Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

15. 04. 2024

Filatelistické výstavy:
Premiérová filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou POPRADFILA 2024 v Poprade

Premiérová filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou POPRADFILA 2024 v Poprade
Miesto: Tatranská galéria (Elektráreň), Hviezdoslavova 12 , Poprad
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 31. 10. 2024 - 16. 11. 2024

Informácie o Premiérovej filatelistickej výstave s medzinárodnou účasťou POPRADFILA 2024 v Poprade.Premiérová filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou


POPRADFILA 2024


(výstava II. stupňa)Premiérová filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou POPRADFILA 2024ZAMERANIE A CIELE VÝSTAVY


Výstava POPRADFILA 2024 je všeobecná filatelistická výstava II. stupňa (premiérová) s medzinárodnou účasťou. Je súťažnou filatelistickou výstavou vo všetkých výstavných triedach, vrátane malorozsahových exponátov a literatúry, podľa Výstavného poriadku ZSF a týchto Výstavných propozícií (IREX).


Cieľom výstavy POPRADFILA 2024 je

» propagácia filatelie medzi verejnosťou, vrátane mládeže,

» rozvoj filatelistickej kultúry,

» rozvoj vzájomných vzťahov a spolupráce medzi filatelistami,

» všeobecno-vzdelávacia funkcia pre verejnosť a mládež,

» predstavenie a filatelistické priblíženie rôznych zaujímavých tém pre verejnosť,

» prezentácia kreativity a inovácií pri spracovaní výstavných exponátov,

» poskytnutie možnosti prezentácie exponátov pre prvovystavovateľov,

» súťažné porovnávanie kvality vystavených exponátov,

» získanie kvalifikácie vystavených exponátov pre výstavy vyššieho stupňa.


USPORIADATEĽ, ORGANIZÁTOR, ZÁŠTITA, DÁTUM A MIESTO KONANIA


Usporiadateľom výstavy POPRADFILA 2024 je Zväz slovenských filatelistov (ZSF). Organizátorom výstavy POPRADFILA 2024 je z poverenia ZSF Klub filatelistov 54-17 v Poprade.

Záštitu nad výstavou POPRADFILA 2024 prevzal PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja.

Výstava POPRADFILA 2024 sa uskutoční v dňoch 31. októbra – 16. novembra 2024. Otvorenie výstavy sa uskutoční dňa 31. októbra 2024 (predbežne o 16,00 alebo 17,00) a výstava bude ukončená 16. novembra 2024 (predbežne o 14,00).

Výstava POPRADFILA 2024 sa bude konať v priestoroch Tatranskej galérie (Elektráreň) na Hviezdoslavovej 12 v Poprade.


VÝSTAVNÉ PROPOZÍCIE (IREX)


Výstavné propozície Premiérovej filatelistickej výstavy s medzinárodnou účasťou POPRADFILA 2024 (čakajú na definitívne schválenie): POPRADFILA 2024 - IREX (PDF formát)


Dôležité termíny


» 31. 5. 2024 – Zaslanie prihlášky

» 30. 6. 2024 – Potvrdenie o prijatí/neprijatí exponátu

» 31. 8. 2024 – Úhrada výstavných poplatkov

» 30. 9. 2024 – Zaslanie literatúry

» do 15. 10. 2024 – Zaslanie exponátu poštou

» 29. – 30. 10. 2024 – Doručenie exponátov osobne

» 31. 10 2023 – Zahájenie výstavy

» 16. 11. 2024 – Slávnostné vyhlásenie výsledkov (palmáres)

» 16. 11. 2024 – Ukončenie výstavy

» 16. a 17. 11. 2024 – Demontáž a odovzdávanie exponátov vystavovateľom


PRIHLÁŠKY EXPONÁTOV


Termín zaslania prihlášky spolu s titulným listom, plánom exponátu a zhrnutím (synopsis) na adresu organizačného výboru je 31. máj 2024.

Prihláška štandardného exponátu (dospelý/mládež) a exponátu literatúry na výstavu POPRADFILA 2024:

POPRADFILA 2024 - Prihláška (dospelý vystavovateľ) (PDF formát)

POPRADFILA 2024 - Prihláška (dospelý vystavovateľ) (WORD formát)

POPRADFILA 2024 - Prihláška (mládežnícky vystavovateľ) (PDF formát)

POPRADFILA 2024 - Prihláška (mládežnícky vystavovateľ) (WORD formát)

POPRADFILA 2024 - Prihláška (literatúra) (PDF formát)

POPRADFILA 2024 - Prihláška (literatúra) (WORD formát)

Pri vyplňovaní prihlášky je potrebné uviesť čitateľne správny a úplný názov exponátu, jeho stručný popis (veľmi dôležité!) a všetky predchádzajúce výstavy s dosiahnutým bodovým ohodnotením a udelenou medailou. V prípade literatúry je potrebné uviesť rok vydania. V prípade mládežníckych exponátov je potrebné uviesť dátum narodenia vystavovateľa pre správne zaradenie do vekových kategórií a pridelenie zodpovedajúceho počtu výstavných listov (plôch). Celá prihláška a jej obsahová správnosť musí byť potvrdená klubom filatelistov, resp. krúžkom mladých filatelistov, ktorého je vystavovateľ členom. V odôvodnených prípadoch môže prihlášku potvrdiť aj sekretariát ZSF.


VÝSTAVNÉ POPLATKY


Výstavný poplatok pre súťažné filatelistické exponáty je 10 € za jednu výstavnú plochu.

Výstavný poplatok pre exponáty filatelistickej literatúry je 10 € za jeden titul.

Exponáty mládežníckych vystavovateľov sú oslobodené od výstavného poplatku.Mapa s vyznačeným miestom konania:Ďalšie informácie o výstave nájdete na oficiálnej internetovej stránke Klubu filatelistov v Poprade: Klub filatelistov 54-17 Poprad - POPRADFILA 2024.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov