Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Vydanie TL s personalizovanými kupónmi - Colníctvo

Vydanie TL s personalizovanými kupónmi - Colníctvo
Autor: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov od Marcela Šuštiaka - Spolok histórie colníctva a finančnej správy)
Publikované: 06. 07. 2012 13:32

Informácia o vydaní tlačových listov s personalizovanými kupónmi: Colníctvo - VzájomnosťColníctvo - Colnícky mečík.


Tlačový list s personalizovanými kupónmi (PersUTL)

Colníctvo: Slovensko - česká vzájomnosť


Spolok histórie colníctva a finančnej správy v spolupráci s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky a s Generálnym riaditeľstvom ciel Českej republiky pripravil prostredníctvom Poštovej filatelistickej služby (POFIS) Slovenskej pošty, a. s., pre filatelistov, colníkov, zamestnancov finančnej správy a zberateľov kuriozít personalizovaný tlačový list (PersUTL) poštových známok: SLOVENSKO - ČESKÁ VZÁJOMNOSŤ, ČESKO – SLOVENSKÁ VZÁJEMNOST.

PersUTL pozostáva z ôsmich platných poštových známok s nominálnou hodnotou 0,40 € s obrazom hradu Topoľčany, ktorý strážil križovatku diaľkových ciest. Práve tu vzniklo v 11. storočí trhové a mýtne miesto. Známky majú na kupóne zobrazené znaky slovenskej finančnej správy a Colnej správy Českej republiky.

Na pravej strane PersUTL je v hornej časti uvedený nadpis „SLOVENSKO – ČESKÁ VZÁJOMNOSŤ“, v spodnej časti „ČESKO - SLOVENSKÁ VZÁJEMNOST“. V strednej časti je medzi nadpismi umiestnené logo Európskej komisie - Generálneho riaditeľstva pre clá a dane, ktoré bolo vytvorené pri príležitosti 40. výročia vzniku colnej únie v roku 1968, s jej názvami v slovenčine „Colná únia“ a v češtine „Celní unie“. Logo symbolizuje dnešné hodnoty a princípy colníctva. Vyjadruje pohyb tovaru cez hranice a medzinárodnú spoluprácu na európskej úrovni. Zdôrazňuje, že ak má colníctvo účinne chrániť občana a uľahčovať obchod, musia všetky colné správy v Európskej únii vystupovať ako jeden celok. Logo tiež odkazuje na kruh zlatých hviezd na európskej vlajke, ktoré predstavujú solidaritu a súdržnosť medzi európskymi národmi. V pravom dolnom rohu je umiestnené poradové číslo TL.

PersUTL odkazuje aj na pomoc úradníkov z Čiech, Moravy a Sliezska pri budovaní finančnej a colnej správy na Slovensku po vzniku Československej republiky v roku 1918. Niektorí z nich tu pri výkone služby, najmä v rokoch 1938 a 1939, položili svoj život. PersUTL symbolizuje aj tradične veľmi dobré a korektné vzťahy medzi colnými správami SR a ČR. PersUTL bude vydaných maximálne 600 kusov. Všetky budú číslované. Vydanie PersUTL je jedinečná udalosť, lebo udelenie súhlasu s použitím znaku finančnej správy (pod ktorú spadá od 1. 1. 2012 colníctvo na Slovensku) a Colnej správy Českej republiky ich vrcholnými predstaviteľmi chápeme ako prejav veľkej pocty.

Po ukončení série nebude na základe zmluvy s POFIS Slovenskej pošty, a. s., PersUTL už ďalej tlačený a distribuovaný. Tým získa medzi zberateľmi istý stupeň exkluzivity.

Objednávkou podporíte drobnou sumou vytvorenie pamätníka zamestnancom Finančnej stráže ČSR a SR, ktorí padli na Slovensku a v Slovenskom národnom povstaní. Taktiež podporíte aj prevádzku Múzea colníctva, ktoré bolo slávnostne otvorené 5. 5. 2012 v Bratislave. O ďalších edičných zámeroch vás budeme informovať na webovej stránke spolku: www.colnictvo.sk

Tlačový list je možné objednať na adrese: info@colnictvo.sk.


Tlačový list s personalizovanými kupónmi  -Colníctvo - VzájomnosťTlačový list s personalizovanými kupónmi

Colníctvo: Colnícky mečík M-2011 SR


Pre úplnosť uveďme, že Spolok histórie colníctva a finančnej správy vydal pred časom Tlačový list s personalizovanými kupónmi (PersUTL) - Colnícky mečík M-2011 SR, ktorý je podľa informácií od zástupcu spolku Marcela Šuštiaka beznádejne rozobraný.


Tlačový list s personalizovanými kupónmi  - Colníctvo - Colnícky mečík


Autor: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov od Marcela Šuštiaka - Spolok histórie colníctva a finančnej správy)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov