100th anniversary of the commissioning of the Prague - Bratislava - Košice air line

Commemorative postage stamp dedicated to the 100th anniversary of the commissioning of the Prague - Bratislava - Košice air line.

03. 05. 2024

Postage Stamp:
25th Anniversary of the Police Force of Slovak Republic

25th Anniversary of the Police Force of Slovak Republic
Date of Issue: 25. 01. 2016
 
Postage stamp dimensions: 30 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 300000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 25. výročia vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky.


Text motifs: 25. VÝROČIE ZALOŽENIA POLICAJNÉHO ZBORU SR

Pictorial motifs: Emblém Policajného zboru SR so štátnym znakom SR.

Postage stamp artwork: Adrian Ferda

Original artwork(s):

Postage Stamp 25th Anniversary of the Police Force of Slovak Republic (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Súčasný Policajný zbor Slovenskej republiky má bohatú históriu, s významnými dejinnými súvislosťami a tradíciami. Jeho historické počiatky treba hľadať už v roku 1918, keď po rozpade Rakúsko-Uhorska vznikol na časti jeho územia nový štát, Československá republika, ktorá recepčnou formou prijala pôvodný systém štátnej správy a právny poriadok. V praxi to znamenalo, že na území Slovenska zostali platné zákony, ktoré rozdeľovali pôsobnosť a výkon bezpečnostnej služby medzi štátnu políciu a žandárstvo. Zákonom č. 2 z roku 1918 bol na Slovensku vytvorený Úrad pre správu vnútornú, neskôr premenovaný na Ministerstvo vnútra. V roku 1920 vstúpil do platnosti nový zákon č. 165 o zriadení policajných úradov. Po ukončení druhej svetovej vojny došlo k zrušeniu starých policajných a žandárskych zborov a pristúpilo sa k vytváraniu novej bezpečnostnej organizácie pod názvom Národná bezpečnosť. V roku 1947 bol právnym aktom Ústavodarného národného zhromaždenia Československej republiky prijatý zákon č. 149, ktorým bol zriadený jednotný Zbor národnej bezpečnosti. Tento zákon prešiel v dôsledku spoločensko-politických zmien viacerými legislatívnymi úpravami (zákonmi č.286/1948, 70/1965, 40/1974). Zbor národnej bezpečnosti pôsobil na Slovensku až do roku 1991. Revolučné udalosti v roku 1989 priniesli podstatné zmeny v organizácii a činnosti bezpečnostných zložiek. Zákonným opatrením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 57 z 25. januára 1991 sa Verejná bezpečnosť ako zložka Zboru národnej bezpečnosti pretransformovala na Policajný zbor Slovenskej republiky. Jeho pôsobnosť a úlohy boli legislatívne vymedzené zákonom Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky. Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky dňa 1. januára 1993 prešli do pôsobnosti Policajného zboru bývalé federálne zložky, a jeho kompetencie a úlohy boli nanovo upravené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. Tento zákon bol v uplynulom štvrťstoročí viackrát novelizovaný, pretože v zákonnej úprave bolo potrebné pružne reagovať na nové formy páchania trestnej činnosti a implementovať zásady medzinárodnej policajnej spolupráce v nadväznosti na dynamiku vývoja v oblasti vnútornej i medzinárodnej bezpečnosti v súlade so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenskej republiky. Policajný zbor je podriadený ministrovi vnútra Slovenskej republiky. Jeho činnosť kontroluje Národná rada Slovenskej republiky. Ako moderný ozbrojený bezpečnostný zbor plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti a zabezpečuje úlohy, ktoré mu vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.


Author (source) of the description: PhDr. Zuzana Slameňová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists