Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Výstavy a exponáty:
Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023 - exponáty digitálnej literatúry

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023 - exponáty digitálnej literatúry
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 21. 10. 2023 18:21

Zhodnotenie experimentu - vystavenie a hodnotenie exponátov digitálnej filatelistickej literatúry.Exponáty digitálnej filatelistickej literatúry


Ako sa uvádza v článku Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023 - úspešné využitie nových trendov vo vystavovaní novinkou tejto výstavy bolo vystavenie exponátov digitálnej filatelistickej literatúry. Inšpiráciou bola Svetová filatelistická výstavou IBRA 2023 v Essene, na ktorej organizátori prvý raz umožnili účasť digitálnym exponátom.

Pod digitálnym exponátom rozumieme odbornú prácu, ktorá nie je publikovaná knižne alebo v časopiseckej forme, ale vydáva ju len autor v digitálnom (t. j. elektronickom) formáte (najčastejšie PDF). Jej publikovanie a šírenie a teda dostupnosť zatiaľ nemá žiadne pravidlá a obmedzenia. Usudzujúc z doterajších diskusií, toto je jeden z možných kameňov úrazu, ktorý by sme mali rozumne vyriešiť, lebo publikovať prácu len pre samého seba a pre vystavenie na výstave, nedáva veľký zmysel. Všetky názory do tejto diskusie sú vítané.

Buďme ale konkrétnejší. Na neľahkú cestu priekopníkov digitálnej literatúry v slovenskej filatelii sa vydalo viacero zberateľov, vôbec nie zhodou náhod študentov Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity. Konkrétne študijný program Zberateľstvo a filatelia, kde sme sa príprave digitálnych exponátov cielene venovali. Viacerí zo študentov, teraz už úspešných vystavovateľov, túto výzvu prijali a niektorí boli dokonca schopní pripraviť duálne exponáty: klasický jednorámový fyzický exponát (teritoriálna filatelia, trieda pohľadníc) a novátorský digitálny exponát literatúry na veľmi podobné zberateľské oblasti/témy. Všetkým patrí veľký obdiv, lebo sa dali na neľahkú cestu a tiež, lebo to bravúrne zvládli. I keď boli v podstate všetci skutoční PRVOVYSTAVOVATELIA, bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúsenosti s prípravou exponátov a ich vystavením. To si isto zaslúži náš potlesk.

_____ . _____

Vystavovateľ Bernard Holý ako hrdý obyvateľ kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice a správny lokálpatriot sa rozhodol pripraviť duálne exponáty venované krásam Trenčianskych Teplíc cez pohľadnice:

» Dobové pohľadnice - Trenčianske Teplice (jednorámový exponát vlastných historických pohľadníc),

» Premeny v čase - Trenčianske Teplice na pohľadniciach (digitálny exponát s využitím obrázkov vlastných a vypožičaných historických pohľadníc a doplňujúcich obrázkov).

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023

_____ . _____

Vystavovateľ Branko Pogány - rodák z Belušských Slatín - sa rozhodol zmapovať históriu rodnej Beluše a kedysi vychýrených kúpeľov Belušské Slatiny cez historické pohľadnice a tiež pripravil duálne exponáty:

» Zašlá sláva Belušských Slatín a Beluše (jednorámový exponát vlastných historických pohľadníc)

» Beluša a okolie na historických fotografiách a pohľadniciach (digitálny exponát s využitím obrázkov vlastných a vypožičaných historických pohľadníc a doplňujúcich obrázkov)

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023


Stručné zhrnutie (obe dvojice duálnych tematicky zameraných exponátov): Zaujímavé, obohacujúce a inšpiratívne. Samozrejme so širokými možnosťami rozšírenia a skvalitnenia zaradením vzácnejších pohľadníc a nových menej známych informácií, najmä u exponátov Trenčianskych Teplíc.

_____ . _____

Tretiu dvojicu duálnych exponátov predstavovali teritoriálne zamerané exponáty:

Vystavovateľ Pavol Zuskáč sa vo svojich exponátoch zameral na významnú osobnosť slovenskej histórie a známky z obdobia rokov 1939 - 145 s jej portrétom:

» Andrej Hlinka na poštových známkach. Slovensko 1939 (jednorámový teritoriálny exponát)

» Andrej Hlinka (digitálny exponát s využitím filatelistického materiálu v jednorámovom exponáte, ktorý je doplnený o ďalšie zaujímavé materiály a historický popis osobnosti Andreja Hlinku)

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023


Stručné zhrnutie (dvojice duálnych teritoriálne zameraných exponátov): Veľmi dobrý vstup do problematiky špecializovaného zbieranie známkových emisií Slovenska 1939 - 1945. Literatúra pripravila pôdu na vznik jednorámového exponátu, ktorý je - vzhľadom na rozsah zberateľskej oblasti - rozumné rozšíriť na päťrámvý exponát.

_____ . _____

Vystavovateľ Ladislav Novák - činorodý športovec, pedagóg a milovník prírody a zvierat sa rozhodol svoj digitálny exponát venovať jedinému plemenu psov, čiastočne aj ako pamiatku na pred časom zosnulého psíka:

» Border kólia vo filatelii s podtitulom Príbeh najinteligentnejšieho psieho plemena (digitálny exponát v kvalitnej mäkkej väzbe, rozsah úctyhodných 134 strán)

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023


Stručné zhrnutie: Rozsiahla práca s veľmi dobre zvoleným úzkym zameraním naznačujúca intenzívne štúdium, ktoré prinieslo ohromné množstvo nových poznatkov. Pri prehľade filatelistických materiálov, ktorý sám o sebe je veľmi dobrým základom pre ďalšie zbieranie, je vhodné upresniť popisy a použiť odbornú filatelistickú terminológiu. Tiež by pomohlo zaradenie ďalších súvisiacich materiálov, ktoré s témou súvisia nepriamo, čím by autor ešte výraznejšie preukázal svoje hlboké znalosti problematiky.

_____ . _____

Vystavovateľ Jozef Strišš - pedagóg a rodu verný železničiar sa rozhodol svoj digitálny exponát venovať Košicko-bohumínskej železnici a to hlavne staniciam a významným stavbám pomocou známok, pohľadníc a tiež niektorých ďalších zberateľských predmetov:

» Košicko-bohumínska železnica na pohľadniciach a poštových známkach

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023


Stručné zhrnutie: Zaujímavá téma, ktorá sa konečne dočkala zberateľského spracovania. I keď je v právci uvedených mnoho dôležitých súčastí železnice, niektoré absentujú. Práca má obrovský potenciál či už do hĺbky spracovania alebo do množstva aj historicky starších a vzácnejších zberateľských materiálov.

_____ . _____

Vystavovateľ Jiří Kočner - zanietený zberateľ a teraz už aj vedúci krúžku mladých filatelistov sa rozhodol svoj digitálny exponát venovať vynikajúcemu českému rytcovi československých poštových známok:

» Bedřich Housa - Doyen československých rytcu (digitálny exponát v mäkkej krúžkovej väzbe, rozsah 39 strán, originálnom len PDF prevedení neuveriteľných 374 strán)

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023


Stručné zhrnutie: Veľmi dobre zvolená téma, v ktorej autor zvýraznil svoj pozitívny vzťah k rytým československým známkam a špeciálne k jednému z najlepší rytcov. Monumentálny rozsah práce je daňou za snahu popísať všetko, čo sa postupne ukázalo pri štúdiu a zbieraní podkladov. Práci, ktorá sa môže po dopracovaní stať reprezentatívnym skvostom československej filatelistickej literatúry, by prospelo precíznejšie typografické spracovanie a tam, kde je možné aj podrobnejší popis navrhovaných poštových známok a iných zaujímavostí súvisiacich s prácou umelca..

_____ . _____

Vystavovateľ Ján Koprda - skromne dôsledný zberateľ známkových území sa rozhodol venovať svoj digitálny exponát štúdiu zabudnutej histórie, konkrétne hľadaniu menej známych alebo úplne neznámych slovenských rodákov a zberateľským artefaktom, ktoré s ich životom a prácou súvisia:

» Slovenské osobnosti vo filatelii (digitálny exponát v kvalitnej mäkkej väzbe, rozsah 43 strán)

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023


Stručné zhrnutie: Mimoriadne zaujímavá téma, pri spracovaní ktorej autor objavil množstvo zabudnutých osobností. No čo je ešte dôležitejšie objavil viacero unikátnych faktografických materiálov a zberateľských dokladov, ktoré robia jeho prácu mimoriadne cennou nielen pre zberateľov. Pri ďalšom rozšírení o nové osobnosti má práca potenciál stať sa kvalitnou historicko-zberateľskou príručkou a inšpiráciou pre ďalších zberateľov, prípadne aj mimo našich hraníc.

_____ . _____

Celkové zhrnutie:

Všetky práce majú svoje čaro a uvádzajú množstvo zaujímavých materiálov a informácií, vidno však na mnohých z nich - a neberme ako negatívum ale ako prirodzenú "nováčikovskú" daň - začiatočnícke kroky v oblasti zbierania, spracovania a súťažného vystavovania. Inými slovami, všetky uvedené digitálne exponáty naznačili obrovský potenciál a ja úprimne verím, že sa s nimi stretneme v blízkej budúcnosti v omnoho vyššej obsahovej kvalite.

_____ . _____

Na záver som si nechal jeden špecifický exponát, ktorý zaujal aj inými ako len študijnými a zberateľskými aspektmi. Aj preto mu bolo udelené vyššie bodové i medailové ocenenie.

Vystavovateľ s romantickou dušou Michal Marek - rodák z Pardubíc - sa rozhodol vo svojom digitálnom exponáte vyrozprávať históriu svojho rodného mesta cez historické pohľadnice:

» Příběh krabice od doutníků (digitálny exponát vo forme knihy s pevnou väzbou vytlačenou vlastným nákladom v niekoľkých kusoch v tlačiarni).

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023


Stručné zhrnutie: Skutočne sa rozhodol príbeh vyrozprávať! Ide o autentický príbeh o tom ako sa malý chlapec zoznámil so starými pohľadnicami a cez ne sa začal zaujímať o históriu mesta. Vo svojej práci ide hlboko do histórie a tiež do istej formy špecializácie zbierania pohľadníc, vďaka čomu sa môže venovať aj retušiam fotografických záberov v dôsledku meniacich sa spoločensko-politických okolností - veľmi zaujímavé a poučné čítanie.


Budúcnosť exponátov digitálnej literatúry na výstavách


Ako býva zvykom, pri každej priekopníckej práci, aj vystavenie a najmä hodnotenie digitálnej filatelistickej literatúry sa strelo s rôznym názormi. Od veľmi pozitívnych a prajných až po vyslovene negatívne v podstate odmietajúce ich zaradenie medzi súťažné exponáty. Napriek tomu všetkému verím, že prevládnu pozitívne názory (a emócie) a zavedenie digitálnych exponátov filatelistickej literatúry bude považované za rozvojový krok vpred a na ďalších výstavách sa s nimi opäť stretneme. Samozrejme, za predpokladu vyriešenia otvorených otázok, napríklad pravidiel na formu ich publikovania a šírenia.


Poďakovanie autorom a vystavovateľom


Všetkým autorom-vystavovateľom patrí veľké poďakovanie za odvahu vstúpiť na neprebádanú pôdu, entuziazmus, s ktorým sa tejto úlohu zhostili a tiež schopnosť pripraviť krásne a inšpiratívne exponáty. Odvážnemu šťastie praje, ja sa tomu prianiu pripájam...Kontakt na autora článku: Vojtech Jankovič.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov