Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Platenie poplatkov z účtov paušálom

Platenie poplatkov z účtov paušálom

Platenie poplatkov z účtov paušálom

Platenie poplatkov z účtov paušálom


Platenie poplatkov z účtov paušálom
  Článok z oblasti fiškálnej (kolkovej) filatelie venovaný menej známemu spôsobu úhrady kolkovného paušalizovaním.
   
  Autor: Dušan Evinic
Publikované: 22. 04. 2013 19:04
 


Medzi najrozšírenejšie doklady, na ktorých je možné nájsť úhradu kolkového poplatku patria rozličné účty – faktúry a to v období, keď za ich vystavenie bolo potrebné zaplatiť kolkový poplatok. Úhradu kolkového poplatku bolo možné vykonať:

 1. Nalepením kolku (kolkov) v príslušnej hodnote.
 2. Natlačením kolku (kolkov) povereným úradom priamo na tlačivo.
 3. V hotovosti a to v obdobiach, keď to príslušné ustanovenia umožňovali.
 4. Paušalizovaním kolkovného.

Menej známy spôsob úhrady kolkovného je jeho paušalizovaním. Na túto skutočnosť ma pred časom upozornil kolega A. U. a poskytol mi i niekoľko kusov dokladového materiálu, jedná sa o obdobie po roku 1945.

Informáciu o platení kolkových poplatkov paušalizovaním prináša okrem iného i vyhláška Ministerstva financií číslo 916 zo dňa 20. marca 1946. Žiadosť na povolenie platiť ročný paušál vo výške 0,03 promile z ročnej tržby sa mala podať u toho okresného finančného riaditeľstva, v obvode ktorého bol hlavný poplatníkov podnik. Povoľovací úrad určil v povolení deň, od ktorého bolo možné používať tento spôsob platenia kolkovného.

Paušálny poplatok z účtov sa platil bez úradného vymerania v polročných lehotách a to vždy 14 dní po uplynutí kalendárneho polroku. Súčasne bolo treba Daňovému úradu oznámiť celkovú tržbu docielenú za uplynulý kalendárny polrok a sumu paušálu vypočítanú z tejto tržby. Poplatkový základ pre vypočítane paušálneho poplatku z účtov sa zaokrúhľoval na najbližších 1000 Kčs dolu. Paušálny poplatok sa platil zloženkou vplatného lístku Poštovej sporiteľne. Na rube zloženky bolo treba označiť účel platby textom: “Paušálny poplatok z účtov“.

Poplatník, ktorému bolo povolené platenie poplatkov z účtu paušálom bol povinný vyznačiť na prvej strane účtov, ktoré vydá odo dňa povolenia používať tento spôsob, dátum a číslo povoľovacieho výmeru ako aj úrad, ktorý povolenie vydal. Povolenie platilo do konca mesiaca, keď platiteľ oznámil, že sa tejto výhody vzdáva.

Ak nebol paušálny poplatok z účtov zaplatený vôbec alebo včas, predpísaným spôsobom sa mu vyrubil zvýšený paušálny poplatok najviac vo výške 10-násobku nezaplateného paušálneho poplatku.

Zatiaľ je možné doložiť úhradu paušalizovaného kolkovného u nasledujúcich firiem v uvedených rokoch:

 1. Karolína Štefková veľkoobchod s parfumériou a galantérnym tovarom Bratislava - 1946, 1947, 1948.
 2. Spojené papierne národný podnik- veľkopredajňa Košice - 1946, 1947.
 3. Lučobné a farmaceutické závody národný podnik závod Piešťany - 1947, 1948.
 4. „VATRA“ Štefková a spol. veľkoobchod s parfumériou a galantérnym tovarom - 1947, 1948, 1949.
 5. Esencia Bratislava , generálne zastúpenie firmy Thymolin Praha - 1946, 1947.
 6. Tatra veľkodrogéria a veľkoparfuméria úč. spol. Bratislava - 1947.
 7. Erdal – závody Bratislava - 1946, 1947.

Vyznačenie povolenia na účtoch je vykonané tlačou v čiernej alebo červenej farbe. Odtlačkom riadkových pečiatok s rámčekom alebo bez rámčeka. Farby pečiatok sú modré, fialové, čierne, červené.

Pri premenovaní firmy Karolína Štefková... na „VATRA“.Štefková a spol., bolo pôvodné natlačené povolenie z roku 1946 znehodnotené písmenom „X“ a vedľa bola odtlačená pečiatka s novým povoleným z roku 1947.


Platenie poplatkov z účtov paušálom
 
Pri premenovaní firmy Karolína Štefková veľkoobchod z galantériou ... na „VATRA“. Štefková a spol., bolo pôvodné natlačené povolenie z roku 1946 č.j. 16578/III – 1946 znehodnotené červeným písmenom „X“ a vedľa bola odtlačená pečiatka s novým povoleným z roku 1947 č.j. 36951-III – 47 v červenej farbe.


Platenie poplatkov z účtov paušálom
 
Firma Erdal – závody Bratislava má povolenie na platenie poplatkov z účtu paušálom č.j. 7415/III – 1946. Odtlačok pečiatky s povolením vo fialovej farbe, s orámovaním textu sa nachádza v strede hornej časti účtu.

Materiály, ktoré pravdepodobne končili pre svoju na prvý pohľad nezaujímavosť v koši, môžu spestriť zbierku účtov alebo kolkových dokladov z povojnového obdobia.Pramene:

 1. Vyhláška ministerstva financií zo dňa 20. marca 1946.
 2. Zbierka autora.

Písané pre Košice vo Filatelii č. 24 a pre www.postoveznamky.sk.Poslať komentár

Autor: Dušan Evinic

Publikované: 22. 04. 2013 19:04
 
Platenie poplatkov z účtov paušálom
Platenie poplatkov z účtov paušálom
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Byť dobrý je chvályhodné, ale užitočné je to iba vtedy, ak sa to spojí s konaním dobra.

(anonym)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.