100. výročie uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice.

03. 05. 2024

Tematická filatelia:
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (3. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (3. časť)
Autor: Igor Banás
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 11. 04. 2018 22:05

Príspevok venovaný denným a príležitostným poštovým dostihovým pečiatkam z územia Československa v období rokov 1938 - 1945


V období 1939-1945 sa na území protektorátu Čiech a Moravy konali dostihy najmä vo Veľkej Chuchli, ale neboli používané žiadne poštové príležitostné pečiatky a pošta nevydala žiadne známky ani iné produkty na námet dostihy a jazdecký šport.

Počas obdobia Slovenského štátu (1938-1945) bola používaná jedna poštová (príležitostná) pečiatka. V nedeľu 6.10.1940 na jazdeckých pretekoch v Piešťanoch bolo poštové vozidlo (autobus) Slovenskej pošty Autopošta - mobilný poštový úrad, ktorý používal štandardné pečiatky bez príležitostného textu s domicilom PIEŠŤANY * AUTOPOŠTA * (dve hviezdičky oddeľujú text). Dátum v pečiatke je -6.X.40 - (hodina). Nad hornou priečkou je kresba vozidla autopošty a pod dolnou priečkou je rozlišovacie písmeno. Doposiaľ sú doložené rozlišovacie písmená a, e, f. Nie je vylúčené, že budú doložené pečiatky s inými rozlišovacími písmenami. Farba pečiatok je oranžová.

Pečiatka je v katalógu AUTOPOŠTY 1937-1944 autori Jiří Horák a Vilém Bulant (Filatelie 5 a 7/2013) uvedená v kapitole 10.4. SLOVENSKO: PIEŠŤANY / Celostátní jezdecké závody/ ne. 6.10. a, e, f. /značka a – f a cena. (za výstrižok (40, Kč) a za celistvosť 250.- Kč). Názov akcie „Celostátní jezdecké závody“ je len z časti správny. V časopise Jezdectví říjen 2015 bol publikovaný článok „JEZDCI V ZELENÉM z histórie armádního sportovního jezdectví „ (str. 68- 73), autor Peter Bučka. Športové jazdectvo po rozpade Československa je uvedené v kapitolách „Za protektorátu slovenská náhrada“ (strana 71) a „Vznik Slovenského jezdeckého sväzu“ (str.72), v ktorej je uvedené: „Pravidelnou činnosť jezdeckého družstva OAP (Oddiel armádnych pretekárov), ktorého bol súčasťou narušovaly válečné události, proto se během své existence jezdecký odbor OAP zúčastnil len jednoho závodu a to I. celostátních jezdeckých závodů v Piešťanech ve dnech 21.-22. června 1941“. Z toho vyplýva, že v roku 1940 ešte neboli jazdecké preteky v Piešťanoch „Celostátní“ ako je uvedené v článku AUTOPOŠTY 1937-1939 aj ako ich uvádzajú ďalší autori. Správny názov je „Jazdecké preteky“ (resp. Jezdecké závody).

Filatelistická literatúra z rokov 1939-1947 sa o pečiatkach autopošty bez príležitostného textu vôbec nezmieňovala. Prvý zoznam, v ktorom boli zaradené aj štandardne pečiatky autopošty bez príležitostného textu z územia Slovenska bol publikovaný až v roku 1990 v časopise Slovenský postilión č. 1 str. 37 - 50 pod názvom „Slovenské príležitostné pečiatky 1939-1945“. Autori Š. Bartalský a Ing. M. Bachratý uvádzajú (doslovný prepis): "V druhej časti zoznamu sú uvedené štandardné pečiatky autopošty, ktoré síce neobsahujú žiadny príležitostný text, avšak svojím charakterom sa približujú k príležitostným pečiatkam. Boli totiž používané len pri určitých príležitostiach ako oslavy rôznych výročí, športové a kultúrne podujatia a pod., buď samostatne, alebo súbežne s príležitostnými pečiatkami autopošty“. V zozname je uvedené: „Piešťany 6.10.1940 a, f“ (rozl. písm.) bez uvedenia akcie, na ktorej autopošta bola. Na tento článok nadväzuje príspevok „Autopošta“ autora Dušana Evinica (Slovenský postilión č. 2 /1991), ktorého súčasť je zoznam pečiatok autopošty na Slovensku 1938-1942. Pod rokom 1940 a poradovým číslom 17 je uvedené: I. Celoštátne jazdecké preteky / text pečiatky Autopošta Piešťany / používaná dňa 6.10.1940 / Rozlišovacie znamienka a, e, f. Je to prvý zoznam pečiatok autopošty, v ktorom k pečiatke PIEŠŤANY – AUTOPOŠTA je priradený názov akcie. Tento zoznam slúžil ako základný zdroj informácii pre ďalších autorov, ktorí preberali názov akcie I. Celoštátne jazdecké preteky.

Štandardné pečiatky Autopošty bez príležitostného textu patria do námetových zbierok a aj námetových exponátov. V exponáte je nutné uviesť v popise názov akcie, na ktorej bola pečiatka používaná. Stále existujú pečiatky Autopošty bez príležitostného textu zo Slovenska 1939-41, u ktorých sa doposiaľ nepodarilo zistiť na akej akcii boli používané.

Za dlhé roky hľadania sa mi podarilo získať len výstrižok (viď. obrázok). Pečiatka má rozlišovacie písmeno a. Druhý obrázok je adresná strana pohľadnice (zo zbierky významného piešťanského filatelistu pána Alexandra Urmínského. Pečiatky majú rozlišovacie písmeno f. Celistvosť prepravenú poštou som ešte nezaznamenal.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (3. časť)


Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (3. časť)

Použité zdroje:


  • J. Horák, V. Bulant: AUTOPOŠTY 1937-1944, Filatelie 5 a 7/2013.
  • Š. Bartalský, Ing. M. Bachratý: Slovenské príležitostné pečiatky 1939-1945, Slovenský postilión č.1 str. 37 - 50.
  • D. Evinic: Autopošta, Slovenský postilión č. 2 /1991.Kontakt na autora článku: Igor Banás

Autor: Igor Banás

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov