Kamancha (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom)

Príležitostná poštová známka Kamancha (spoločné vydanie s Azerbajdžanom).

02. 10. 2023

Filatelistické výstavy:
Medzinárodná filatelistická výstava GLOGOW 2016

Medzinárodná filatelistická výstava GLOGOW 2016
Miesto: , Glogow (Poľsko)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 08. 04. 2016 - 10. 04. 2016

Informácie o medzinárodnej filatelistickej výstave GLOGOW 2016 v Glogowe (Poľsko).Medzinárodná filatelistická výstava GLOGOW 2016


Medzinárodná filatelistická výstava


GLOGOW 2016


(výstava II. stupňa (regionálna) s medzinárodnou účasťou)


Dôležité upozornenie!
Podľa informácií na internetovej stránke Poľského zväzu filatelistov, je termín výstavy posunutý o týždeň skôr, t.j. 8. - 10 . 4. 2016 (pôvodný termín bol 15. 17. 4. 2016) (pozri MWF "Głogów 2016" - zmiana terminu wystawy). Tento údaj je zatiaľ neoficiálny, predpokladáme, že ho čo najskôr potvrdí aj národný komisár ZSF.


Národný komisár


Národný komisár ZSF pre filatelistickú výstavu GLOGOW 2016 je
Josef Rančák.

Úlohou národného komisára je na základe pravidelnej komunikácie s organizačným výborom (OV) výstavy poskytovať informácie o výstave, zabezpečiť získanie prihlášok kvalitných filatelistických exponátov, vrátane kontroly ich obsahovej správnosti a následného odoslania OV výstavy. Po rozhodnutí OV výstavy o prijatých exponátoch informuje vystavovateľov, organizuje úhradu výstavných poplatkov na účet OV výstavy a zabezpečuje ďalšie prípravné aktivity. Pri samotnej výstave národný komisár zabezpečuje transport exponátov na a z výstavy a zúčastňuje sa ich montáže a demontáže. V prípade neprítomnosti vystavovateľov sa národný komisár zúčastňuje stretnutia porotcov s vystavovateľmi, aby mohol tlmočiť výhrady a názory porotcov vystavovateľom. Po skončení výstavy národný komisár odovzdá exponáty a všetky náležitosti vrátane výstavných tlačovín a pridelených medailí vystavovateľom.

Kontaktné informácie na národného komisára ZSF sú uvedené nižšie.


Výstavné propozície


Propozície medzinárodnej filatelistickej výstavy GLOGOW 2016 v poľštine:
PDF dokument Výstavné propozície filatelistickej výstavy GLOGOW 2016.


Prihláška exponátu


Prihláška exponátu na medzinárodnú filatelistickú výstavu GLOGOW 2016 v poľštine/angličtine/nemčine:
PDF logo Prihláška exponátu na filatelistickú výstavu GLOGOW 2016
PDF logo Popis exponátu k prihláške na filatelistickú výstavu GLOGOW 2016
PDF logo Súpis exponátu pre odovzdanie exponátu na filatelistickú výstavu GLOGOW 2016.

Termín zaslania prihlášok spolu s úvodným listom exponátu na adresu národného komisára ZSF je 25. januára 2016.
Prihlásené exponáty musia spĺňať kvalifikačné kritéria pre výstavu II. stupňa: Na niektorej z predchádzajúcich výstav III. stupňa získali minimálne 60 bodov (veľká strieborná medaila), v triede mládeže 55 bodov (strieborná medaila).

Pri vyplňovaní prihlášky exponátu je potrebné uviesť správny a úplný názov exponátu, jeho stručný popis a všetky predchádzajúce výstavy s dosiahnutým bodovým ohodnotením a pridelenou medailou. V prípade literatúry je potrebné uviesť rok vydania. V prípade mládežníckych exponátov je potrebné uviesť dátum narodenia vystavovateľa, pre správne zaradenie do vekových kategórií a pridelenie zodpovedajúceho počtu výstavných listov (plôch). Celá prihláška a jej obsahová správnosť musí byť potvrdená klubom filatelistov, resp. krúžkom mladých filatelistov, ktorého je vystavovateľ členom.
Poľský zväz filatelistov poskytuje k výstave samostatný formulár Popis exponátu, ktorý sa odporúča vyplniť a priložiť k prihláške.
Ďalší formulár poskytnutý formulár Súpis exponátu vyplňujú len vystavovatelia prijatých exponátov pri odovzdaní exponátu národnému komisárovi.


Kontakty a informácie


Kontakt pre získanie ďalších informácií o výstave a zaslanie prihlášok (prihlášky sa nezasielajú adresu organizačného výboru výstavy!):
Josef Rančák
emailová adresa: rancakovci@gmail.com
korešpondenčná adresa: Josef Rančák, Snežnica 188, 023 32 Snežnica
telefón: 0907 949 956.


Ďalšie informácie o výstave nájdete na stránke Poľského zväzu filatelistov (PZF): MWF "Głogów 2016".


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov