Anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich and postal materials

Information on postal materials prepared for the 80th anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich (Operation Anthropoid).

24. 05. 2022

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Shredding protocol - postal stamps with nominal value of Sk

Shredding protocol - postal stamps with nominal value of Sk
Author: Vojtech Jankovič, Miroslav Gerec, Ľubomír Floch
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 01. 03. 2011 01:00

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information about shredding invalid valuables with a nominal value of Sk and numbers and types of shredded items.


Zákon o zavedení meny euro v SR č. 659/2007 určil, že nespotrebované poštové ceniny majú byť zničené do 90 dní po strate ich platnosti. Uskutočnenie skartácie bolo v pôsobnosti Slovenskej pošty a. s.

Uvádzame citáciu z oficiálnej zápisnice komisie zodpovednej za skartáciu cenín s nominálnou hodnotou Sk:

„Na základe schválenej stratégie likvidácie poštových známok a celín GR SP, a. s., (RH 315/2009 Ú GR-POFIS zo dňa 9. 11. 2009) boli v dňoch 29. 3. – 30. 3. 2010 neplatné poštové ceniny zlikvidované formou mechanického skartovania u súčasného dodávateľa poštových známok PTC Praha, a. s.. Komisia menovaná generálnym riaditeľom Slovenskej pošty a. s. mala týchto členov: Gabriela Blašková, Zlatica Magalová, (MDPT SR), Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD, Miroslav Ňaršík (ZSF), Anna Zátrochová a Mgr. Martin Vančo, PhD, (SP, a. s.).
Komisia po obdržaní zoznamu poštových cenín určených na skartovanie otvorila kontajnery s materiálom na skartovanie. Za správnosť obsahu a počtov jednotlivých položiek bola zodpovedná inventarizačná komisia SP, a. s., ktorá dodala materiál v zapečatených plastových obaloch. Komisia po ich otvorení námatkovo kontrolovala len druhovú správnosť obsahu. Sledovala celý proces likvidácie a zároveň dohliadala, aby proces prebehol v súlade so zákonom o zavedení meny euro v SR č. 659/2007. Celý priebeh akcie bol monitorovaný väčšinou členov komisie, ktorí sa aj fyzicky podieľali na ich likvidácii, čo umožnilo identifikovať skutočnosti uvedené v bodoch 1 a 2 „Priebehu likvidácie“. Prílohou zápisnice sú skartačné protokoly poštových cenín a výrobkov Pofis SP a. s. v rozsahu 16 strán“.

Kompletný zoznam skartovaných cenín s nominálnou hodnotou Sk: PDF dokument Skartačný protokol - poštové ceniny s nominálnou hodnotou Sk
Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists