Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Rôzne:
Výročná správa za Poštové múzeum - rok 2007

Výročná správa za Poštové múzeum - rok 2007
Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov Slovenská pošta/Poštové múzeum)
Zdroj: Poštové múzeum
Publikované: 23. 01. 2008 14:21

Výročná správa Poštového múzea za rok 2007.


Poštové múzeum Slovenskej pošty, a. s., v roku 2007 vychádzalo z plánu hlavných úloh, úloh nadväzujúcich na rok 2006 a koncepcie rozvoja Slovenskej pošty do roku 2008. V roku 2007 bola vykonaná revízia zbierkových predmetov fondu - rytecké pomôcky v zmysle harmonogramu revízií na rok 2007. Okrem toho sa zabezpečovali ďalšie odborné úlohy a to I. a II. stupňová evidencia, budovanie knižného fondu, ako aj prehodnotenie zbierkového fondu.
Za sledované obdobie bolo I - stupňovo zaevidovaných 315 prírastkov, skatalogizovaných 512 evidenčných čísiel a prijatých 90 ks prírastkov knižnice. V expozičnej činnosti sa múzeum zameralo na doplnenie vystavovaných zbierok v oblasti známkovej tvorby za rok 2007. V rámci ochrany zbierok bolo odborne ošetrených 69 ks ryteckých dosiek.

Úspechom Poštového múzea boli v roku 2007 vzájomné výmenné výstavy v zmysle Dohody o spolupráci v oblasti poštového múzejníctva medzi Slovenskou poštou a.s., Poštové múzeum a Českou poštou, s. p., Poštové múzeum. Výstavy boli zamerané na známkovú tvorbu a prezentovali prácu tvorcov známok českého rytca a grafika Bedřicha Housu a tvorbu slovenského rytca Františka Horniaka. Múzeum zrealizovalo alebo spolupracovalo so Zväzom filatelistov na 11 výstavách, kde prezentovalo Slovenskú poštu, a.s, širokej verejnosti na Slovensku a v zahraničí, prostredníctvom známkovej tvorby a artefaktov z dejín pošty a poštovníctva. Najväčšia pozornosť bola sústredená na výstavy:
Pošta a rytec - František Horniak v Prahe a výstave „POSTPOINT 2007“ v Žiline, venovaná medzinárodnej konferencii zástupcov poštových správ, kde predstavilo zbierku zo známkovej tvorby domácim a zahraničným účastníkom konferencie. V putovnej výstave „Špirála - vedecká hračka“, Poštové múzeum pripravilo exponát „Vynálezci a vynálezy na slovenských poštových známkach“.
V rámci emisnej činnosti Poštové múzeum spolupracovalo s POFISOM a so Zväzom slovenských filatelistov. V mesiaci november 2007 uskutočnilo Poštové múzeum seminár pre Zväz vedeckého filatelistického spoločenstva. Pri tejto príležitosti boli za dlhoročnú spoluprácu pri dokumentovaní poštovej histórie ocenení niektorí členovia spoločenstva.

V odborno-poradenskej činnosti dosahuje múzeum dobré výsledky poskytovaním informácií o dejinách pošty, poštovníctva, známkovej tvorby prostredníctvom prehliadok spojených s prednáškami najmä študentom muzeológie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a pre študentov Žilinskej univerzity Žilina, ale i inej odbornej, ako aj laickej verejnosti . Taktiež spolupracuje i so zahraničnými múzeami (napr. Poštové múzeum Fínsko). V roku 2007 sa Poštové múzeum zúčastnilo prednáškami na Medzinárodnej vedeckej konferencii POSTPOINT v Žiline a na odbornom sympóziu v Hronci s témou „Poštové múzeum a zbierkotvorná činnosť“.

obr1 obr2 obr3 obr4 obr5 obr6 obr7 obr8
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov