Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

16. 06. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Skartačný protokol - poštové ceniny s nominálnou hodnotou Sk

Skartačný protokol - poštové ceniny s nominálnou hodnotou Sk
Autor: Vojtech Jankovič, Miroslav Gerec, Ľubomír Floch
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk
Publikované: 01. 03. 2011 01:00

Informácia o skartovaní neplatných cenín s nominálnou hodnotou Sk a počty a typy skartovaných položiek.


Zákon o zavedení meny euro v SR č. 659/2007 určil, že nespotrebované poštové ceniny majú byť zničené do 90 dní po strate ich platnosti. Uskutočnenie skartácie bolo v pôsobnosti Slovenskej pošty a. s.

Uvádzame citáciu z oficiálnej zápisnice komisie zodpovednej za skartáciu cenín s nominálnou hodnotou Sk:

„Na základe schválenej stratégie likvidácie poštových známok a celín GR SP, a. s., (RH 315/2009 Ú GR-POFIS zo dňa 9. 11. 2009) boli v dňoch 29. 3. – 30. 3. 2010 neplatné poštové ceniny zlikvidované formou mechanického skartovania u súčasného dodávateľa poštových známok PTC Praha, a. s.. Komisia menovaná generálnym riaditeľom Slovenskej pošty a. s. mala týchto členov: Gabriela Blašková, Zlatica Magalová, (MDPT SR), Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD, Miroslav Ňaršík (ZSF), Anna Zátrochová a Mgr. Martin Vančo, PhD, (SP, a. s.).
Komisia po obdržaní zoznamu poštových cenín určených na skartovanie otvorila kontajnery s materiálom na skartovanie. Za správnosť obsahu a počtov jednotlivých položiek bola zodpovedná inventarizačná komisia SP, a. s., ktorá dodala materiál v zapečatených plastových obaloch. Komisia po ich otvorení námatkovo kontrolovala len druhovú správnosť obsahu. Sledovala celý proces likvidácie a zároveň dohliadala, aby proces prebehol v súlade so zákonom o zavedení meny euro v SR č. 659/2007. Celý priebeh akcie bol monitorovaný väčšinou členov komisie, ktorí sa aj fyzicky podieľali na ich likvidácii, čo umožnilo identifikovať skutočnosti uvedené v bodoch 1 a 2 „Priebehu likvidácie“. Prílohou zápisnice sú skartačné protokoly poštových cenín a výrobkov Pofis SP a. s. v rozsahu 16 strán“.

Kompletný zoznam skartovaných cenín s nominálnou hodnotou Sk: PDF dokument Skartačný protokol - poštové ceniny s nominálnou hodnotou Sk
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov