Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach.

08. 10. 2023

Poštová známka:
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Matky Božej v Boldogu

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Matky Božej v Boldogu
Deň vydania: 02. 01. 2009
Nominálna hodnota: 0,02 €
Rozmery známky: 22 x 27 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 12
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2000000

Poštová známka z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska venovaná kostolu Matky Božej v Boldogu.


Textový motív: BOLDOG

Obrazový motív: Kostol Matky Božej v Boldogu.

Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Grafická úprava: Peter Augustovič, Peter Biľak
Rytec známky: Rudolf Cigánik

Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009Tematický popis a súvislosti:

Kostol v Boldogu je zaujímavým príkladom románskej architektúry vo vidieckom prostredí. Z románskeho obdobia pochádza obvodové murivo jeho lode s viacerými pozoruhodnými stavebnými článkami. Presbytérium kostola je mladšie, vzniklo v neskorej gotike na mieste staršej svätyne, ktorej podobu nepoznáme. Avšak i samotná loď kostola je výsledkom dvoch románskych stavebných etáp, uskutočnených v 12. storočí a na začiatku 13. storočia. Zodpovedajú im dva portály v južnom múre. Starší má podobu pravouhlého vstupu s horizontálnym prekladom, na ktorom sú reliéfne zobrazené tri kríže v kruhových medailónoch. Pri konštruovaní portálu použili staršie náhrobné platne z doby rímskej: ľavé portálové ostenie tvorí stéla rímskeho centuria a obchodníka Quinta Atilia Prima z 1. storočia. Mladší portál má už typickú románsku ústupkovú formu a polkruhový tympanón s reliéfnou výzdobou, tvorenou krížom v kruhovom medailóne a palmetami. V mladšej románskej stavebnej fáze vznikla aj veža kostola. Jej horné poschodia prelamovali charakteristické dvojité a trojité združené okná s polkruhovými záklenkami. Na západných nárožiach kostola sa zachovali konzoly v podobe zvieracích hláv. V čase svojho vzniku im bola pripisovan á apotropaická – ochranná funkcia. Osadzovať takého ochranné „prvky“ na exteriéri sakrálnej stavby bolo v tom čase zrejme obvyklé, podobné konzoly poznáme napr. i z neďalekého Štvrtka na Ostrove. Vzácny doklad románskeho kameňosochárstva sa zachoval aj v interiéri boldockého kostola. Je ním reliéfne zdobená krstiteľnica. Má podobu nádrže nesenej stĺpmi. Medzi nimi sa nachádza ústredný reliéf Krista s ľavou rukou zdvihnutou v žehnajúcom geste. V rámci fondu románskych pamiatok na Slovensku je krstiteľnica (pôvodne však mohlo ísť aj o nádrž na svätenú vodu, tzv. lavabo) svojou formou aj výzdobou úplne ojedinelá.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov