Slightly unsuccessful joint issue Environmental sustainability ACT NOW

Assessment of the planned joint issue Environmental sustainability ACT NOW.

03. 04. 2020

Postal History and Postal Service:
Notice about attempted delivery form no. 11-064 (continued)

Notice about attempted delivery form no. 11-064 (continued)
Author: Dušan Evinic
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 29. 06. 2012 16:44

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).


Neuplynul ani rok od uverejnenia informácií o vyhotoveniach tlačiva Slovenskej pošty č.11-064 „Oznámenie o uložení zásielky“ a v príspevku Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064 opísané informácie je možné rozšíriť vďaka predloženiu ďalšieho vyhotovenia o nasledujúce údaje:


Dátum tlače Ševt XII/10


Prvou výraznou odchýlkou je skutočnosť, že údaj tlače a číslo tlačiva sú na rozdiel od predchádzajúcich úprav uvedené na zadnej strane tlačiva pod orámovaním. Údaj tlače je vpravo a číslo tlačiva vľavo. Tlač je vykonaná čiernou farbou na jasno žltom papieri.

Horná časť prednej strany má vľavo hore pod orámovaním logo slovenskej pošty. Napravo od neho text: “Dodací doklad – predložte na pošte“, pod ním oslovenie zákazníka a oznámenia o druhu zásielky jej podacieho čísla, podacej pošty, dôvodu nedoručenia, o mieste uloženia zásielky a možnosti jej vybrania. Do priestoru pre údaj podacieho čísla sa spravidla lepia oddelené časti z podacích nálepiek s čiarovým kódom. V spodnej časti je Upozornenie na termín vrátenia zásielky odosielateľovi, o úložnom za uloženie zásielky na pošte, možnosti opakovaného doručenia, dátume vystavenia, doručovacom rajóne. Zmeny sú v šírke niektorých rubrík, v názvoch poštových zásielok, údaj meny je v Eurách. Pod názvami poštových zásielok je upozornenie: „Pri poštovej zásielke cudziny vplatí adresát dobierkovú sumu v eurách podľa aktuálneho kurzu“. Rubrika Upozornenie v spodnej časti je menšia a má stručnejší text. Texty pod názvom tlačiva a jednotlivé rubriky sú hrubo orámované.


Filatelia - Tlačivo Oznámenie o uložení zásielky
 
Predná strana tlačiva č.11-034 Oznámenie o uložení zásielky použitá na oznámenie o uložení doporučeného listu.
 

Na zadnej strane je pod horným orámovaním časť Poučenie ,vpravo od nej orámované miesto pre uvedenie dodacieho čísla zásielky. Text: “POUČENIE“ obsahuje pokyn ako postupovať pri preberaní zásielky na pošte, rozšírený o informáciu o možnosti opakovaného doručenia resp. doposlania oznámenej zásielky. Zostručnená je informácia o zákazníckych službách. Pod zvislou čiarou je zväčšený priestor pre uvedenie dátumu, podpisu prijímateľ, spôsobu preukázania totožnosti. Pod nasledujúcim horizontálnym predelom je miesto na podpis vydávajúceho zamestnanca.


Filatelia - Tlačivo Oznámenie o uložení zásielky
 
Zadná strana tlačiva č.11-064 s údajom tlače Ševt XII/10.
 

Za poskytnutie dokladového materiálu ďakujem Dr. V. Jankovičovi.
Súvisiace články:Author: Dušan Evinic

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists