80. výročie Slovenského národného povstania (SNP)

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP).

28. 08. 2024

Poštová známka:
Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa
Deň vydania: 12. 06. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 8 Sk
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 302800

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná jakyniam - Ochtinská aragonitová jaskyňa


Textový motív: OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA

Obrazový motív: Známka: Detail aragonitovej výzdoby Ochtinskej aragonitovej jaskyne, Medzipolie UTL: znak Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa (Upravený tlačový list)


Ocenenia:
Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1997 (Najkrajšia známka roka, najlepšia rytina)


Tematický popis a súvislosti:

Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza na severozápadnej strane Horného Hrádku, t.j. medzi Jelšavou a Štítnikom, v katastri obci Ochtiná. V roku 1954 ju objavili baníci pri razení štôlne. Jaskyňa dĺžky 300 m vznikla chemickou činnosťou atmosferických vôd, rozšírením puklín a medzivrstevných škár v prvohorných kryštalických vápencoch v blízkosti kontaktu s ankeritovým telesom. Výplň jaskyne tvorí prevažne limonitický oker rôznej hrúbky. Ide o reziduálne zbytky rozpustených vápencov, zvetraných sideritov a iných rudných polôh. Jaskyňu charakterizuje unikátna kryštálová výzdoba reprezentovaná aragonitom. Vyskytuje sa vo forme snehobielych kryštalických tvarov a železného kvetu, čiže rôznych spletitých bielych útvarov vytvárajúcich stočené, prepletené a mnohonásobne rozvetvené kríčkovité formy. Pre verejnosť je prístupná od roku 1972 v dĺžke 235 m. V roku 1995 sa stala súčasťou svetového prírodného dedičstva.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov