Uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Červenom Kláštori pri príležitosti slávnostného uvedenia poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia.

26. 07. 2024

Rôzne:
Perfin N2 (Lente) upresnenie identifikácie

Perfin N2 (Lente) upresnenie identifikácie
Autor: Tichomir Kotek
Publikované: 24. 09. 2012 01:19

Článok venovaný zbieraniu perfinov - upresnenie identifikácie perfinu N2 alebo Dod-N3 podľa katalógu maďarských perfinov Lente.


Tento perfin, ktorý je známy, ale menej videný, bol podľa maďarského katalógu perfinov identifikovaný priamo. Užívateľom podľa Lenteho katalógu bola firma Harnish & Co, Neusohl, továreň na výrobu nábytku. Výtvarné spracovanie perfinu pôsobí veľmi okázalo ale nevyvoláva pocit súladu s menom užívateľa alebo náplňou jeho činnosti. Tento pocit vychádza z toho, že dizajn perfinov bol od počiatku riešený ako iniciálky alebo meno užívateľa, menej často ako symbol vyjadrujúci určitú charakteristiku užívateľa. Tento nesúlad pomohla objasniť stránka (1) venovaná 10. výročiu založenia klubu perfinárov v Maďarsku. Na stránke je zbierka perfinov Szücs Károlyho, v ktorej sa nachádza identifikačná celistvosť perfinu N2 (Obr. 1).


Perfin N2 (Lente) - Harnish & Co, Neusohl
 
Obr. 1. Identifikačná celistvosť perfinu N2 - K. u. K. priv. neusohler Fabrik für Möbel aus massiv gebogenem Holze vorm. Harnisch & Co., Neusohl (Ungarn).


Názov firmy uvedený na celistvosti je v preklade:

K. u K. Privilegovaná Bansko-bystrická (Neusohler) továreň na nábytok z masívneho ohýbaného dreva predtým Harnish & Co, Neusohl (Uhorsko).

pričom významná je príslovka predtým.


Vráťme sa k „dekódovaniu“ dizajnu perfinu:

     N – jednoznačne znamená Neusohl.

Ak vnímame ďalšie prvky perfinu ako symbolické vyjadrenie mena firmy, tak:

     Kruh - okolo akéhokoľvek objektu alebo znaku symbolizuje jeho ohraničenie, vyčlenenie či ochranu, ale aj dôležitosť, dokonalosť až výnimočnosť a jedinečnosť. Takto označený Neusohl potom zvýrazňuje jeho výnimočné, privilegované postavenie;

     Korunka - jednoznačne patrí ku K. u. K. - Kaiserlich und Königlich.


Z uvedeného vyplýva, že firma bola vlastne dvorným dodávateľom svojich výrobkov. Podľa súčasnej terminológie - výhradný dodávateľ.

Takto vnímaný a chápaný perfin N2 už vytvára dojem súladu perfinu s užívateľom a upresňuje jeho identifikáciu. Popis pri uvedenom perfine v katalógu potom má znieť:

Neusohler, privilegovaná K.u.K. továreň na nábytok z ohýbaného masívneho dreva, Banská Bystrica.

Ešte niekoľko poznámok k firme Harnish & Co., Neusohl. Nevieme zatiaľ rok jej vzniku, ani transformovania na K.u.K. Priv. Neusohler. Bola to však známa a úspešná firma, ktorá už v roku 1883 sa zúčastnila výstavy zahraničných firiem v Bostone. Na internetovej stránke (2) je oficiálny katalóg tejto výstavy, kde sú uvedené všetky zúčastnené firmy, aj z územia Rakúsko-Uhorska (obr.2). Firma Harnish & Co. v roku 1895 dodala svoje výrobky aj senátu USA (3).


Perfin N2 (Lente) - Harnish & Co, Neusohl
 
Perfin N2 (Lente) - Harnish & Co, Neusohl
 
Obr. 2. Časť z výstavného katalógu z roku 1883.


Je zrejmé, že tento nábytok (obr. 2) bol v danej dobe žiadaný. To viedlo k založeniu holdingovej spoločnosti Mundus na výrobu a predaj nábytku z ohýbaného dreveného masívu v Rakúsko-Uhorsku. Rakúska Mundus AG bola založená 15. júla 1907 obchodníkom Leopoldom Pilzerom (1871 – 1959) z Haliče, za účasti Cretitanstalt (4) so sídlom vo Viedni, kam patrili:

Maďarská spoločnosť Mundus Pilzer so sídlom v Budapešti vznikla neskôr, jej súčasťou boli:

  • Johann Weitzer, Maschinen- und Waggonfabrik und Eisengießerei AG, Boros-Jenö
  • Ungvárer Elektrizitäts-AG, Ungwar
  • Una Holzindustrie AG, Warasdin
  • Josias Eissler & Söhne, Kaschau
  • Fiumaner Möbelfabriks-AG, Vrata (Podľa encyklopédie „Magyarország vármegyei és városai“(5) Maďarská štátna banka, ktorá otvorila pobočku vo Fiume v roku 1883, odkúpila továreň na výrobky z ohýbaného dreva a nábytok postavenú bratmi Chevalier di Lyon-Vaise vo Vrata neďaleko Fiume. Následne ju transformovali na účastinnú spoločnosť a sídlo premiestnili do Fiume.)

V roku 1914 Mundus prevzala väčšinový podiel firmy Jacob & Josep Kohn a vzniká Kohn-Mundus AG, ktorá v roku 1919 preniesla svoje sídlo z Viedne do Tešína. Politické a hospodárske zmeny po prvej svetovej vojne nevytvárali priaznivé podmienky pre výrobcov nábytku, a preto v roku 1922 z rakúskeho Mundusu AG vzniká Thonet AG a Thonet Mundus AG. Leopold Pilzer, ktorý ostal sám, naďalej viedol 20 výrobných závodov v rôznych štátoch bývalej Rakúsko – Uhorskej monarchie, s viac ako 10.000 zamestnancami.

Z hľadiska zberateľského je to priestor pre filatelistickú dokumentáciu nábytkárskeho priemyslu v monarchii a možno aj na exponát. Je k tomu však potrebných ešte viac informácii o pobočkách, možnom používaní perfinu jednotlivými pobočkami a pod.

Pramene:

  1. Magyar Perfin Klub
  2. Official catalogue Foreign Exhibition, Boston, 1883 (1883)
  3. Department circular
  4. Mundus AG
  5. Fiume kereskedelme

Článok bol prevzatý zo spravodajcu PERFINY - časopisu českých a slovenských zberateľov perfinov číslo 2/2012 s vedomím autora.
Viac informácií o zbieraní perfinov nájdete v odbornej sekcii Perfiny.


Kontakt na autora článku: Tichomir Kotek
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov