Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná pohoriu Vihorlatské vrchy a zástupcovi ich fauny – hadiarovi krátkoprstému (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Tematická filatelia:
VODA: Fantastická téma

VODA: Fantastická téma
Autor: Jordi Quintana Compte
Publikované: 06. 08. 2012 10:12
Aktualizované: 21. 08. 2014 16:53

Námet "voda" je široká téma s množstvom poštových známok a iného filatelistického materiálu vhodná na tematické spracovanie.


Tematická filatelia je zbieranie so špecializáciou na konkrétnu tému. Na dobré spracovanie a rozvinutie nejakej témy sú potrebné dva predpoklady:

  • Dostatok filatelistického materiálu na správne zdokumentovanie všetkých aspektov témy.
  • Dostatočná motivácia a vedomosti potrebné na popísanie a rozvinutie témy.

Bez pochýb, voda ako téma spĺňa predpoklady pre vytvorenie tematickej zbierky. Alebo sa to niekomu nezdá?VODA: fantastická téma

Voda je život.


Voda je nevyhnutná pre život. To je zásadný rozdiel v porovnaní s ostatnými planétami, spoločne s ďalšími obmedzeniami potrebnými pre existenciu života. Podmienky vo veľkých moriach v ranom štádiu vývoja Zeme umožnili existenciu "polievky života", v ktorej prebiehal vývoj od veľmi jednoduchých molekúl postupne cez zložitejšie, až kým nedošlo k vzniku makromolekúl potrebných na "život." Tieto primitívne organizmy spôsobili zmeny zloženia atmosféry, čo zabezpečilo vznik dostatočnej úrovne kyslíka k rozvoju aeróbneho života.


VODA: fantastická téma    VODA: fantastická téma    VODA: fantastická téma


VODA: fantastická téma

Voda (z latinského aqua) má veľmi jednoduchú chemickú štruktúru: dve molekuly vodíka viazané na kyslík. Napriek tejto jednoduchosti, jej štruktúra prináša špecifické vlastnosti, ktoré ju robia nevyhnutnou pre akýkoľvek druh života.

VODA: fantastická téma   VODA: fantastická téma

Podmienky na zemi umožňujúce spoločnú existenciu všetkých jej troch foriem (ľad, voda a para) vytvárajú prirodzený kolobeh vody: odparovanie oceánov vo forme mrakov, ktoré sú unášané atmosférou až kým nepadnú vo forme dažďa, čerstvá voda spadnutá na pevninu sa odvádza tokmi riek do morí a oceánov, čím sa celý cyklus uzatvára. Tento cyklus určuje, spolu so slnečným žiarením a oceánskymi prúdmi (opäť voda), podnebie planéty a jej účinky: hurikány a tajfúny, monzúny, rozširovanie púští, vnútrozemské podnebie, suchá, povodne, erózia pôdy, veľké úrodné plochy, kde sa môžu rozvíjať veľké civilizácie, atď.
VODA: fantastická téma

Prístup k vode je ľudské právo.


Voda pokrýva 71% zemského povrchu. Naša planéta je založená na oceánoch, ktoré predstavujú 96,5% za celkového vody. Dostupnosť pitnej vody je slabá a je nerovnomerne rozložená na planéte. To je dôvod, prečo sa stala vzácnou a nevyhnutný prístup ka nej bol vyhlásený ako ľudské právo. Hoci to je zdrojom humanitárnych, politických, sociálnych a vojenských nepokojov.

Aj keď prístup k bezpečnej pitnej vode sa v posledných desaťročiach výrazne zlepšil, štúdie FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations - Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN - pozn. prekl.) odhadujú, že v roku 2030 bude mať jedna z piatich rozvojových krajín problémy s nedostatkom vody.


VODA: fantastická téma    VODA: fantastická téma    VODA: fantastická téma

VODA: fantastická téma

Získanie správnych hygienických vlastností vody je podmienkou pre jej pitie. V súčasnej dobe sa vo vyspelých krajinách v podstate zvláda súboj so znečistenou vodou mikroorganizmami.
Procesy filtrácie a dezinfekcie chlórom, ktorým je voda vystavená pred jej konzumáciou, boli zavedené v dvadsiatom storočí a odhaduje sa, že v minulom storočí spôsobili až 50% zvýšenie priemernej dĺžky života v rozvinutých krajinách. Filtráciu a chlórovanie vody považuje časopis Life za pravdepodobne najdôležitejšie opatrenie tisícročia v prospech verejné zdravie. Ako najčastejšie používaný prostriedok na dezinfekciu vody sa používa chlór.
VODA: fantastická téma

Politika vody.


Z viacerých dôvodov je dostupnosť vody v mnohých častiach sveta problematická, a to sa stalo veľkým problémom pre vlády po celom svete. Odhaduje sa, že v súčasnosti asi miliarda ľudí, má nedostatočný prístup k pitnej vode. Situácia sa zhoršuje spotrebou závadnej vody, ktorá podporuje šírenie chorôb a epidémií.


VODA: fantastická téma   VODA: fantastická téma

VODA: fantastická téma

Vzhľadom na problémy získať pitnú vodu pre ľudskú spotrebu, v mnohých častiach sveta sa stala prechodným pojmom bezpečná voda, ktorá neobsahuje nebezpečné baktérie, toxické kovy a škodlivé chemické látky zdraviu. Bezpečná voda je považovaná za bezpečnú na pitie, ale nemá ideálne podmienky pre ľudskú konzumáciu.

WHO odhaduje, že prijatie politiky bezpečnej vody môže zabrániť smrti 1,4 milióna detí ročne, ktoré sú obeťami hnačky. 50 krajín, ktoré pokrývajú takmer tretinu svetovej populácie, nemá dostatočný prísun vody a 17 z nich každoročne extrahuje viac vody z podzemných zdrojov, ktoré sa môžu obnoviť prirodzene. Znečistenie, navyše, nielen znečisťuje vodu z riek a morí, ale aj podzemné rezervoáre vody, ktoré slúžia ako zdroje určené na ľudskú spotrebu.
VODA: fantastická téma

Potreba vody pre ľudské telo.


Ľudské telo obsahuje 55 až 78% vody, v závislosti na jeho veľkosti a postave. Aby sa zabránilo poruchám, telo potrebuje asi sedem litrov vody, množstvo sa líši v závislosti od presnej úrovne aktivity, teploty, vlhkosti a ďalších faktorov. Väčšina tejto vody sa vstrebáva s jedlom, nie nevyhnutne pitím.

VODA: fantastická téma

Nie je určené presné množstvo vody, ktoré by mala vypiť zdravý jedinec, aj keď väčšina odborníkov sa domnieva, že 6 - 7 pohárov vody denne (asi dva litre) je minimum potrebné na udržanie dostatočnej hydratácie.
Voda a problémy životného prostredia.


Ľudia dlhý čas ukladali odpad v našom životnom prostredí. Po mnoho rokov nedostatočne riešené odpady spôsobujú znečistenie.

Populačný rast a rozšírenie ekonomických činností negatívne dopadá na ekosystémy pobrežných vôd, riek, jazier, mokrade a podzemných vôd. V dôsledku zvýšenia znečistenia sa kvalita prírodných vodných plôch znižuje.

Valné zhromaždenie OSN v roku 2000 postavilo osem cieľov pre budúcnosť (Rozvojové ciele tisícročia). Medzi nimi je, že krajiny by sa mali usilovať zvrátiť stratu prírodných zdrojov, pretože je potrebné zachovať ekosystémy, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie biodiverzity a ľudského blaha, lebo závisia na získavaní pitnej vody a potravín.

VODA: fantastická téma

Takže okrem politiky udržateľného rozvoja sú potrebné čistiace systémy, ktoré zlepšujú kvalitu vypúšťaných odpadov vytvorených ľudskou činnosťou.

Sociálne povedomie o ochranu vody trvá dlho, ale až teraz spoločnosť zistila, že je vzácne a drahé dosiahnuť domov.

VODA: fantastická téma

VODA: fantastická téma

VODA: fantastická téma   VODA: fantastická téma

VODA: fantastická téma   VODA: fantastická témaČistenie vody.


VODA: fantastická téma

Voda na ľudskú spotrebu sa používa na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné účely v domácnostiach. Európske zákony ochraňujú ľudské zdravie pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu a zabezpečujú jej bezpečnosť a čistenie, aby neobsahovala žiadne mikroorganizmy, parazity alebo látky v množstve alebo koncentrácie, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre ľudské zdravie.

Pitná voda zvyčajne pochádza z riek alebo sa čerpá zo zásobníkov podzemnej vody. Voda pre ľudskú spotrebu musí byť ošetrená. Existujú rôzne technológie čistenia vody. Zvyčajne zahŕňajú niekoľko procesov, kde všetka voda môže prejsť ošetrením pieskovou filtrácie, koaguláciou, flokuláciou a sedimentáciou a pokročilejšími technikami, ako je ozónové čistenie, uhlíkové filtre alebo reverzná osmóza. Navyše chlorizáciou sa dosiahne odstránenie nebezpečných baktérií v celej vodovodnej sieti.

VODA: fantastická téma

VODA: fantastická téma

K dispozícii je tiež odsoľovanie - proces odstraňovania soli z morskej vody, ktorý je však drahý kvôli vysokým nákladom na elektrinu. Častejšie sa používa v pobrežných oblastiach so suchým podnebím, kde je dostupnosť sladkej vody veľmi zriedkavá.
VODA: fantastická téma

Distribučná sieť.


Privedenie vody do kohútika spotrebiteľa sa zdá byť jednoduchá úloha. Ale všetko vyžaduje komplexnú infraštruktúru: priehrady, potrubia, nádrže, infraštruktúru...

VODA: fantastická téma

VODA: fantastická téma   VODA: fantastická téma   VODA: fantastická téma

VODA: fantastická téma

VODA: fantastická téma

VODA: fantastická téma VODA: fantastická téma

Verejné studne boli nesmierne dôležité v mestách a obciach. Pred tým, ako voda dosiahne domov, treba nakresliť siete dodávky, dokonca aj pre zásobovanie mestskej vody z verejných kohútikov.VODA: fantastická téma

Vodné spoločnosti sú zodpovedné za získavanie pitnej vody a jej distribúciu až do kohútikov spotrebiteľov. K tomu je potrebné riadenie zdrojov a infraštruktúry.

VODA: fantastická téma

VODA: fantastická téma

Spoločnosť zodpovedná za poskytovanie pitnej vody do mesta Barcelona je Aigües de Barcelona, ktorá viac ako 140 rokov zaisťuje, aby táto vzácna tekutina prišla v dobrom stave na všetky miesta v celej mestskej oblasti, v skutočnosti ku viac než 4 miliónom spotrebiteľov.

VODA: fantastická téma

Definícia vody: bezfarebná, bez chuti a zápachu.
Ale obyvatelia v meste Barcelona a okolí sú si dobre vedomí, že to nie je ľahké dosiahnuť. Voda obsahuje látky, ktoré môžu zmeniť ich vnímanie zdravej nezávadnosti. Laboratórium Aigües de Barcelona je zodpovedné za udržiavanie neustálej ostražitosti nad hygienickou kvalitou dodávanej vody. Skvelí odborníci s vysokou úrovňou technickej a vedeckej profesionality zabezpečujú sanitárnu kvalitu distribuovanej vody, o ktorej nemožno pochybovať.
VODA: fantastická téma

Čistenie odpadových vôd.


Odpadové vody sú začlenené do vodného cyklu. Často nie je dostatočná dostupnosť vody a je potrebné znovu začleniť kolobehu aj odpadové vody. Ich čistenie sa vykonáva v sérii očistných procesov odpadových vôd vzniknutých ľudskou činnosťou a z priemyselného odpadu.VODA: fantastická téma


Z katalánskeho originálu: PDF dokument L’AIGUA: una temàtica fantàstica preložil Vojtech Jankovič.Viac tematický informácií na internetovej stránke finusgab - Filatelistické a numizmatické združenie spoločnosti Aigües de Barcelona
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov