Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Collectors exchange meeting of philatelists and numismatists in Bratislava (Slovakia)
Payment of fees from accounts by flat rate

Payment of fees from accounts by flat rate

Payment of fees from accounts by flat rate

Payment of fees from accounts by flat rate


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Payment of fees from accounts by flat rate
  Článok z oblasti fiškálnej (kolkovej) filatelie venovaný menej známemu spôsobu úhrady kolkovného paušalizovaním.
   
  Author: Dušan Evinic
Published: 22. 04. 2013 19:04
 


Medzi najrozšírenejšie doklady, na ktorých je možné nájsť úhradu kolkového poplatku patria rozličné účty – faktúry a to v období, keď za ich vystavenie bolo potrebné zaplatiť kolkový poplatok. Úhradu kolkového poplatku bolo možné vykonať:

 1. Nalepením kolku (kolkov) v príslušnej hodnote.
 2. Natlačením kolku (kolkov) povereným úradom priamo na tlačivo.
 3. V hotovosti a to v obdobiach, keď to príslušné ustanovenia umožňovali.
 4. Paušalizovaním kolkovného.

Menej známy spôsob úhrady kolkovného je jeho paušalizovaním. Na túto skutočnosť ma pred časom upozornil kolega A. U. a poskytol mi i niekoľko kusov dokladového materiálu, jedná sa o obdobie po roku 1945.

Informáciu o platení kolkových poplatkov paušalizovaním prináša okrem iného i vyhláška Ministerstva financií číslo 916 zo dňa 20. marca 1946. Žiadosť na povolenie platiť ročný paušál vo výške 0,03 promile z ročnej tržby sa mala podať u toho okresného finančného riaditeľstva, v obvode ktorého bol hlavný poplatníkov podnik. Povoľovací úrad určil v povolení deň, od ktorého bolo možné používať tento spôsob platenia kolkovného.

Paušálny poplatok z účtov sa platil bez úradného vymerania v polročných lehotách a to vždy 14 dní po uplynutí kalendárneho polroku. Súčasne bolo treba Daňovému úradu oznámiť celkovú tržbu docielenú za uplynulý kalendárny polrok a sumu paušálu vypočítanú z tejto tržby. Poplatkový základ pre vypočítane paušálneho poplatku z účtov sa zaokrúhľoval na najbližších 1000 Kčs dolu. Paušálny poplatok sa platil zloženkou vplatného lístku Poštovej sporiteľne. Na rube zloženky bolo treba označiť účel platby textom: “Paušálny poplatok z účtov“.

Poplatník, ktorému bolo povolené platenie poplatkov z účtu paušálom bol povinný vyznačiť na prvej strane účtov, ktoré vydá odo dňa povolenia používať tento spôsob, dátum a číslo povoľovacieho výmeru ako aj úrad, ktorý povolenie vydal. Povolenie platilo do konca mesiaca, keď platiteľ oznámil, že sa tejto výhody vzdáva.

Ak nebol paušálny poplatok z účtov zaplatený vôbec alebo včas, predpísaným spôsobom sa mu vyrubil zvýšený paušálny poplatok najviac vo výške 10-násobku nezaplateného paušálneho poplatku.

Zatiaľ je možné doložiť úhradu paušalizovaného kolkovného u nasledujúcich firiem v uvedených rokoch:

 1. Karolína Štefková veľkoobchod s parfumériou a galantérnym tovarom Bratislava - 1946, 1947, 1948.
 2. Spojené papierne národný podnik- veľkopredajňa Košice - 1946, 1947.
 3. Lučobné a farmaceutické závody národný podnik závod Piešťany - 1947, 1948.
 4. „VATRA“ Štefková a spol. veľkoobchod s parfumériou a galantérnym tovarom - 1947, 1948, 1949.
 5. Esencia Bratislava , generálne zastúpenie firmy Thymolin Praha - 1946, 1947.
 6. Tatra veľkodrogéria a veľkoparfuméria úč. spol. Bratislava - 1947.
 7. Erdal – závody Bratislava - 1946, 1947.

Vyznačenie povolenia na účtoch je vykonané tlačou v čiernej alebo červenej farbe. Odtlačkom riadkových pečiatok s rámčekom alebo bez rámčeka. Farby pečiatok sú modré, fialové, čierne, červené.

Pri premenovaní firmy Karolína Štefková... na „VATRA“.Štefková a spol., bolo pôvodné natlačené povolenie z roku 1946 znehodnotené písmenom „X“ a vedľa bola odtlačená pečiatka s novým povoleným z roku 1947.


Platenie poplatkov z účtov paušálom
 
Pri premenovaní firmy Karolína Štefková veľkoobchod z galantériou ... na „VATRA“. Štefková a spol., bolo pôvodné natlačené povolenie z roku 1946 č.j. 16578/III – 1946 znehodnotené červeným písmenom „X“ a vedľa bola odtlačená pečiatka s novým povoleným z roku 1947 č.j. 36951-III – 47 v červenej farbe.


Platenie poplatkov z účtov paušálom
 
Firma Erdal – závody Bratislava má povolenie na platenie poplatkov z účtu paušálom č.j. 7415/III – 1946. Odtlačok pečiatky s povolením vo fialovej farbe, s orámovaním textu sa nachádza v strede hornej časti účtu.

Materiály, ktoré pravdepodobne končili pre svoju na prvý pohľad nezaujímavosť v koši, môžu spestriť zbierku účtov alebo kolkových dokladov z povojnového obdobia.Pramene:

 1. Vyhláška ministerstva financií zo dňa 20. marca 1946.
 2. Zbierka autora.

Písané pre Košice vo Filatelii č. 24 a pre www.postoveznamky.sk.Post a comment

Author: Dušan Evinic

Published: 22. 04. 2013 19:04
 
Payment of fees from accounts by flat rate
Payment of fees from accounts by flat rate
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

To, že sú rady myslené dobre a javia sa ako rozumné, ešte neznamená, že sú správne.

(Jiří Jemelka)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.