International philatelic auction MATTHEW BENNETT INTERNATIONAL No. 359

Invitation to participate in a unique auction, which offers the first part of the fabulous collection of Czechoslovak rarities 1918 - 1939 by Eugen W. Friedrich.

29. 02. 2020

Postage Stamp:
5th anniversary of the Constitution of the Slovak Republic

Date of Issue: 01. 09. 1997
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 4 Sk
Postage stamp dimensions: 23 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Printing technique: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Amount printed: 3010000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued to commeorate the 5th anniversary of the Constitution of the Slovak Republic


Text motifs: 1992 / ÚSTAVA 1997

Pictorial motifs: Symbolická kresba s použitím štátnych symbolov a lipových ratolestí.

Thematic description and context:

Slovenská národná rada ešte počas existencie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky schválila 1. septembra 1992 Ústavu Slovenskej republiky, ktorá položila základy zvrchovanému, demokratickému a právnemu štátu. Ústava vo svojej preambule zdôrazňuje duchovné hodnoty a kultúrne tradície. Vyjadruje úctu k dejinám našich predkov, prihlasuje sa k cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu a historickému odkazu Veľkej Moravy, zdôrazňuje prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie, utvára priestor pre rovnocenné a rovnoprávne spolunažívanie všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich vierovyznanie, politickú, či národnú príslušnosť. Do ústavy sú včlenené prvky z Listiny ľudských práv a slobôd, čo znamená prihlásenie sa k ideám humanizmu a demokracie. Ústava je súčasne aj dokumentom, ktorý utvára rámec pre integráciu Slovenskej republiky do európskych a atlantických štruktúr a je podkladom k tomu, aby sa náš právny poriadok stal kompatibilný s právnymi normami Európskej únie. Ústava rešpektuje práva a potreby národnostných menšín. Deň prijatia Ústavy Slovenskej republiky ako dokumentu najvyššej právnej sily, 1. september, bol vyhlásený za deň štátneho sviatku Slovenskej republiky.


Author (source) of the description: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists