Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

24. 04. 2024

Filatelistické výstavy:
Národná filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou RUDA SLASKA 2023 v Ruda Slaska-Halemba (Poľsko)

Národná filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou RUDA SLASKA 2023 v Ruda Slaska-Halemba (Poľsko)
Miesto: Hale Widowiskowo - Sportowa im. Rudzkich Olimpijczyków, Kłodnicka str. 95, Ruda Śląska-Halemba (Poľsko)
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 22. 09. 2023 - 26. 09. 2023

Informácie o Národnej filatelistickej výstave s medzinárodnou účasťou RUDA SLASKA 2023 v Ruda Śląska-Halemba (Poľsko).


Národná filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou RUDA SLASKA 2023 (Poľsko)


XXIII. Národná filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou (Poľsko)


RUDA SLASKA 2023


(výstava I. stupňa)


Národná filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou RUDA SLASKA 2023 (Poľsko)USPORIADATEĽ, ORGANIZÁTOR, DÁTUM A MIESTO KONANIA


Výstavu organizuje Správna rada Sliezsko-Dabrowa okresu PPU, ktorá vymenovala organizačný výbor, ktorému predsedá Andrzej Nowak.

XXIII. Národná filatelistická výstava „RUDA ŚLĄSKA 2023“ sa organizuje v súťažných triedach, ktoré sú v súlade s predpismi PPU-GREX a PPU-GREV a príslušnými osobitnými predpismi SREV. Rozhodujúcim faktorom bude IREX XXIII. Národnej filatelistickej výstavy „RUDA ŚLĄSKA 2023“, ktorý rešpektuje predpisy a výstavný poriadok PPÚ.

Výstava sa uskutoční v dňoch 22. – 26. septembra 2023.

Výstava sa bude konať v Hale Widowiskowo-Sportowa im. Rudzkich Olimpijczyków, Kłodnicka str. 95, Ruda Śląska-Halemba, Poľsko.


VÝSTAVNÉ PROPOZÍCIE (IREX) A BULLETIN


Výstavné propozície Národnej filatelistickej výstavy s medzinárodnou účasťou RUDA SLASKA 2023: RUDA SLASKA 2023 - IREX (PDF)

Bulletin číslo 1 Národnej filatelistickej výstavy s medzinárodnou účasťou RUDA SLASKA 2023: RUDA SLASKA 2023 - Bulletin No. 1 (PDF)


Dôležité termíny


» 10. 6. 2023 – Zaslanie prihlášky

» 30. 6. 2023 – Potvrdenie o prijatí/neprijatí exponátu

» 15. 8. 2023 – Zaslanie exponátov literatúry

» 13. – 18. 9. 2023 – Zaslanie ostyatných exponátov poštou

» 20. 9. 2023 do 16.00 – Doručenie ostatných exponátov osobne (alebo národným komisárom) priamo na mieste konania výstavy

» 22. 9. 2023 – Zahájenie výstavy

» 26. 9. 2023 od 10.00 do 12.00 – Stretnutie vystavovateľov s porotcami pri exponátoch

» 25. 9. 2023 – Slávnostné vyhlásenie výsledkov (palmáres)

» 26. 9. 2023 – Ukončenie výstavy


NÁRODNÝ KOMISÁR ZSF


Národný komisár ZSF pre Národnú filatelistickú výstavu s medzinárodnou účasťou RUDA SLASKA 2023: Vojtech Jankovič

Kontaktná adresa: vojtech.jankovic@gmail.com


PRIHLÁŠKY EXPONÁTOV


Termín zaslania prihlášky spolu s titulným listom, plánom exponátu a zhrnutím (synopsis) na adresu generálneho komisára je 10. jún 2023.

Prihláška štandardného exponátu (dospelý/mládež) a exponátu literatúry na výstavu RUDA SLASKA 2023 (poľsky/anglicky):

RUDA SLASKA 2023 - Prihláška (Excel format)

Prihlásené exponáty musia spĺňať kvalifikačné kritéria pre národnú výstavu I. stupňa, t.j. na predchádzajúcej výstave II. stupňa museli získať aspoň 75 bodov v prípade exponátov dospelých a 65 bodov v príapde expoinátov mládeže.

Pri vyplňovaní prihlášky je potrebné uviesť čitateľne správny a úplný názov exponátu, jeho stručný popis (veľmi dôležité!) a všetky predchádzajúce výstavy s dosiahnutým bodovým ohodnotením a udelenou medailou. V prípade literatúry je potrebné uviesť rok vydania. V prípade mládežníckych exponátov je potrebné uviesť dátum narodenia vystavovateľa pre správne zaradenie do vekových kategórií a pridelenie zodpovedajúceho počtu výstavných listov (plôch).


VÝSTAVNÉ POPLATKY


Výstavný poplatok pre súťažné filatelistické exponáty zo zahraničia nie je. Platí sa len depozit vo výške 100 PLZ, ktorý sa vracia len doručeným a vystaveným exponátom pri ich preberaní po výstave. Exponátom, ktoré nebudú doručené sa depozit nevracia.Mapa s vyznačeným miestom konania:Ďalšie informácie o výstave nájdete na facebookovej stránke Národného filatelsitického klubu Silesiana: Národný filatelsitický klub Silesiana.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov