Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021 (naposledy aktualizovaný 29. 4. 2021).

29. 04. 2021

Organizovaná filatelia:
Otvorený list Michala Ziku predsedovi ZSF

Otvorený list Michala Ziku predsedovi ZSF
Autor: Michal Zika
Publikované: 25. 01. 2012 02:23

Otvorený list Michala Ziku predsedovi ZSF - vystúpenie zo ZSF z dôvodu nespokojnosti so Stanovami ZSF.


Michal Z i k a, Sečovská 8, 821 02 Bratislava, tel: 0903-942-017, e-mail: albumik@albumik.sk


Vážený pán

Miroslav Ň a r š í k

Predseda ZSF

Radlinského 9

Bratislava


Vec: Otvorený list predsedovi ZSF


      Vážený pán predseda,

Pred rokom som - na Tvoju výzvu - na stránkach Spravodajcu ZSF v rámci diskusie k úpravám Stanov ZSF poukázal na rozpor medzi článkom 2, bod 6 v časti II. a článkom 12, bod 5 v časti V, ktorý nezmyselne diskriminuje časť členov ZSF. Keďže vo všetkých následných diskusných článkoch boli len súhlasné stanoviská a ani jeden ohlas, ktorý by moje tvrdenie vyvracal alebo spochybňoval, neviem, ako sa mohlo stať, že po jesennom IX. Valnom zhromaždení ZSF ostali Stanovy ZSF v tejto časti NEZMENENÉ. Koho teda zastupovali volení delegáti na VZ ZSF a prečo Tí, ktorí navrhli tieto body NEMENIŤ a ODHLASOVALI pôvodné znenie, sa nezúčastnili temer ročnej diskusie na stránkach Spravodajcu ZSF?


      Keďže nemôžem s takýmito diskriminančnými Stanovami súhlasiť, ruším svoje členstvo vo Zväze slovenských filatelistov
      ku dňu 31. 12. 2011.


      S pozdravom


                                                Michal Z i k a

                                         Člen ZSF v rokoch 1970 - 2011


V Bratislave , 31. 12. 2011


Autor: Michal Zika

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov