Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

22. 09. 2024

Filatelistické výstavy:
Svetová filatelistická výstava EFIRO 2024 v Bukurešti (Rumunsko)

Svetová filatelistická výstava EFIRO 2024 v Bukurešti (Rumunsko)
Miesto: National Library of Romania, Unirii Blvd. no. 22 Sector 3, Bukurešť (Rumunsko)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 16. 04. 2024 - 19. 04. 2024

Informácie o Svetovej filatelistickej výstave EFIRO 2024 v Bukurešti (Rumunsko).


Svetová filatelistická výstava EFIRO 2024 v Bukurešti (Rumunsko)


Svetová filatelistická výstava


EFIRO 2024


(špecializovaná svetová filatelistická výstava pod patronátom FIP a uznaním FEPA)Základné informácie


Organizátor/Usporiadateľ: Romanian Philatelic Federation (FFR).

Termín: 16. - 19. apríla 2024.

Miesto konania: National Library of Romania, Unirii Blvd. no. 22 Sector 3, 030833 Bucharest, ROMANIA.


Výstavné propozície (IREX)


Výstavné propozície Svetovej filatelistickej výstavy EFIRO 2024 (anglicky): EFIRO 2024 - IREX (English)


Výstavné triedy


Non-Competitive Classes (Nesúťažné triedy)


» A. Court of Honor (including FIP Grand Prix Club Display) - Čestný dvor (vrátane exponátov FIP Grand Prix Club)

» B. Official Class (Exhibits of postal authorities, postal museums, postage stamp printers, designers, engravers etc.) - Oficiálna trieda (expináty poštových inštitúcií, poštových múzeí, tlačiarni poštových známok, výtvárníkov, rytcov atď.);

» C. Jury Class (Exhibits of EFIRO 2024 jurors) - Trieda porotocov (exponáty porotocov EFIRO 2024)

» D. Other Non-Competitive - Ostatné nesúťažné exponáty


Competitive Classes (Súťažné triedy)


» Class 1. Traditional Philately (Tradičná/Teritoriálna filatelia)

» » A) National - Romania

» » B) Europe

» » C) Asia, Oceania and Africa

» » D) America


» Class 2. Postal History (Poštová história)

» » A) National - Romania

» » B) Europe

» » C) Asia, Oceania and Africa

» » D) America


» Class 3. Postal Stationery (Celiny)


» Class 4. Aerophilately (Aerofilatelia)


» Class 5. Astrophilately (Astrofilatelia)


» Class 6. Thematic Philately (Tematická filatelia)

» » A) Nature (Príroda)

» » B) Culture (Kultúra)

» » C) Technology (Technológia)


» Class 7. Maximaphily (Maximafilia)


» Class 8. Revenue (Fiškálna filatelia)


» Class 9. Open Philately (Otvorená filatelia)


» Class 10. Picture Postcards (Pohľadnice)


» Class 11. Philatelic Literatures (Filatelistická literatúra)

» » A) Monografie, špeciálne katalógy a špeciálne štúdie (vydané po 1. 1. 2019)

» » D) Filatelistické časopisy a periodiká (kompletný ročník, vydaný po 1. 1. 2022)

» » C) Všeobecné katalógy (vydané po 1. 1. 2022)


» Class 12. Experimental Class (Experimentálna trieda)

» » I) One-Frame Exhibits (Jednorámové exponáty)

» » II) 2-3-Frame Exhibits (Dvoj a trojrámové exponáty)

Exponáty v experimentálnej triede 12 sú neštandardné exponáty, to znamená 1-3 rámy, ktoré budú hodnotené v príslušných triedach:

» » » (A) Traditional Philately (Tradičná/Teritoriálna filatelia)

» » » (B) Postal History (Poštová história)

» » » (C) Postal Stationery (Celiny)

» » » (D) Aerophilately (Aerofilatelia)

» » » (E) Astrophilately (Astrofilatelia)

» » » (F) Thematic Philately (Tematická filatelia)

» » » (G) Maximaphily (Maximafilia)

» » » (H) Revenue (Fiškálna filatelia)

» » » (I) Open Philately (Otvorená filatelia)

» » » (J) Picture Postcards (Pohľadnice)

Exponáty v experimentálnej triede 12 budú hodnotené v rozpätí 60 - 100 bodov bez udelenia stupňa medaile.


Veľkosti rámov a pridelenie počtu rámov


Výstavné rámy majú rozmer 93 cm x 120 cm. Každý rám má kapacitu 16 listov A4 (štyri listy v štyroch radoch – 4 x 4) uzavretých v priehľadnom ochrannom obale s výškou maximálne 297 mm a šírkou 245 mm. Všetky formáty listov akceptované FIP sú povolené.


Národný komisár ZSF


Národný komisár ZSF pre Svetovú filatelistickú výstavu EFIRO 2024: Péter Csicsay

Kontaktná adresa: csicsaypeti@gmail.com


Prihláška exponátu


Termín zaslania prihlášok spolu s titulným listom, plánom exponátu a zhrnutím (synopsis) v jednom z jazykov FIP na adresu národného komisára je 30. september 2023
.

Formuláre prihlášok štandardného exponátu a exponátu literatúry na Svetovú výstavu poštových známok EFIRO 2024 v angličtine:

EFIRO 2024 - Exhibit Application Form (anglicky)

EFIRO 2024 - Literature Information Form (anglicky)

Prihlásené exponáty musia spĺňať kvalifikačné kritéria pre medzinárodnú výstavu: Na niektorej z predchádzajúcich národných výstav I. stupňa získal exponát minimálne 75 bodov (štandardizovaný 5-rámový exponát), resp. minimálne 70 bodov (jednorámový exponát). Prihláška aj úvodný list musia byť vyplnené v niektorom svetovom jazyku, odporúča sa angličtina, bez problémov je akceptovateľná je aj nemčina alebo francúzština.

Pri vyplňovaní prihlášky je potrebné uviesť správny a úplný názov exponátu, jeho stručný popis a všetky predchádzajúce výstavy s dosiahnutým bodovým ohodnotením a udelenou medailou. V prípade literatúry je potrebné uviesť rok vydania. Celá prihláška a jej obsahová správnosť musí byť potvrdená klubom filatelistov, ktorého je vystavovateľ členom.


Výstavné poplatky


Výstavné poplatky:

» pre súťažné 5- a 8-rámové exponáty (triedy 1 - 10) je poplatok 70 € za výstavný rám,

» pre exponáty filatelistickej literatúry (trieda 11) je poplatok 80 € za exponát,

» pre súťažné jedno, dvoj a trojrámové exponáty (trieda 12) je poplatok 95 € za výstavný rám.


Dôležité termíny


» 30. 9. 2023 – Zaslanie prihlášok exponátov s titulným listom, plánom exponátu a krátkym popisom národnému komisárovi

» 16. 10. 2023 – Zaslanie prihlášok exponátov národným komisárom na adresu organizačného výboru

» 15. 11. 2023 – Oznámenie o prijatí či neprijatí exponátu, spolu s počtom pridelených rámov

» 15. 12. 2023 – Úhrada výstavných poplatkov (národný komisár zabezpečí úhradu výstavných poplatkov od vystavovateľov na bankový účet ZSF odkiaľ sa odošlú organizačnému výboru)

» 1. 4. 2024 – Zaslanie dvoch kópií exponátu literatúry (zasielajú vystavovatelia na adresu organizačného výboru)

» 16. 4. 2024 – Otvorenie výstavy

» 19. 4. 2024 – Ukončenie výstavy
Mapa s vyznačeným miestom konania:
Ďalšie informácie o výstave nájdete na oficiálnej internetovej stránke výstavy: World Stamp Exhibition EFIRO 2024.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov