Collectors Bourse for all memorabilia in Zilina (Slovakia)

Invitiation to the Collectors Bourse for all memorabilia in Zilina (Slovakia).

17. 12. 2023

Postage Stamp:
150 years since the enactment of the Slovak language

150 years since the enactment of the Slovak language
Date of Issue: 22. 06. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 2 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 40 x 23 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 2
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 2055000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative potage stamp issued to mark the 150th anniversary of the enactment of literary Slovak by L. Stur, M. M. Hodza and J. M. Hurban in 1843.


Text motifs: 150 / ROKOV / OD / UZÁKONENIA / SLOVENČINY

Pictorial motifs: Symbolická kresba slnka.

Postage stamp artwork: akad. mal. Igor Benca

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Thematic description and context:

Túžba Slovákov po spisovnom jazyku siaha až do cyrilo-metodského obdobia, keď sa začala používať slovienčina (stará slovenčina). V roku 1787 kodifikoval Anton Bernolák prvú spisovnú slovenčinu na základe kultúrnej západoslovenčiny. Vzhľadom na klesajúci kultúrny aj hospodársky význam západného Slovenska, bernolákovčina nebola všeobecne prijatá. Prácu na tvorbe spisovného jazyka zavŕšil Ľudovít Štúr. Na základe historických skúseností spolu s M. M. Hodžom a J. M. Hurbanom si uvedomili nevyhnutnosť zjednotenia Slovákov slovenským spisovným jazykom. Neoficiálne sa o zavedení novej spisovnej slovenčiny rozhodlo na porade 14. 2. 1843 a po stretnutí s J. Hollým, v júni toho istého roku, oficiálne na zasadnutí Tatrína 26. - 28. 6. 1844 v Liptovskom Mikuláši.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists