Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky.

10. 11. 2023

Organizovaná filatelia:
Otvorený list Michala Ziku predsedovi ZSF

Otvorený list Michala Ziku predsedovi ZSF
Autor: Michal Zika
Publikované: 25. 01. 2012 02:23

Otvorený list Michala Ziku predsedovi ZSF - vystúpenie zo ZSF z dôvodu nespokojnosti so Stanovami ZSF.


Michal Z i k a, Sečovská 8, 821 02 Bratislava, tel: 0903-942-017, e-mail: albumik@albumik.sk


Vážený pán

Miroslav Ň a r š í k

Predseda ZSF

Radlinského 9

Bratislava


Vec: Otvorený list predsedovi ZSF


      Vážený pán predseda,

Pred rokom som - na Tvoju výzvu - na stránkach Spravodajcu ZSF v rámci diskusie k úpravám Stanov ZSF poukázal na rozpor medzi článkom 2, bod 6 v časti II. a článkom 12, bod 5 v časti V, ktorý nezmyselne diskriminuje časť členov ZSF. Keďže vo všetkých následných diskusných článkoch boli len súhlasné stanoviská a ani jeden ohlas, ktorý by moje tvrdenie vyvracal alebo spochybňoval, neviem, ako sa mohlo stať, že po jesennom IX. Valnom zhromaždení ZSF ostali Stanovy ZSF v tejto časti NEZMENENÉ. Koho teda zastupovali volení delegáti na VZ ZSF a prečo Tí, ktorí navrhli tieto body NEMENIŤ a ODHLASOVALI pôvodné znenie, sa nezúčastnili temer ročnej diskusie na stránkach Spravodajcu ZSF?


      Keďže nemôžem s takýmito diskriminančnými Stanovami súhlasiť, ruším svoje členstvo vo Zväze slovenských filatelistov
      ku dňu 31. 12. 2011.


      S pozdravom


                                                Michal Z i k a

                                         Člen ZSF v rokoch 1970 - 2011


V Bratislave , 31. 12. 2011


Autor: Michal Zika

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov