Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia

Poštová známka v hárčekovej úprave z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 300. výročie narodenia vzdelaného cestovateľa, ľudového liečiteľa, zberateľa, mnícha Cypriána (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Poštová známka:
Technické pamiatky: Vodný kolový mlyn v Jelke

Technické pamiatky: Vodný kolový mlyn v Jelke
Deň vydania: 05. 08. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 33 x 33 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 35
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1249500

Príležitostná poštová známka z emisného radu Technické pamiatky s vyobrazením vodného kolového mlyna v Jelke


Textový motív: VODNÝ KOLOVÝ MLYN JELKA

Obrazový motív: Pohľad na vodný kolový mlyn v Jelke.

Tematický popis a súvislosti:

Pozoruhodná technická pamiatka na juhozápadnom Slovensku - vodný mlyn v Jelke - stojí v prekrásnom zákutí na brehu Malého Dunaja, ktorý vytvára meandrovité koryto v katastri obce v dĺžke asi 23 km. Vznik a rozšírenie vodných mlynov v našej oblasti boli podmienené predovšetkým prírodnými, hydrogeografickými a hospodárskymi pomermi. Bohatosť vodných tokov na Podunajskej nížine umožňovala rýchly rozvoj týchto špecifických remeselných výrobných zariadení. Na krátkych úsekoch dolných tokov sa sústreďoval veľký počet lodných mlynov v tzv. mlynských prístavoch. V roku 1866 bolo na Malom Dunaji asi 37 mlynov, z ktorých v Jelke boli 4. Lodné mlyny zakotvené na rieke, či pri brehu, najmä ak mali v riečišti hate, boli veľkou prekážkou vodnej plavby, preto na základe tzv. vodného zákona z roku 1885 boli zrušené všetky lodné mlyny, ktoré nevyhovovali predpisom o bezpečnosti vodnej plavby. Povolenie na prestavbu svojho lodného mlyna na kolový dostal J. Németh v roku 1899. V prestavanom mlyne sa začalo mlieť v roku 1906 a pracoval do apríla 1951. Obnovený mlyn je v súčasnosti sprístupnený verejnosti a od roku 1983 zaevidovaný v Štátnom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok na Slovensku.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov