Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Poštová známka:
25. výročie vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky

25. výročie vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky
Deň vydania: 25. 01. 2016
 
Rozmery známky: 30 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 300000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 25. výročia vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky.


Textový motív: 25. VÝROČIE ZALOŽENIA POLICAJNÉHO ZBORU SR

Obrazový motív: Emblém Policajného zboru SR so štátnym znakom SR.

Výtvarný návrh známky: Adrian Ferda

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 25. výročie vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Súčasný Policajný zbor Slovenskej republiky má bohatú históriu, s významnými dejinnými súvislosťami a tradíciami. Jeho historické počiatky treba hľadať už v roku 1918, keď po rozpade Rakúsko-Uhorska vznikol na časti jeho územia nový štát, Československá republika, ktorá recepčnou formou prijala pôvodný systém štátnej správy a právny poriadok. V praxi to znamenalo, že na území Slovenska zostali platné zákony, ktoré rozdeľovali pôsobnosť a výkon bezpečnostnej služby medzi štátnu políciu a žandárstvo. Zákonom č. 2 z roku 1918 bol na Slovensku vytvorený Úrad pre správu vnútornú, neskôr premenovaný na Ministerstvo vnútra. V roku 1920 vstúpil do platnosti nový zákon č. 165 o zriadení policajných úradov. Po ukončení druhej svetovej vojny došlo k zrušeniu starých policajných a žandárskych zborov a pristúpilo sa k vytváraniu novej bezpečnostnej organizácie pod názvom Národná bezpečnosť. V roku 1947 bol právnym aktom Ústavodarného národného zhromaždenia Československej republiky prijatý zákon č. 149, ktorým bol zriadený jednotný Zbor národnej bezpečnosti. Tento zákon prešiel v dôsledku spoločensko-politických zmien viacerými legislatívnymi úpravami (zákonmi č.286/1948, 70/1965, 40/1974). Zbor národnej bezpečnosti pôsobil na Slovensku až do roku 1991. Revolučné udalosti v roku 1989 priniesli podstatné zmeny v organizácii a činnosti bezpečnostných zložiek. Zákonným opatrením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 57 z 25. januára 1991 sa Verejná bezpečnosť ako zložka Zboru národnej bezpečnosti pretransformovala na Policajný zbor Slovenskej republiky. Jeho pôsobnosť a úlohy boli legislatívne vymedzené zákonom Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky. Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky dňa 1. januára 1993 prešli do pôsobnosti Policajného zboru bývalé federálne zložky, a jeho kompetencie a úlohy boli nanovo upravené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. Tento zákon bol v uplynulom štvrťstoročí viackrát novelizovaný, pretože v zákonnej úprave bolo potrebné pružne reagovať na nové formy páchania trestnej činnosti a implementovať zásady medzinárodnej policajnej spolupráce v nadväznosti na dynamiku vývoja v oblasti vnútornej i medzinárodnej bezpečnosti v súlade so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenskej republiky. Policajný zbor je podriadený ministrovi vnútra Slovenskej republiky. Jeho činnosť kontroluje Národná rada Slovenskej republiky. Ako moderný ozbrojený bezpečnostný zbor plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti a zabezpečuje úlohy, ktoré mu vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.


Autor (zdroj) popisu: PhDr. Zuzana Slameňová


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov