Issue plan of Slovak postage stamps for 2022

The issue plan of Slovak postage stamps for 2022. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

06. 10. 2021

Divers:
Annual report of the Postal Museum - 2007

Annual report of the Postal Museum - 2007
Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov Slovenská pošta/Poštové múzeum)
Source: Poštové múzeum
Published: 23. 01. 2008 14:21

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Výročná správa Poštového múzea za rok 2007.


Poštové múzeum Slovenskej pošty, a. s., v roku 2007 vychádzalo z plánu hlavných úloh, úloh nadväzujúcich na rok 2006 a koncepcie rozvoja Slovenskej pošty do roku 2008. V roku 2007 bola vykonaná revízia zbierkových predmetov fondu - rytecké pomôcky v zmysle harmonogramu revízií na rok 2007. Okrem toho sa zabezpečovali ďalšie odborné úlohy a to I. a II. stupňová evidencia, budovanie knižného fondu, ako aj prehodnotenie zbierkového fondu.
Za sledované obdobie bolo I - stupňovo zaevidovaných 315 prírastkov, skatalogizovaných 512 evidenčných čísiel a prijatých 90 ks prírastkov knižnice. V expozičnej činnosti sa múzeum zameralo na doplnenie vystavovaných zbierok v oblasti známkovej tvorby za rok 2007. V rámci ochrany zbierok bolo odborne ošetrených 69 ks ryteckých dosiek.

Úspechom Poštového múzea boli v roku 2007 vzájomné výmenné výstavy v zmysle Dohody o spolupráci v oblasti poštového múzejníctva medzi Slovenskou poštou a.s., Poštové múzeum a Českou poštou, s. p., Poštové múzeum. Výstavy boli zamerané na známkovú tvorbu a prezentovali prácu tvorcov známok českého rytca a grafika Bedřicha Housu a tvorbu slovenského rytca Františka Horniaka. Múzeum zrealizovalo alebo spolupracovalo so Zväzom filatelistov na 11 výstavách, kde prezentovalo Slovenskú poštu, a.s, širokej verejnosti na Slovensku a v zahraničí, prostredníctvom známkovej tvorby a artefaktov z dejín pošty a poštovníctva. Najväčšia pozornosť bola sústredená na výstavy:
Pošta a rytec - František Horniak v Prahe a výstave „POSTPOINT 2007“ v Žiline, venovaná medzinárodnej konferencii zástupcov poštových správ, kde predstavilo zbierku zo známkovej tvorby domácim a zahraničným účastníkom konferencie. V putovnej výstave „Špirála - vedecká hračka“, Poštové múzeum pripravilo exponát „Vynálezci a vynálezy na slovenských poštových známkach“.
V rámci emisnej činnosti Poštové múzeum spolupracovalo s POFISOM a so Zväzom slovenských filatelistov. V mesiaci november 2007 uskutočnilo Poštové múzeum seminár pre Zväz vedeckého filatelistického spoločenstva. Pri tejto príležitosti boli za dlhoročnú spoluprácu pri dokumentovaní poštovej histórie ocenení niektorí členovia spoločenstva.

V odborno-poradenskej činnosti dosahuje múzeum dobré výsledky poskytovaním informácií o dejinách pošty, poštovníctva, známkovej tvorby prostredníctvom prehliadok spojených s prednáškami najmä študentom muzeológie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a pre študentov Žilinskej univerzity Žilina, ale i inej odbornej, ako aj laickej verejnosti . Taktiež spolupracuje i so zahraničnými múzeami (napr. Poštové múzeum Fínsko). V roku 2007 sa Poštové múzeum zúčastnilo prednáškami na Medzinárodnej vedeckej konferencii POSTPOINT v Žiline a na odbornom sympóziu v Hronci s témou „Poštové múzeum a zbierkotvorná činnosť“.

obr1 obr2 obr3 obr4 obr5 obr6 obr7 obr8
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists