Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

15. 04. 2024

Poštová známka:
1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa

1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa
Deň vydania: 04. 07. 2020
Nominálna hodnota: 2,10 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 50000

Poštová známka vydaná pri príležitosti 1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa


Textový motív: 1150. výročie ustanovenia / sv. Metoda za panónskeho / a veľkomoravského arcibiskupa

Obrazový motív: Zobrazenie sv. Metoda inšpirované najstaršími známymi freskami s jeho portrétom z kostola San Clemente v Ríme, na pozadí pôdorysu veľkomoravského trikonchálneho kostola na Devíne

Výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Rytina známky: František Horniak

Rytina hárčeka: František Horniak

Hárčeková úprava:

Poštová známka 1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa (Hárčeková úprava)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Vysvätenie sv. Metoda za arcibiskupa panónskej arcidiecézy pôvodne so sídlom v Sirmiu (Sriemska Mitrovica), ktorá bola nefunkčná od vpádu Avarov v 6. storočí, sa predpokladá na prelome rokov 869 – 870. Pápežská kúria uvedeným aktom sledovala nielen zabezpečenie cirkevnej jurisdikcie v Panónii, ale aj v susednej oblasti Veľkomoravskej ríše. Týmto vydaním Slovenská pošta, a. s., uzatvára sériu poštových známok s cyrilo-metodskou tematikou, na ktorých boli prezentované výnimočné pamiatky staroslovienskeho písomníctva, či už Assemaniho evanjeliár (2013) alebo Zografský kódex (2018), ktoré boli vydané v spolupráci s Vatikánskym mestským štátom.

Táto emisia prezentuje starosloviensku pamiatku „Pochvalné slovo sv. Cyrilovi a Metodovi“ napísanú bezprostredne po smrti sv. Metoda. Obsahovo vychádza tak zo Života sv. Konštantína, ako aj Života sv. Metoda, pričom niektoré historické udalosti rozvíja podrobnejšie. Je tomu tak aj v prípade okolností vymenovania sv. Metoda za arcibiskupa pápežom Hadriánom II., pričom ide o najstarší zachovaný písomný prameň napísaný cyrilikou z 12. storočia a je ruskej redakcie moskovského Uspenského chrámu (Uspenskij sobor): „Hadrián biskup, služobník všetkých služobníkov Božích, Rastislavovi a Svätoplukovi a Koceľovi. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi mier, v ľuďoch dobrá vôľa. Keďže sme o vás počuli duchovné radosti, ktoré máte ku spaseniu, posielame nášho brata, ctihodného Metoda, vysväteného na arcibiskupstvo, do vášho kraja…“

Samotným motívom poštovej známky je však symbolicky zobrazenie sv. Metoda inšpirované najstaršími známymi freskami s jeho portrétom z kostola San Clemente v Ríme, na pozadí pôdorysu veľkomoravského trikonchálneho kostola na Devíne. Sv. Metod má doplnené biskupské insígnie: palium – pás látky s vyšitými krížmi a barlu s byzantským dvojkrížom. Po stranách sv. Metoda sú adorujúci anjeli takisto voľne inšpirovaní dobovými freskami z kostola San Clemente v Ríme a pozadie známky je tvorené nákončiami opasku v podobe bohoslužobných kníh z hrobu č. 1735 z pohrebiska na Kostelisku na veľkomoravskom hradisku Valy pri Mikulčiciach. V spodnej časti hárčeka sa nachádzajú zobrazenia ďalších cirkevných architektúr súvisiacich pravdepodobne s pastorálnou činnosťou sv. Metoda, pôdorys veľkomoravskej rotundy objavenej na dvorci Kostolec pri Ducovom a Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom.

Na prítlači FDC je zobrazený reverz veľkomoravského nákončia opasku s motívom oranta-biskupa (sv. Metoda?) nájdeného v hrobe č. 100 pri kostole č. II na veľkomoravskom hradisku Valy pri Mikulčiciach tiež na pozadí cyrilského rukopisu z Uspenského chrámu. Motívom pečiatky je olovený krížik s ukrižovaným Kristom nájdeným v chate č. II situovanej v „obytnom“ areáli pri veľkomoravskej bazilike v Sadoch pri Uherskom Hradišti, ktorá bola pravdepodobne misijným centrom byzantských vierozvestcov.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Martin Vančo, PhD.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov