Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Filatelistická knižná literatúra:
Filatelistické state ZSF - stály zdroj filatelistických poznatkov a informácií

Filatelistické state ZSF - stály zdroj filatelistických poznatkov a informácií
Autor: Vojtech Jankovič, Michal Zika
Publikované: 22. 02. 2021 20:01

Prehľad a stručný obsah 35 zväzkov Filatelistických statí ZSF.


Filatelistické state ZSF


Filatelistické state ZSF sú vynikajúca séria odborných publikácií vydávaných Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) zameraných na široké spektrum filatelistických oblastí, ktoré sumarizovali existujúce poznatky a prinášali priestor pre publikovanie nových objavov a zistení hlavne z územia Slovenska. V edícii vyšlo v rokoch 1982 - 1995 celkovo 35 zväzkov filatelistických statí. Niektoré zo zväzkov boli odvtedy obsahovo prekonané, no väčšina z nich je stále nepostrádateľnou pomôckou pre zberateľov.

Pôvodná trojčlenná redakčná rada Dr. Severín Zrubec, Viliam Kučera a Robert Vlach sa časom rozšírila o RNDr. Milana Antalu, Ing. Františka Martinku a JUDr. Jozefa Olaha. Poslední dvaja menovaní zabezpečovali najmä technickú stránku jednotlivých vydaní. V tom čase už nebol členom rady Robert Vlach, ktorý však ako bývalý redaktor bol pri zrode väčšiny čísiel, ktoré aj sám (dnes už nepredstaviteľne) na písacom stroji prepisoval a pripravoval pre tlač.

Filatelistické state si rýchlo získali obľubu na Slovensku i v Čechách, a náklad, ktorý sa zvyčajne pohyboval medzi 800 – 1200 kusmi bol neraz rýchlo vypredaný. Číslo 14 (Čo má vedieť filatelista) bolo dokonca dotláčané a celkový náklad dosiahol 5000 kusov! Veď iba stálych abonentov bolo niekoľko sto.

Cieľom Filatelistických statí bolo nielen obohatiť členov ZSF o mnohé, vtedy často nedostupné informácie, ale aj zviditeľniť dovtedy neznámych alebo menej známych autorov. Naviac, temer všetky čísla, ktorých cena nebola vysoká (zväčša do 20 Kčs), končili pre ZSF ziskom.


Prehľad 35 zväzkov Filatelistických statí ZSF


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 1
© Malík, P. - Olah, J.: ZAUJÍMAVOSTI NA ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMKACH 1945 - 1981, ZSF Bratislava, 1982, 182 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 2
© Bartoň, O. - Olah, J.: ČESKOSLOVENSKÉ POŠTOVÉ LÍSTKY 1945 - 1982, ZSF Bratislava, 1982, 129 s.

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 3
© Bachratý, M. a kol.: ZBORNÍK ČLÁNKOV O ČESKOSLOVENSKEJ POŠTOVEJ ZNÁMKE A O POŠTOVEJ HISTÓRII, ZSF Bratislava, 1982, 134 s.
OBSAH:
» A. Gazda, O. Bartoň: Partizánske vydanie
» M. Bachratý: Príspevok k štúdiu košických známok 1945
» P. Malík: Londýnske vydanie 1945
» S. Šablatúra: Bratislava 1937
» O. Gáťa: Poštový spoj Trenčín - Uherské Hradiště od 17 st.
» P. Hallon: Poľsko v predznámkovom období
» J. Tekeľ: Činnosť poľnej a kuriérnej pošty na území Čs. republiky v r. 1918-1920

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 4
© Bartoň, O. - Zika, M.: ČESKOSLOVENSKÉ POHĽADNICE S NATLAČENOU ZNÁMKOU 1950 - 1953, ZSF Bratislava, 1983, 187 s.
OBSAH:
» Československé pohľadnice s natlačenou známkou 1950 - 1953
» » 1. časť Fotografické - čiernobiele
» » 2. časť Farebné - umelecké
» » 3. časť Abecedný zemepisný a tematický register
» Záverom
» Literatúra

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 5
© Bartoň, O. - Bortlík, V. - Olah, J. - Palkoska, V.: ČESKOSLOVENSKÉ CELINY 1945 - 1982, ZSF Bratislava, 1983, 122 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 6
© Zrubec, S. - Čížek, J. - Jelenčiak, J. - Tomandl, J.: K OTÁZKAM TVORBY TEMATICKÉHO EXPONÁTU, ZSF Bratislava, 1983, 108 s.

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 7
© Kavan, B. - Kučera, V. - Martinka, F. - Tekeľ, A.: ZBORNÍK ČLÁNKOV O AEROFILATELII, ZSF Bratislava, 1983, 164 s.
OBSAH:
» B. Kavan, V. Kučera: Letecké celistvosti čs. aerolínií (1923 - 1983)
» F. Martinka: Čs. Aerogramy a Pigeongramy
» V. Kučera: Odpovedný poštový lístok a aerofilatelia
» A. Tekeľ: Čs. letecké známky z r. 1930 - použitie v poštovej prevádzke
» V. Kučera: Čo treba vedieť o leteckých celistvostiach

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 8
© Bartoň, O. - Gazda, A. - Malík, P. - Olah, J.: ŠPECIALIZÁCIA ČESKOSLOVENSKÝCH POŠTOVÝCH ZNÁMOK 1945 - 1983, ZSF Bratislava, 1983, 196 s.
OBSAH:
» Pošta po oslobodení
» Špecializácia československých poštových známok 1945 - 1953 (do menovej reformy)
» Špecializácia československých poštových známok 1953 - 1983
» Letecké známky
» Doplatné známky
» Novinové známky
» Služobné známky
» Literatúra
PRÍLOHY:
» 1. Papier
» 2. Príležitostné tlače
» 3. Výsadné tlače
» 4. Známkové zošitky
» 5. Umiestnenie testovacích stupníc
» 6. Zvláštne nálepné listy
» 7. Výsadné F D C

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 9
© Gazda, A.: BIBLIOGRAFIA ŠPECIALIZÁCIE ČESKOSLOVENSKÝCH POŠTOVÝCH ZNÁMOK 1945 - 1983, I., ZSF Bratislava, 1984, 164 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 10
© Zrubec, S. - Kučera, V.: TRADÍCIE A SÚČASNOSŤ - Z dejín filatelie na Slovensku, ZSF Bratislava, 1984, 204 s.

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 11
© Gazda, A.: BIBLIOGRAFIA ŠPECIALIZÁCIE ČESKOSLOVENSKÝCH POŠTOVÝCH ZNÁMOK 1945 - 1984, II., ZSF Bratislava, 1985, 162 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 12
© Vlach, R.: PAPIER POŠTOVÝCH ZNÁMOK A ICH ODDEĽOVANIE, ZSF Bratislava, 1985, 122 s.
OBSAH:
» Papier poštových známok
» Prehľadne o papieri československých známok
» Papier československých poštových známok z hľadiska jeho luminiscenčných vlastností
» Spôsoby oddeľovania poštových známok
» O lepe poštových známok a celín

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 13
© Kolektív: O TERITORIÁLNEJ FILATELII - Zborník článkov, ZSF Bratislava, 1985.
OBSAH:
» R. Vlach: Kým sa rozhodneme pre teritoriálnu filateliu
» Š. Plško: Metodika budovania teritoriálnych zbierok
» P. Leukanič: Zbieranie maďarských známok v Československu
» P. Diča: Rumunsko a jeho známky
» F. Vondráček: Minulosť a súčasnosť kubánskej známky
» J. Korený: Výpotrebné vyd. RSFSR, III. výplatné vyd. RSFSR a I. výplatné vyd. ZSSR
» P. Hallon: Moskovské vydanie GOZNAK a pretlače hodnoty 25gr na 1ZL
» S. Duda: Emisná činnosť OSN
» P. Hallon:/ Estónsko a kapitoly z jeho filatelie
» J. Olah:/ Kanálové ostrovy

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 14
© Plško, Š. - Barvulský, J. - Krampl, B.: ČO MÁ VEDIEŤ FILATELISTA, ZSF Bratislava, 1985, 140 s.

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 15
© Olah, J. - Gazda, A. - Malík, P. - Pitterman, P.: ČESKOSLOVENSKO 1945 - 1985, ZSF Bratislava, 1985.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 16
© Evinic, D.: BALÍKOVÁ POŠTA NA SLOVENSKU 1918 - 1985, ZSF Bratislava, 1985, 156 s.

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 17
© Černý, J. - Tvrdý, I.: REKOMANDAČNÉ NÁLEPKY A SLOVENSKÉ POŠTY 1940 - 1985, ZSF Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 18
© Poitz, B.: SOVIETSKA ZÓNA NEMECKA A VZNIK NEMECKEJ DEMOKRATICKEJ REPUBLIKY, ZSF Bratislava, 1986, 101 s.

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 19
© Gazda, J. - Olah, J.: ČESKOSLOVENSKO 1985 - 1986, ZSF Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 20
© Martinka, F. a kol.: CELINY ČESKOSLOVENSKA 1945 - 1987, ZSF Bratislava, 1987, 277 s.
OBSAH:
» A. Poštové lístky
» B. Celinové obálky
» C. Zálepky
» D. Adresné záznamné lístky
» E. Podacie lístky na telegramy
» F. Zálepné hárky
» G. Poštové príkazné hárky
» H. Poštové výberky
» I. Aerogramy
» J. Celiny holubej pošty
» K. Služobné celinové obálky
» L. Pohľadnice s natelačenou známkou 1945 - 1963
» » I. Propagačné poštové pohľadnice
» » II. Fotografické - čiernobiele
» » III. Umelecké - farebné
» Literatúra

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 21
© Kučera, V. a kol.: FILATELISTICKÝ VÝBER 1987, ZSF Bratislava, 1987.
OBSAH:
» V. Kučera: Letecké celistvosti v námetových zbierkach
» A. Vávra + J. Olah: RSFSR a ZSSR 1917-1940
» P. Malík + J. Olah: Čs. letecké známky 1946-1977
» P. Hirš: Rozlišovanie tlačových dosiek vydania TGM 1925 (I. typ)
» J. Olah: Celiny Bosny a Hercegoviny
» J. Klika: Írsko
» A. Gazda: Emisia Lesné a záhradné vtáctvo 1964
» A. Gazda + P. Malík: Zvláštne príležitostné obálky čs. pošty 1948-1986
» M. Zika: Poštovne na Zakarpatskej Ukrajine (1902-1944)
» P. Hallon: Ako si vybudovať regionálnu zbierku

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 22
© Javorský, V.: ČESKOSLOVENSKÉ OBÁLKY PRVÉHO DŇA, ZSF Bratislava.

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 23
© Tekeľ, J.: POŠTOVNE NA SLOVENSKU 1902 - 1958, ZSF Bratislava, 1988, 188 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 24
© Hallon, P.: POŠTOVNÍCTVO NA ZÁHORÍ, ZSF Bratislava, 1988, 232 s.

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 25
© Bartalský, Š.: PEČIATKY BRATISLAVY, ZSF Bratislava, 1988.
OBSAH:
» Názov mesta Bratislavy a jeho premeny
» Z histórie bratislavskej pošty
» Rakúska poštová správa
» » Prehľad pečiatok Rakúskej poštovej správy z predznámkového obdobia
» » Známkové obdobie
» Uhorská poštová správa
» Československá poštová správa
» » Poprevratové pečiatky
» » Znárodnené pečiatky
» » Pečiatky bratislavských poštových úradov
» » Príležitostné pečiatky
» » Pečiatky prvého dňa vydania
» » Strojové propagačné pečiatky
» » Pripojené obce k Veľkej Bratislave
» Literatúra

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 26
© Kučera, V. a kol.: FILATELISTICKÝ VÝBER 1988, ZSF Bratislava, 1988.
OBSAH:
» S. Zrubec: Kniha - prostriedok a symbol kultúry
» P. Malík + H. Ondrášek: Lovná zver 1966
» J. Olah + T. Šilhán: Čs. známkové zošitky
» V. Kučera: Prípojné letecké celistvosti
» J. Tekeľ: Poštové ceniny plebiscitného územia Oravy a Spiša
» F. Martinka: Poštové lístky Uhorska
» J. Sobihard: Tenis v zrkadle filatelie
» F. Hažlinský: Predpisy pre poštu a telegrafy v Uhorsku
» A. Gazda + J. Olah: Čs. nálepné listy

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 27
© Obert, J.: ZMENY HRANÍC SLOVENSKA A PODKARPATSKEJ RUSI 1918 - 1947, ZSF Bratislava, 1989, 164 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 28
© Zrubec, S. a kol.: FILATELISTICKÝ VÝBER 1989, ZSF Bratislava, 1989.
OBSAH:
» S. Zrubec: K návratu Dulovho telegramu z 30. 10. 1918 na Slovensko
» P. Blaho: Z dejín pošty v starovekom Ríme
» A. Gazda: O legionárskych známkach (1919) trocha ináč
» J. Jelenčiak: Tematické filatelistické súvislosti
» P. Hallon: Poľná pošta čs. vojska v Taliansku
» J. Tomandl: Lodná a námorná pošta
» F. Martinka, R. Vlach: Celiny Čs. a ich použitie v exponátoch
» J. Olah, T. Šilhan: Čs. známkové zošitky 1988-1989
» V. Javorský, J. Olah: Čs. FDC 1945-1989
» A. Gazda: Bibliografia čs. poštových známok (dodatok k Fil. Statiam 9, 11, 19)

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 29
© Čížek, J.: DOPLATNÉ NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA 1894 - 1985, ZSF Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 30
© Priputen, V. - Martinka, F.: POŠTOVÉ LÍSTKY ZSSR, ZSF Bratislava.

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 31
© Zrubec, S. a kol.: FILATELISTICKÝ VÝBER 1990, ZSF Bratislava, 1990.
OBSAH:
31. S. Zrubec a kolektív: Filatelistický výber 1990 » D. Evinic: Poštové poplatky na Slovensku v období 1939 – 1945
» E. Kovér: Pretlače na uhorských a maďarských poštových známkach 1914 – 21
» A. Tekeľ: Hodnotenie exponátu čs. leteckých známok z obdobia 1920 – 39
» J. Jelenčiak: Chráňte prírodu – chránite aj seba
» P. Hallon: Slovenská poľná pošta v Poľsku v roku 1939
» M. Čaban: Známky Lotyšska 1918 – 40)

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 32
© Těšitel, A. - Tekeľ, J.: VLAKOVÉ POŠTOVÉ SPOJE V ČESKOSLOVENSKU 1938 - 1945, ZSF Bratislava.

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 33
Olah, J. a kol.: FILATELISTICKÝ VÝBER 1992, ZSF Bratislava, 1992, 161 s.
OBSAH:
» E. Vysloužil: K. 90. výročiu narodenia Ladislava Novotného
» S. Zrubec: O novinách filatelisticky
» J. Jelenčiak: Chráňte prírodu - chránite seba II.
» V. Javorský: Čs. FDC 1989-1990
» J. Olah, P. Malík: Československo 1989-1990
» J. Sobihard: Zálepky
» V. Chmelár: Poprevratové poštové pečiatky Uhorského pôvodu na Slovensku

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 34
© Maniaček, J., a kol.: FILATELISTICKÉ MOTÍVY SLOVENSKO 1993, ZSF Bratislava, 1994, 161 s.
OBSAH:
» Zoznam a popis tematicky zaujímavých fil. materiálov
» Známky, celiny a príležitostné pečiatky a výplatné odtlačky
» Register pôšt
» Zoznam príležitostných a propagačných strojových odtlačkov
» Zoznam rekomandačných pečiatok
» Zoznam príležitostných a propagačných výplatných odtlačkov

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state


FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 35
© Kol.: FILATELISTICKÝ VÝBER 1994, ZSF Bratislava, 1995, 161 s.
OBSAH:
» O. Gáťa: Pred 50 rokmi
» D. Evinic: Úradné zásielky na Slovesku v r. 1945-1948
» I. Kubela: Ešte k priehradkovým terminálom APOST na českých poštách
» J. Olah, P. Malík: Československo 1991-1992
» J. Olah, P. Malík: Slovenské známkové zošitky 1993-1995
» J. Olah, P. Malík: Česko-Slovenské príležitostné tlače 1962-1992
» D. Evinic: Úradné vplatné lístky a ich pečiatky

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické stateSpolupracujúci autori:


Pri príprave článku spracovali študenti vzdelávacieho modulu Zberateľstvo a filatelia Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity v školskom roku 2020/2021 - koordinátor: Ing. Martina Kardošová-Kapitulíková, lektor: Dr. Vojtech Jankovič.

K obsahovej a obrazovej stránke článku prispeli najmä: Miloslav Mistrík.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov