Annual report of the Postal Museum - 2007 - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk We know the most beautiful stamps of the world in 2018!
Annual report of the Postal Museum - 2007

Annual report of the Postal Museum - 2007

Annual report of the Postal Museum - 2007

Annual report of the Postal Museum - 2007


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Annual report of the Postal Museum - 2007
  Výročná správa Poštového múzea za rok 2007.
   
  Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov Slovenská pošta/Poštové múzeum)
Published: 23. 01. 2008 14:21
 


Poštové múzeum Slovenskej pošty, a. s., v roku 2007 vychádzalo z plánu hlavných úloh, úloh nadväzujúcich na rok 2006 a koncepcie rozvoja Slovenskej pošty do roku 2008. V roku 2007 bola vykonaná revízia zbierkových predmetov fondu - rytecké pomôcky v zmysle harmonogramu revízií na rok 2007. Okrem toho sa zabezpečovali ďalšie odborné úlohy a to I. a II. stupňová evidencia, budovanie knižného fondu, ako aj prehodnotenie zbierkového fondu.
Za sledované obdobie bolo I - stupňovo zaevidovaných 315 prírastkov, skatalogizovaných 512 evidenčných čísiel a prijatých 90 ks prírastkov knižnice. V expozičnej činnosti sa múzeum zameralo na doplnenie vystavovaných zbierok v oblasti známkovej tvorby za rok 2007. V rámci ochrany zbierok bolo odborne ošetrených 69 ks ryteckých dosiek.

Úspechom Poštového múzea boli v roku 2007 vzájomné výmenné výstavy v zmysle Dohody o spolupráci v oblasti poštového múzejníctva medzi Slovenskou poštou a.s., Poštové múzeum a Českou poštou, s. p., Poštové múzeum. Výstavy boli zamerané na známkovú tvorbu a prezentovali prácu tvorcov známok českého rytca a grafika Bedřicha Housu a tvorbu slovenského rytca Františka Horniaka. Múzeum zrealizovalo alebo spolupracovalo so Zväzom filatelistov na 11 výstavách, kde prezentovalo Slovenskú poštu, a.s, širokej verejnosti na Slovensku a v zahraničí, prostredníctvom známkovej tvorby a artefaktov z dejín pošty a poštovníctva. Najväčšia pozornosť bola sústredená na výstavy:
Pošta a rytec - František Horniak v Prahe a výstave „POSTPOINT 2007“ v Žiline, venovaná medzinárodnej konferencii zástupcov poštových správ, kde predstavilo zbierku zo známkovej tvorby domácim a zahraničným účastníkom konferencie. V putovnej výstave „Špirála - vedecká hračka“, Poštové múzeum pripravilo exponát „Vynálezci a vynálezy na slovenských poštových známkach“.
V rámci emisnej činnosti Poštové múzeum spolupracovalo s POFISOM a so Zväzom slovenských filatelistov. V mesiaci november 2007 uskutočnilo Poštové múzeum seminár pre Zväz vedeckého filatelistického spoločenstva. Pri tejto príležitosti boli za dlhoročnú spoluprácu pri dokumentovaní poštovej histórie ocenení niektorí členovia spoločenstva.

V odborno-poradenskej činnosti dosahuje múzeum dobré výsledky poskytovaním informácií o dejinách pošty, poštovníctva, známkovej tvorby prostredníctvom prehliadok spojených s prednáškami najmä študentom muzeológie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a pre študentov Žilinskej univerzity Žilina, ale i inej odbornej, ako aj laickej verejnosti . Taktiež spolupracuje i so zahraničnými múzeami (napr. Poštové múzeum Fínsko). V roku 2007 sa Poštové múzeum zúčastnilo prednáškami na Medzinárodnej vedeckej konferencii POSTPOINT v Žiline a na odbornom sympóziu v Hronci s témou „Poštové múzeum a zbierkotvorná činnosť“.

obr1 obr2 obr3 obr4 obr5 obr6 obr7 obr8

Post a comment





Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov Slovenská pošta/Poštové múzeum)
Source: Poštové múzeum
Published: 23. 01. 2008 14:21
 
Annual report of the Postal Museum - 2007
Annual report of the Postal Museum - 2007
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(anonym)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk