Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2024

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

01. 07. 2024

Rôzne:
Platenie poplatkov z účtov paušálom

Platenie poplatkov z účtov paušálom
Autor: Dušan Evinic
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 22. 04. 2013 19:04

Článok z oblasti fiškálnej (kolkovej) filatelie venovaný menej známemu spôsobu úhrady kolkovného paušalizovaním.


Medzi najrozšírenejšie doklady, na ktorých je možné nájsť úhradu kolkového poplatku patria rozličné účty – faktúry a to v období, keď za ich vystavenie bolo potrebné zaplatiť kolkový poplatok. Úhradu kolkového poplatku bolo možné vykonať:

 1. Nalepením kolku (kolkov) v príslušnej hodnote.
 2. Natlačením kolku (kolkov) povereným úradom priamo na tlačivo.
 3. V hotovosti a to v obdobiach, keď to príslušné ustanovenia umožňovali.
 4. Paušalizovaním kolkovného.

Menej známy spôsob úhrady kolkovného je jeho paušalizovaním. Na túto skutočnosť ma pred časom upozornil kolega A. U. a poskytol mi i niekoľko kusov dokladového materiálu, jedná sa o obdobie po roku 1945.

Informáciu o platení kolkových poplatkov paušalizovaním prináša okrem iného i vyhláška Ministerstva financií číslo 916 zo dňa 20. marca 1946. Žiadosť na povolenie platiť ročný paušál vo výške 0,03 promile z ročnej tržby sa mala podať u toho okresného finančného riaditeľstva, v obvode ktorého bol hlavný poplatníkov podnik. Povoľovací úrad určil v povolení deň, od ktorého bolo možné používať tento spôsob platenia kolkovného.

Paušálny poplatok z účtov sa platil bez úradného vymerania v polročných lehotách a to vždy 14 dní po uplynutí kalendárneho polroku. Súčasne bolo treba Daňovému úradu oznámiť celkovú tržbu docielenú za uplynulý kalendárny polrok a sumu paušálu vypočítanú z tejto tržby. Poplatkový základ pre vypočítane paušálneho poplatku z účtov sa zaokrúhľoval na najbližších 1000 Kčs dolu. Paušálny poplatok sa platil zloženkou vplatného lístku Poštovej sporiteľne. Na rube zloženky bolo treba označiť účel platby textom: “Paušálny poplatok z účtov“.

Poplatník, ktorému bolo povolené platenie poplatkov z účtu paušálom bol povinný vyznačiť na prvej strane účtov, ktoré vydá odo dňa povolenia používať tento spôsob, dátum a číslo povoľovacieho výmeru ako aj úrad, ktorý povolenie vydal. Povolenie platilo do konca mesiaca, keď platiteľ oznámil, že sa tejto výhody vzdáva.

Ak nebol paušálny poplatok z účtov zaplatený vôbec alebo včas, predpísaným spôsobom sa mu vyrubil zvýšený paušálny poplatok najviac vo výške 10-násobku nezaplateného paušálneho poplatku.

Zatiaľ je možné doložiť úhradu paušalizovaného kolkovného u nasledujúcich firiem v uvedených rokoch:

 1. Karolína Štefková veľkoobchod s parfumériou a galantérnym tovarom Bratislava - 1946, 1947, 1948.
 2. Spojené papierne národný podnik- veľkopredajňa Košice - 1946, 1947.
 3. Lučobné a farmaceutické závody národný podnik závod Piešťany - 1947, 1948.
 4. „VATRA“ Štefková a spol. veľkoobchod s parfumériou a galantérnym tovarom - 1947, 1948, 1949.
 5. Esencia Bratislava , generálne zastúpenie firmy Thymolin Praha - 1946, 1947.
 6. Tatra veľkodrogéria a veľkoparfuméria úč. spol. Bratislava - 1947.
 7. Erdal – závody Bratislava - 1946, 1947.

Vyznačenie povolenia na účtoch je vykonané tlačou v čiernej alebo červenej farbe. Odtlačkom riadkových pečiatok s rámčekom alebo bez rámčeka. Farby pečiatok sú modré, fialové, čierne, červené.

Pri premenovaní firmy Karolína Štefková... na „VATRA“.Štefková a spol., bolo pôvodné natlačené povolenie z roku 1946 znehodnotené písmenom „X“ a vedľa bola odtlačená pečiatka s novým povoleným z roku 1947.


Platenie poplatkov z účtov paušálom
 
Pri premenovaní firmy Karolína Štefková veľkoobchod z galantériou ... na „VATRA“. Štefková a spol., bolo pôvodné natlačené povolenie z roku 1946 č.j. 16578/III – 1946 znehodnotené červeným písmenom „X“ a vedľa bola odtlačená pečiatka s novým povoleným z roku 1947 č.j. 36951-III – 47 v červenej farbe.


Platenie poplatkov z účtov paušálom
 
Firma Erdal – závody Bratislava má povolenie na platenie poplatkov z účtu paušálom č.j. 7415/III – 1946. Odtlačok pečiatky s povolením vo fialovej farbe, s orámovaním textu sa nachádza v strede hornej časti účtu.

Materiály, ktoré pravdepodobne končili pre svoju na prvý pohľad nezaujímavosť v koši, môžu spestriť zbierku účtov alebo kolkových dokladov z povojnového obdobia.Pramene:

 1. Vyhláška ministerstva financií zo dňa 20. marca 1946.
 2. Zbierka autora.

Písané pre Košice vo Filatelii č. 24 a pre www.postoveznamky.sk.

Autor: Dušan Evinic

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov