Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

09. 02. 2024

Poštová známka:
150 rokov od uzákonenia slovenčiny

150 rokov od uzákonenia slovenčiny
Deň vydania: 22. 06. 1993
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 2 Sk (bez uvedenia symbolu meny)
Rozmery známky: 40 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2055000

Poštová známka vydaná pri príležitosti 150. výročia uzákonenia spisovnej slovenčiny Ľ. Štúrom, M. M. Hodžom a J. M. Hurbanom v roku 1843.


Textový motív: 150 / ROKOV / OD / UZÁKONENIA / SLOVENČINY

Obrazový motív: Symbolická kresba slnka.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Benca

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Tematický popis a súvislosti:

Túžba Slovákov po spisovnom jazyku siaha až do cyrilo-metodského obdobia, keď sa začala používať slovienčina (stará slovenčina). V roku 1787 kodifikoval Anton Bernolák prvú spisovnú slovenčinu na základe kultúrnej západoslovenčiny. Vzhľadom na klesajúci kultúrny aj hospodársky význam západného Slovenska, bernolákovčina nebola všeobecne prijatá. Prácu na tvorbe spisovného jazyka zavŕšil Ľudovít Štúr. Na základe historických skúseností spolu s M. M. Hodžom a J. M. Hurbanom si uvedomili nevyhnutnosť zjednotenia Slovákov slovenským spisovným jazykom. Neoficiálne sa o zavedení novej spisovnej slovenčiny rozhodlo na porade 14. 2. 1843 a po stretnutí s J. Hollým, v júni toho istého roku, oficiálne na zasadnutí Tatrína 26. - 28. 6. 1844 v Liptovskom Mikuláši.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov