Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Poštová známka:
5. výročie Ústavy Slovenskej republiky

5. výročie Ústavy Slovenskej republiky
Deň vydania: 01. 09. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 3010000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 5. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky


Textový motív: 1992 / ÚSTAVA 1997

Obrazový motív: Symbolická kresba s použitím štátnych symbolov a lipových ratolestí.

Tematický popis a súvislosti:

Slovenská národná rada ešte počas existencie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky schválila 1. septembra 1992 Ústavu Slovenskej republiky, ktorá položila základy zvrchovanému, demokratickému a právnemu štátu. Ústava vo svojej preambule zdôrazňuje duchovné hodnoty a kultúrne tradície. Vyjadruje úctu k dejinám našich predkov, prihlasuje sa k cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu a historickému odkazu Veľkej Moravy, zdôrazňuje prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie, utvára priestor pre rovnocenné a rovnoprávne spolunažívanie všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich vierovyznanie, politickú, či národnú príslušnosť. Do ústavy sú včlenené prvky z Listiny ľudských práv a slobôd, čo znamená prihlásenie sa k ideám humanizmu a demokracie. Ústava je súčasne aj dokumentom, ktorý utvára rámec pre integráciu Slovenskej republiky do európskych a atlantických štruktúr a je podkladom k tomu, aby sa náš právny poriadok stal kompatibilný s právnymi normami Európskej únie. Ústava rešpektuje práva a potreby národnostných menšín. Deň prijatia Ústavy Slovenskej republiky ako dokumentu najvyššej právnej sily, 1. september, bol vyhlásený za deň štátneho sviatku Slovenskej republiky.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov