Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

11. 07. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu FEPA NEWS II Series No. 44 – January 2024

Nové číslo časopisu FEPA NEWS II Series No. 44 – January 2024
Autor: Bill Hedley (Ed.)
Zdroj: FEPA News
Publikované: 09. 02. 2024 09:50

Nové číslo časopisu Európskej filatelistickej federácie NEWS II Series No. 44 – January 2024.Časopis FEPA News II Series No. 44 – January 2024


The Journal of European Philately


FEPA News - Časopis Európskej filatelistickej federácieObsah čísla:» Impresum and Contents» Letter from the President / List od prezidenta


» News from FEPA


  » News from the FEPA Board / Novinky z FEPA

  » FEPA Congress 2023 / Kongres FEPA 2023

  » Jury training for national judges in Europe / Školenie porotcov pre národných porotcov v Európe» News from FEPA Members / Novinky od členov FEPA


  » Philatelic meeting between the Cyprus Philatelic Society and the Lebanese Philatelic Association / Filatelistické stretnutie Cyperskej filatelistickej spoločnosti a Libanonskej filatelistickej asociácie

  » What’s going on in the ABPS? / Čo sa deje na ABPS?» Exhibition News / Výstavné novinky


  » NAPOSTA 2023 in the Imperial Roman city of Trier / NAPOSTA 2023 v rímskom cisárskom meste Trier

  » TRELLEBORG 2023

  » TimFilEx 2023

  » MULTILATERALE 2023

  » ALPE ADRIA 2023, Tarvisio, Italy / ALPE ADRIA 2023, Tarvisio, Taliansko

  » Recent exhibitions in Italy / Nedávne výstavy v Taliansku

  » BALKANFILA XIX in Belgrade: 12-14 October 2023 / BALKANFILA XIX v Belehrade: 12. – 14. októbra 2023

  » STAMPEX / STAMPA

  » ANKARA‘23

  » International Stamp Fair, Ulm, October 2023 – A highly recommended event! / Medzinárodný veľtrh známok, Ulm, október 2023 – Vysoko odporúčané podujatie!» Forthcoming Exhibitions / Pripravované výstavy

  » World Stamp Exhibition EFIRO 2024 / Svetová výstava známok EFIRO 2024

  » 2024 European Youth Sport Philately Challenge in Paris / Európska mládežnícka športová filatelistická výzva 2024 v Paríži

  » NORDIA 2024

  » MARE BALTICUM 2024

  » HAFNIA

  » EUROPHILEX BIRMINGHAM 2025 makes strong progress / EUROPHILEX BIRMINGHAM 2025 výrazne napreduje»FEPA Exhibiting / FEAP vystavovanie


  » Recent experience in Open Philately / Nedávne skúsenosti v otvorenej filatelii

  » Keep philately! / Zachovajte si filateliu!

  » Special regulations for the evaluation of philatelic literature exhibits at FEPA exhibitions / Osobitné predpisy pre hodnotenie exponátov filatelistickej literatúry na výstavách FEPA

  » Meeting the exhibitors. Or meeting the Jurors? It should be a two-way communication! / Stretnutie s vystavovateľmi. Alebo stretnutie s porotcami? Malo by ísť o obojstrannú komunikáciu!

  » Ten years down the road… / Desať rokov na ceste…» Developments in Philately / Vývoj vo filatelii


  » Philatelic conservation - A basic guide / Filatelistické konzervovanie – základná príručka

  » Exposure to light: A case study in fading from classic Hungarian stamps / Vystavenie svetlu: Prípadová štúdia vyblednutia klasických maďarských známok

  » Philately and digitisation? A plea for a positive attitude / Filatelia a digitalizácia? Výzva k pozitívnemu postoju

  » Italian initiatives to present philately to the wider world / Talianske iniciatívy na prezentáciu filatelie v širšom svete

  » ChatGPT: More thoughts on artifical intelligence and philately / ChatGPT: Viac úvah o umelej inteligencii a filatelii» The World of Research / Svet výskumu


  » The Postal and Telegraphic Museum of Central Europe, Trieste / Poštové a telegrafické múzeum strednej Európy, Terst

  » Literature reviews / Recenzie literatúry

  » The birth of a flag: The Portuguese republican flag / Zrod vlajky: Portugalská republikánska vlajka» FEPA Family and FEPA Board / Rodina FEPA a Rada FEPA


  » FEPA Family / Rodina FEPA

  » FEPA Board / Rada FEPA» Events Calendar / Kalendár podujatí

Kompletný časopis:


Časopis Európskej filatelistickej federácie FEPA NEWS II Series No. 44 – January 2024


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Európskej filatelistickej federácii FEPA nájdete na stránke FEPA News.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov