboru)

» 1. 3. 2023 – Zaslanie jedenj kópie exponátu literatúry (zasielajú vystavovatelia na adresu organizačného výboru)

» 25. 5. 2023 – Otvorenie výstavy (všetci ste vítaní...)

» 28. 5. 2023 – Ukončenie výstavy (...nebuďte smutní, čoskoro bude ďalšia výstava)
Mapa s vyznačeným miestom konania:
Ďalšie informácie o výstave nájdete na oficiálnej internetovej stránke výstavy: World Stamp Exhibition IBRA 2023.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov