Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Poštová známka:
Martin (výplatná)

Martin (výplatná)
Deň vydania: 17. 07. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 7 Sk
Rozmery známky: 19 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou

Výplatná poštová známka Martin s vyobrazením Kostola sv. Martina, podľa ktorého dostalo mesto pomenovanie


Textový motív: MARTIN

Obrazový motív: Kostol sv. Martina, podľa ktorého dostalo mesto pomenovanie, erb mesta; FDC: Detail z gotickej fresky sv. Martina z vyobrazení magistra rytiera Donča a manželky.

Tematický popis a súvislosti:

Prvá písomná zmienka o Villa Sancti Martini je z roku 1284. Všetky obce dnešného Martina sa nachádzajú na miestach starého osídlenia, ktorého najstaršiu časť archeológovia zaraďujú do neskorej doby kamennej (okolo r. 2200 pred n.l.). Bohaté nálezy sú z doby bronzovej. Ľudová tradícia stotožnila Hrádok v mestskej časti Košúty s údajným hrobom hunského vodcu Attilu (zomrel r.435 n.l.) - dodnes sa uvedený kopec ľudovo nazýva "Attilov hrob". Neopodstatnene. Na násype totiž objavili staršie nálezy z 1. str. pred n.l. V nepísanej knihe dejín na území dnešného Martina archeológovia prečítali ďalšie kapitoly jeho histórie - mohyly z veľkomoravského obdobia ( 9. stor.) a veľa pamiatok z 11.- 13. stor. Významný bol objav radového pohrebiska pri katolíckom kostole s viacerými vrstvami hrobov a základmi staršej murovanej stavby. Najstaršou budovou v Martine je gotický kostol, ktorý vznikol pred rokom 1284. Je zasvätený sv. Martinovi a podľa neho dostalo mesto aj pomenovanie. Mestské výsady dostalo mesto v r.1340. Od 17. stor. bolo sídlom Turčianskej stolice. Od polovice 19. stor. centrum slovenského národného a kultúrneho života. R.1861 bolo v Martine vyhlásené Memorandum národa slovenského, r.1863 bola založená Matica slovenská, r. 1866 jedno z troch slovenských gymnázií. Vydávali sa tu Národnie noviny, Slovenské pohľady. R.1918 bola utvorená Slovenská národná rada, ktorá prijala 30.10.1918 Martinskú deklaráciu. Mesto bolo jedným z centier SNP. V Martine sídli významná celonárodná inštutícia Matica slovenská, nachádza sa tu Národný cintorín a iné významné kultúrne ustanovizne.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov