Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám známku VI. Preteky mieru 1953 na celistvostiach

25. výročie vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky

25. výročie vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky

Poštová známka


25. výročie vzniku Policajného zboru Slovenskej republikyPoštová známka 25. výročie vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky
25. výročie vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 25. výročia vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky.

Deň vydania: 25. 01. 2016
Rozmery známky: 30 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Výtvarný návrh známky: Adrian Ferda
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 300000
Textový motív: 25. VÝROČIE ZALOŽENIA POLICAJNÉHO ZBORU SR
Obrazový motív: Emblém Policajného zboru SR so štátnym znakom SR.

Pôvodný výtvarný návrh (1):

Poštová známka 25. výročie vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky (Pôvodný výtvarný návrh)


Tematický popis a súvislosti::

Súčasný Policajný zbor Slovenskej republiky má bohatú históriu, s významnými dejinnými súvislosťami a tradíciami. Jeho historické počiatky treba hľadať už v roku 1918, keď po rozpade Rakúsko-Uhorska vznikol na časti jeho územia nový štát, Československá republika, ktorá recepčnou formou prijala pôvodný systém štátnej správy a právny poriadok. V praxi to znamenalo, že na území Slovenska zostali platné zákony, ktoré rozdeľovali pôsobnosť a výkon bezpečnostnej služby medzi štátnu políciu a žandárstvo. Zákonom č. 2 z roku 1918 bol na Slovensku vytvorený Úrad pre správu vnútornú, neskôr premenovaný na Ministerstvo vnútra. V roku 1920 vstúpil do platnosti nový zákon č. 165 o zriadení policajných úradov. Po ukončení druhej svetovej vojny došlo k zrušeniu starých policajných a žandárskych zborov a pristúpilo sa k vytváraniu novej bezpečnostnej organizácie pod názvom Národná bezpečnosť. V roku 1947 bol právnym aktom Ústavodarného národného zhromaždenia Československej republiky prijatý zákon č. 149, ktorým bol zriadený jednotný Zbor národnej bezpečnosti. Tento zákon prešiel v dôsledku spoločensko-politických zmien viacerými legislatívnymi úpravami (zákonmi č.286/1948, 70/1965, 40/1974). Zbor národnej bezpečnosti pôsobil na Slovensku až do roku 1991. Revolučné udalosti v roku 1989 priniesli podstatné zmeny v organizácii a činnosti bezpečnostných zložiek. Zákonným opatrením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 57 z 25. januára 1991 sa Verejná bezpečnosť ako zložka Zboru národnej bezpečnosti pretransformovala na Policajný zbor Slovenskej republiky. Jeho pôsobnosť a úlohy boli legislatívne vymedzené zákonom Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky. Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky dňa 1. januára 1993 prešli do pôsobnosti Policajného zboru bývalé federálne zložky, a jeho kompetencie a úlohy boli nanovo upravené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. Tento zákon bol v uplynulom štvrťstoročí viackrát novelizovaný, pretože v zákonnej úprave bolo potrebné pružne reagovať na nové formy páchania trestnej činnosti a implementovať zásady medzinárodnej policajnej spolupráce v nadväznosti na dynamiku vývoja v oblasti vnútornej i medzinárodnej bezpečnosti v súlade so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenskej republiky. Policajný zbor je podriadený ministrovi vnútra Slovenskej republiky. Jeho činnosť kontroluje Národná rada Slovenskej republiky. Ako moderný ozbrojený bezpečnostný zbor plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti a zabezpečuje úlohy, ktoré mu vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.

Autor (zdroj) popisu: PhDr. Zuzana Slameňová


Súvisiace články (1):

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2016Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2016Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
25. výročie vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky

25. výročie vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky
25. výročie vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Veľkí ľudia majú veľké sny a malí ľudia majú malé sny. Ak sa chceš zmeniť, zmeň veľkosť svojich snov.

(bohatý otec (nevlastný bohatý otec Roberta T. Kiyosaki))

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.