Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2021.

27. 05. 2022

Divers:
Payment of fees from accounts by flat rate

Payment of fees from accounts by flat rate
Author: Dušan Evinic
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 22. 04. 2013 19:04

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Článok z oblasti fiškálnej (kolkovej) filatelie venovaný menej známemu spôsobu úhrady kolkovného paušalizovaním.


Medzi najrozšírenejšie doklady, na ktorých je možné nájsť úhradu kolkového poplatku patria rozličné účty – faktúry a to v období, keď za ich vystavenie bolo potrebné zaplatiť kolkový poplatok. Úhradu kolkového poplatku bolo možné vykonať:

 1. Nalepením kolku (kolkov) v príslušnej hodnote.
 2. Natlačením kolku (kolkov) povereným úradom priamo na tlačivo.
 3. V hotovosti a to v obdobiach, keď to príslušné ustanovenia umožňovali.
 4. Paušalizovaním kolkovného.

Menej známy spôsob úhrady kolkovného je jeho paušalizovaním. Na túto skutočnosť ma pred časom upozornil kolega A. U. a poskytol mi i niekoľko kusov dokladového materiálu, jedná sa o obdobie po roku 1945.

Informáciu o platení kolkových poplatkov paušalizovaním prináša okrem iného i vyhláška Ministerstva financií číslo 916 zo dňa 20. marca 1946. Žiadosť na povolenie platiť ročný paušál vo výške 0,03 promile z ročnej tržby sa mala podať u toho okresného finančného riaditeľstva, v obvode ktorého bol hlavný poplatníkov podnik. Povoľovací úrad určil v povolení deň, od ktorého bolo možné používať tento spôsob platenia kolkovného.

Paušálny poplatok z účtov sa platil bez úradného vymerania v polročných lehotách a to vždy 14 dní po uplynutí kalendárneho polroku. Súčasne bolo treba Daňovému úradu oznámiť celkovú tržbu docielenú za uplynulý kalendárny polrok a sumu paušálu vypočítanú z tejto tržby. Poplatkový základ pre vypočítane paušálneho poplatku z účtov sa zaokrúhľoval na najbližších 1000 Kčs dolu. Paušálny poplatok sa platil zloženkou vplatného lístku Poštovej sporiteľne. Na rube zloženky bolo treba označiť účel platby textom: “Paušálny poplatok z účtov“.

Poplatník, ktorému bolo povolené platenie poplatkov z účtu paušálom bol povinný vyznačiť na prvej strane účtov, ktoré vydá odo dňa povolenia používať tento spôsob, dátum a číslo povoľovacieho výmeru ako aj úrad, ktorý povolenie vydal. Povolenie platilo do konca mesiaca, keď platiteľ oznámil, že sa tejto výhody vzdáva.

Ak nebol paušálny poplatok z účtov zaplatený vôbec alebo včas, predpísaným spôsobom sa mu vyrubil zvýšený paušálny poplatok najviac vo výške 10-násobku nezaplateného paušálneho poplatku.

Zatiaľ je možné doložiť úhradu paušalizovaného kolkovného u nasledujúcich firiem v uvedených rokoch:

 1. Karolína Štefková veľkoobchod s parfumériou a galantérnym tovarom Bratislava - 1946, 1947, 1948.
 2. Spojené papierne národný podnik- veľkopredajňa Košice - 1946, 1947.
 3. Lučobné a farmaceutické závody národný podnik závod Piešťany - 1947, 1948.
 4. „VATRA“ Štefková a spol. veľkoobchod s parfumériou a galantérnym tovarom - 1947, 1948, 1949.
 5. Esencia Bratislava , generálne zastúpenie firmy Thymolin Praha - 1946, 1947.
 6. Tatra veľkodrogéria a veľkoparfuméria úč. spol. Bratislava - 1947.
 7. Erdal – závody Bratislava - 1946, 1947.

Vyznačenie povolenia na účtoch je vykonané tlačou v čiernej alebo červenej farbe. Odtlačkom riadkových pečiatok s rámčekom alebo bez rámčeka. Farby pečiatok sú modré, fialové, čierne, červené.

Pri premenovaní firmy Karolína Štefková... na „VATRA“.Štefková a spol., bolo pôvodné natlačené povolenie z roku 1946 znehodnotené písmenom „X“ a vedľa bola odtlačená pečiatka s novým povoleným z roku 1947.


Platenie poplatkov z účtov paušálom
 
Pri premenovaní firmy Karolína Štefková veľkoobchod z galantériou ... na „VATRA“. Štefková a spol., bolo pôvodné natlačené povolenie z roku 1946 č.j. 16578/III – 1946 znehodnotené červeným písmenom „X“ a vedľa bola odtlačená pečiatka s novým povoleným z roku 1947 č.j. 36951-III – 47 v červenej farbe.


Platenie poplatkov z účtov paušálom
 
Firma Erdal – závody Bratislava má povolenie na platenie poplatkov z účtu paušálom č.j. 7415/III – 1946. Odtlačok pečiatky s povolením vo fialovej farbe, s orámovaním textu sa nachádza v strede hornej časti účtu.

Materiály, ktoré pravdepodobne končili pre svoju na prvý pohľad nezaujímavosť v koši, môžu spestriť zbierku účtov alebo kolkových dokladov z povojnového obdobia.Pramene:

 1. Vyhláška ministerstva financií zo dňa 20. marca 1946.
 2. Zbierka autora.

Písané pre Košice vo Filatelii č. 24 a pre www.postoveznamky.sk.

Author: Dušan Evinic

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists