Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Pohľadnice:
Malá škola filokartie (17): Hodnotenie pohľadníc

Malá škola filokartie (17): Hodnotenie pohľadníc
Autor: Alexander Urminský
Publikované: 21. 03. 2015 14:22

17. pokračovanie seriálu článkov o zbieraní pohľadníc s názvom Malá škola filokartie od Alexandra Urminského - Hodnotenie pohľadníc.


Priznám sa, že keď som uvažoval o obsahu tejto časti Malej školy filokartie, myslel som že použijem s malými úpravami 16. pokračovanie seriálu Kapitoly o zbieraní pohľadníc uverejnené v Zberateľovi č.11 z roku 2000. V duchu som si predstavoval, že zároveň to skorigujem, resp. porovnám s dvomi filokartistickými publikáciami z roku 2004, ktoré som pre Zberateľa v tom čase recenzoval a v úvode MŠF ich tiež pripomínal.

Po prečítaní príslušných častí s odstupom času, som s prekvapením zistil, že to nepôjde z dvoch dôvodov. Jedným je ten, že publikácia Klubu sběratelú kuriosit Praha problematike kvality a ceny sa skoro vôbec nevenuje. Knižka POFISU Praha sa posudzovaniu kvality pohľadníc venuje veľmi podrobne a možno ju pre posudzovanie fyzického stavu pohľadníc vrelo odporučiť. Nezohľadňuje však dostatočne ostatné kritériá, ktoré treba mať na zreteli pri hodnotení pohľadníc, a to je ten druhý dôvod.

Porovnávací súbor s uvedenými cenami tvorí takmer dve tretiny pofisovej knižky a môže slúžiť ako základ pre pomerné hodnotenie ceny jednotlivých pohľadníc. Ceny v sú v súčasnosti už veľmi neaktuálne, a najmä na Slovensku a v krajinách Eurozóny, kde naši zberatelia nakupujú na aukciách, išiel vývoj veľmi odlišne. Týka sa to určitých skupín pohľadníc a niektorých lokalít. Ale to už predbieham.


Malá škola filokartie - Hodnotenie pohľadníc
 
Malá škola filokartie - Hodnotenie pohľadníc
 
Príležitostná pohľadnica k 50. výročiu Sokola v Liberci. Obrazová strana, adresná strana, príležitostná pečiatka i krátka správa adresátovi sú v súlade s oslavou výročia. Príklad bezchybnej adresnej strany pohľadnice s benefitom navyše.


Začnem preto základným kritériom a to je zachovalosť, resp. stav pohľadníc. Na celkovom stave pohľadnice, teda na jej obrazovej aj adresnej strane sa vyskytujú hlavne tieto závady: zodraté a poškodené rožky, lomy rožkov alebo aj naprieč pohľadnicou, natrhnutá pohľadnica či nebodaj zmenšená, obstrihaná pohľadnica. Mapy po rôznych tekutinách či mastnotách, atramentové škvrny a iné neodstrániteľné znečistenie. Toto všetko (okrem mierne zaoblených rožkov) sú závažne chyby pohľadnice. Odstrániteľné chyby ako rozlepená pohľadnica vinou zlého skladovania, povrchové znečistenie ktoré nevniklo do papierovej hmoty a podobne, sú menej závažné chyby. K závažným chybám radíme aj poškodenie škodcami a nápisy nesúvisiace s poštovou prevádzkou, adresou a zasielaným textom. Tu však treba brať zreteľ na rozsah, resp. veľkosť textu či plochu poškodenia.


Malá škola filokartie - Hodnotenie pohľadníc
 
Malá škola filokartie - Hodnotenie pohľadníc
 
„Pokračovacia“ pohľadnica (celý obraz treba poskladať z troch pohľadníc) Benátok. Príklad, že aj na malej ploche sa dá skoro všetko pekne a prehľadne umiestniť.


Na obrazovej strane sa najčastejšie vyskytujú obtlače pečiatkovej podušky a pri silnom otlačení pečiatky aj pretlačenie jej reliéfu. Citlivo nakreslený krížik poukazujúci na konkrétne miesto na obraze (napr. okno, dom, osobu a p.) sa dá odborne odstrániť celkom, alebo čiastočne. Text napísaný perom na obrazovej strane u pohľadníc s dlhou adresou ktorá bola prepravená poštou, ak nie je rozmazaný alebo poškrtaný sa nepovažuje za chybu.

Adresová (alebo adresná) strana pohľadnice neprepravenej poštou má byť čistá, bez akýchkoľvek dodatočných textov a poznámok. Preto všetko, čo sa na takejto pohľadnici nachádza je chyba, ktorá znižuje jej hodnotu. Výnimkou môže byť drobná nenápadná vlastnícka značka umiestnená v niektorom rožku, či pod deliacou linkou. Na nepoužitých pohľadniciach sa vyskytuje poškodenie nevhodnou adjustáciou v albumoch či zbierkach. Pri poštou prepravených pohľadniciach sme k malým poškodeniam tolerantnejší!


Malá škola filokartie - Hodnotenie pohľadníc
 
Malá škola filokartie - Hodnotenie pohľadníc
 
Personalizovaná pohľadnica písaná grófovi Frideckému. Pôvodne rozlepená, vyčistená, mierne cca 1,5 mm obstrihaná. Oprava viac-menej úspešná, zadná strana inak pekná.


Aké sú najčastejšie chyby na poštou prepravenej pohľadnici? Najzávažnejšou chybou je násilne mechanický alebo odmočením, celkom alebo čiastočne odtrhnutá poštová známka, alebo poškrtaná adresa alebo aj napísaný text adresátovi. Nedostatkom je aj rozmazaná a nečitateľná poštová pečiatka, pričom opak, teda celý domicil, čitateľný dátum a celá kresba pečiatky sú benefitom na pohľadnici.

Mnohí zberatelia sa uspokoja s tým, že bez chýb je obrazová strana a vravia, že zadná strana ich nezaujíma, lebo nie sú filatelisti. Kto však svoju zbierku koncipuje širšie, aj ako zdroj informácií ktoré poskytuje poštová známka, pečiatka, adresát, odosielateľ i text krátkej správy (SMS-ky spred 100 rokov), ktoré majú sociologické a iné využitie, a kto tieto adresné strany tiež prezentuje, považuje obidve strany pohľadnice za rovnocenné. Preto si myslím, že takýto prístup je správny. Veď nik si nemôže povedať, že je konečným majiteľom pohľadnice! Adresná strana pohľadnice tiež rozhoduje o jej filatelistickej hodnote, ale to nie je obsahom tejto časti.

Ako teda premietneme uvedené chyby do hodnoty pohľadníc? Jedna závažná chyba znižuje jej hodnotu o 30 až 40%. Dve závažné chyby až o 60%. Ak si stanovíme pomyslenú stupnicu kvality od 1 do 5, tak hodnota pohľadnice bude klesať nasledovne: 70 - 60, 50 - 40, 30 - 20%. Pohľadnice kvality 4 - 5 vlastne už nepatria do zbierok, a ich cena by sa nemala pohybovať v eurách ale iba v centoch.


Malá škola filokartie - Hodnotenie pohľadníc
 
Malá škola filokartie - Hodnotenie pohľadníc
 
Pohľadnica z Vyšehradu v Maďarsku adresovaná do Piešťan. Známka vytrhnutá, text odosielateľom prepisovaný, nevzhľadná adresná strana.


Prirodzene mimoriadne vzácne pohľadnice z pohľadu konkrétneho zberateľa, budú hodnotené vyššie. Bude sa jednať hlavne o pohľadnice spred roku 1896 a litografie. Týmto sme vyčerpali hodnotenie fyzického stavu pohľadníc, čo je vlastne pre mnohých najjednoduchším a možno jediným kritériom, ktoré je zrejmé ma pohľad a na omak. Tie ďalšie predpokladajú znalosť zbieranej oblasti, problematiku tlačovej techniky, historické súvislosti a predstavivosť.

Na rozdiel od iných zberateľských odborov, vo filokartii nepracujú zberatelia so zberateľskými katalógmi a cenníkmi, lebo v podstate neexistujú. Aukčné katalógy a výsledky aukcií môžu poskytnúť určitý prehľad o cenách ktorý však je klamlivý. Stačí ak 3 – 4 dražitelia sa prebíjajú na jednej pohľadnici, alebo na jednej lokalite, a ostatné aukčné firmy spozornejú. Prostredníctvom internetu je trh otvorený a tak sa niektoré ceny už v aukčnej ponuke vyšplhajú na násobok reálnej, predtým bežnej ceny. Nechcem to konkretizovať, aby som nepoškodil ani aukčné firmy, ani ich klientov.

Hodnota pohľadnice však nespočíva iba v jej cene. Jej hodnota je daná vzťahom medzi zachovalosťou, tlačovou technikou, historickou hodnotou, početnosťou výskytu, námetom a osobnou zainteresovanosťou konkrétneho zberateľa.

Zachovalosťou sme sa zaoberali vyššie. Tlačové techniky si vyžadujú osobitnú kapitolu. Preto sa obmedzím na suché konštatovanie, že najhodnotnejšou tlačovou technikou je litografická tlač, dagerotypia, svetlotlač a odtlačky kovorytín. Historická hodnota pohľadnice je daná v prvom rade jej vekom. Nie je jednoduché určiť hranicu času, kedy ešte je a kedy už nie je pohľadnica historická. Pohľadnice našich hradov a zámkov, či ďalších pánskych sídiel sa vydávali medzi prvými. Mnohé tieto stavby sa zachovali v skoro nezmenenom stave celé storočie a len niekto čo pozná konkrétny hrad či zámok zistí nejakú tú zmenu aj ak porovná pohľadnice objektu teraz a spred 50 – 80 rokov. (To nehodnotíme tlačovú techniku, ale obraz pohľadnice!). Zaniknuté, zbúrané objekty, celé ulice a námestia, zásahy do ich koncepcie, urbanistiky sú ale pohľadnicami s historickým obsahom teda historické. Pritom môžu mať napríklad len 30 – 40 rokov.


Malá škola filokartie - Hodnotenie pohľadníc
 
Malá škola filokartie - Hodnotenie pohľadníc
 
Príležitostná pohľadnica s prítlačou na obrazovej strane, ku 100. výročiu narodenia Andreja Sládkoviča. Adresná strana obsahuje asi tridsať podpisov účastníkov osláv, vrátane významných osobností. Možno veľmi zaujímavá pre zberateľov autogramov, ale aj pre historikov.


Historickosť pohľadnice dokresľuje doprava a dopravné prostriedky vo vyobrazenej lokalite, ľudia v typickom dobovom oblečení, prebiehajúca udalosť a podobne. Uvediem príklad. Kone a konské povozy sa vytratili z dedín a miest. Ak sú na dobových pohľadniciach, dokumentujú históriu dopravy v tom období, sú teda historické. Tlačová technika, používanie dlhých adries v zlomovom období, autori a vydavatelia sú súčasťou historickej hodnoty pohľadnice.

Početnosť výskytu pohľadníc, resp. objektov na pohľadniciach je tiež dôležitý. Treba sa s ním oboznámiť možno už pri rozhodovaní o zameraní zbierky pohľadníc. Obecne však platí, že čím väčšie mesto alebo dedina, tým viac pohľadníc bolo vydaných. Tiež platí pravidlo, že najčastejšie vydávané sú dominanty obcí a miest. Podľa môjho názoru poradie najvydávanejších lokalít na Slovensku je asi nasledovné: Bratislava, Tatry, Košice, Piešťany. Za nimi s malými rozdielmi nasledujú Trenčín, Trenčianske Teplice, Trnava, Nitra, Prešov, Žilina, Bardejov, Sliač, Kremnica, Banská Štiavnica a viaceré ďalšie.

U tých miest, ktoré svojou veľkosťou nezodpovedajú počtu vydávaných pohľadníc sa niektoré objekty opakujú aj stokrát! Za všetky spomeniem iba Vysoké Tatry. Pri budovaní zbierky treba preto uprednostňovať menšie ulice, uličky, okrajové štvrte, inštitúcie a výrobné podniky, pred kopením dominantných objektov danej lokality. Všímať si možno napríklad malé stavby, zvonice, božie muky, trafostanice, ale aj poštové schránky, obchodíky a podobne. To robí hodnotu, resp. zhodnocuje pohľadnicu voči inej, veľmi podobnej!


Malá škola filokartie - Hodnotenie pohľadníc
 
Malá škola filokartie - Hodnotenie pohľadníc
 
Vianočná pohľadnica mala pôvodne odlepenú, možno odpadnutú poštovú známku. Pokus o jej náhradu nie je celkom vydarený, ale na prvý pohľad nepôsobí rušivo.


Námet pohľadnice posudzujeme z pohľadu zberateľského trendu v konkrétnom čase (judaiká, železnice, militárie,...), ktorý je niekedy krátkodobý a je dôležitý hlavne pre obchodníkov a rôznych šíbrov, ktorí lovia veľké ryby pre svojich vyvolených zberateľov, ktorých majú „prečítaných“. Z pohľadu jednotlivca však je hodnota toho námetu, ktorý robí on, vyššia.

Vrátim sa k opakovanému tvrdeniu z minulosti: Zbierajte to, čo nezbierajú iní. Keď to niekto po Vás začne zbierať budete mať náskok po všetkých stránkach. Nechcem nikomu robiť marketing, ale možno zbierať napríklad školy, banky, nemocnice, radnice, divadlá alebo čokoľvek iné. Je to jedna s ciest zhodnocovania zbierky pohľadníc. Aby som však obsiahol či potešil zberateľov žánrových pohľadníc, oni majú repertoár možností ešte oveľa širší. A predpokladám, že po vytvorení zbierok zemepisných pohľadníc, ktoré dominujú súčasnosti, nastane doba (možno už je tu!?) keď žánrové pohľadnice budú stredobodom záujmu.

Rozhodnutia zberateľov sú ale vo väčšine prípadov ovplyvnené ďalšími kritériami, často veľmi osobnými. Iný je tiež pohľad obchodníka, iný je pohľad zberateľa, ako som sa o tom už párkrát zmienil. Preto je vhodné keď obchodník nemá zberateľa „prečítaného“! Mnohí si to veľmi dobre uvedomujú, a ani pri výberoch na burzách ich „neodhalíte“. Držím im palce, lebo určite raz budú prezentovať svoju vynikajúcu a neopakovateľnú zbierku. Toto prajem aj ostatným zberateľom pohľadníc.

Záverom ďakujem čitateľom za trpezlivosť pri čítaní jednotlivých častí seriálu MŠF, za ich hlasy v súťaži O kvet Zberateľa a za toleranciu, ak som niekedy šliapol vedľa.
Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander Urminský


__________________________________________________ . _______________________________________________

Poznámka: Pôvodná verzia tohto článku bola napísaná pre časopis ZBERATEĽ. So súhlasom autora uverejnené na stránke www.postoveznamky.sk.
__________________________________________________ . _______________________________________________
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov