Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Pohľadnice:
Malá škola filokartie (10): Ako sa orientovať pri zakladaní a budovaní zbierok

Malá škola filokartie (10): Ako sa orientovať pri zakladaní a budovaní zbierok
Autor: Alexander Urminský
Publikované: 13. 01. 2013 19:57

10. pokračovanie seriálu článkov o zbieraní pohľadníc s názvom Malá škola filokartie od Alexandra Urminského - Ako sa orientovať pri zakladaní a budovaní zbierok.8. Ako sa orientovať pri zakladaní a budovaní zbierok


V predchádzajúcich častiach sme sa zoznámili so základným členením zbierania pohľadníc a s niekoľkými definíciami pri ich poznávaní a zaraďovaní do zbierok. Bolo to veľmi jednoduché delenie, ktoré v sebe nesie celú šírku zamerania zbierok, námetov i žánrov, ktoré môžeme či chceme zbierať, alebo sa jednoducho o ne zaujímať. To záleží na rozhodnutí každého jednotlivého zberateľa a nasledujúce delenie môže uľahčiť prvé rozhodnutie, ktorým smerom sa zamerať, prípadne aj korigovať pôvodný úmysel. Veľa zberateľov sa nešpecializuje na určitý konkrétny druh či obraz pohľadníc, ale zbiera všetky dostupné pohľadnice. Aby sa však vytvoril prehľad o obsahu svojej zbierky a rozsahu jej jednotlivých častí, musí sa zvoliť určitý systém ich triedenia a evidencie. Takýto postup sa ocení najmä pri zaraďovaní prírastkov, pri hľadaní jednotlivých kusov alebo súborov pri práci so zbierkou. Spolu s ďalšími publicistami sa pokúsim pomôcť na tejto ceste sa zorientovať.


Malá škola filokartie - Ako sa orientovať pri zakladaní a budovaní zbierok
 
Okienková pohľadnica Piešťan.


Ing. František Beneš st. v príručke pre zberateľov pohľadníc (Pofis Praha 2004) rozdeľuje pohľadnice podľa obrazu na osem základných skupín, ktoré označil A až H, a tieto skupiny ďalej triedi na podskupiny, čím sa dostal k číslu 56. Pritom ešte upozorňuje na vzájomné prelínanie a členenie podľa skupín a podskupín. Ako príklad zo skupiny C. Technika, rozvíja podskupinu 1. Doprava na dvadsať odborov, podľa ktorých možno dopravu triediť.

Jednoduchšie, pre väčšinu zberateľov na Slovensku (a nielen tu!) zaužívanejšie a prijateľnejšie delenie je v príručke PhDr. Ladislava Kurku (KSK Praha 2004), ktorého delenia sa budeme pridŕžať a podľa poznatkov o aktuálnom zbieraní pohľadníc ho upravovať. Zberateľstvo pohľadníc v Českej republike je na slušnej organizačnej úrovni a má skúsenosti zo zberateľskej praxi. O základoch českého zberateľstva na prelome 19. a 20. storočia i jeho súčasných štruktúrach bola už zmienka. Na Slovensku zatiaľ o organizovaní filokartie na celoslovenskej báze nemožno hovoriť, lebo neexistuje... Je však celý rad jednotlivcov a pár klubov pôsobiacich v rámci iných zberateľských či kultúrno-osvetových štruktúr. Preto slovenskí filokartisti čerpajú zo skúseností a literatúry iných krajín, predovšetkým z ČR.

Vrátim sa však k samotnému deleniu pohľadníc na účely triedenia, pričom budem brať za základ delenie podľa L. Kurku. Najskôr vymenujem najznámejšie zberateľské námety a následne každú časť priblížim a doplním komentárom.


A. Zemepis, teda miestopisné (či geografické) pohľadnice.


Do tejto skupiny paria zbierky miest a obcí, pánskych sídiel, cirkevných stavieb, ďalej letecké pohľadnice, heraldické pohľadnice a pohľadnice s mapkou, rozhľadne. Môžeme k nim pridať ešte objekty podľa účelu využitia alebo podľa stavebných slohov. Novým netradičným námetom sú mosty a viadukty. V zahraničí sa už dlhodobo zbierajú pohľadnice podľa krajín svetadielov, ich hlavných miest, ale aj rieky, jazerá, pohoria a veľmi obľúbené je zbieranie ostrovov.


Malá škola filokartie - Ako sa orientovať pri zakladaní a budovaní zbierok
 
Pohľadnica kaštieľa v Tovarníkoch (TO).B. História.


Táto tiež veľká oblasť zbierania má veľa podôb. V Čechách od vzniku pohľadníc sa zbierala česká história a k téme boli vydané mnohé série vrátane obrazov významných českých maliarov a pohľadnice českých historických a kultúrnych osobností. Na Slovensku boli pokusy vydávať národnobuditeľské pohľadnice. Aj ich pár bolo vydaných, ale vždy sa našiel dôvod, aby táto tematika nepokračovala. Popri vlastnej histórii Slovákov a Slovenska možno zbierať históriu Uhorska (je veľmi veľa materiálu), Rakúska, Československa. Pohľad do histórie môže byť nie iba prostredníctvom národa, ale aj iných medzníkov: náboženstvo, vojny, katastrofy, politické systémy, vedecký a technický pokrok. Aj keď L. Kurka radí do tejto časti zaradiť aj zbieranie militárií, budem sa im venovať osobitne.


Malá škola filokartie - Ako sa orientovať pri zakladaní a budovaní zbierok
 
Priemyselná výstava v Žiline v roku 1903.C. Spoločnosť


L. Kurka túto skupinu uvádza slovami, že je taká pestrá, ako každá ľudská spoločnosť, a teda zahŕňa v sebe rad pohľadnicových žánrov. Dodám, že sa do nej dá zahrnúť úplne všetko, s čím by mohli byť eventuálne problémy. Zahŕňa sem menovite aj blahopriania k Vianociam a Novému roku. Táto skupina, resp. jej časť bola už pomerne obsiahlo prezentovaná. Pokračuje Veľkou nocou a blahoprianiami k meninám a narodeninám. Možno k nim pridať aj blahoželania k sobášu, krstinám, maturite, promóciám. Blahopriania ženám a matkám sa v emisiách striedali podľa politických preferencií, ale podobnú zbierku na výstavách nevidno. Súčasníci, ak posielajú pohľadnice, tak na Valentína – patróna zamilovaných a možno z nich časom vzniknú aj zbierky.


Malá škola filokartie - Ako sa orientovať pri zakladaní a budovaní zbierok
 
Poštár doručujúci pozdravy: Dnes toho nie je veľa!


U nás zatiaľ nevznikol kult žiadneho mena, ako napríklad v Írsku (sv. Patrik), aj keď sa v minulosti vydávali pohľadnice k Jozefom (MDM) a Annám, vtedy najrozšírenejším krstným menám. V tejto skupine sú uvádzané ako ďalšie námety Judaika, skauting, folklór, reklama, udalosti (my ich skôr chápeme ako príležitostné pohľadnice), žena a móda a nakoniec výstavy a spolky.


D. Príroda


Je to všetko živé okolo nás, na našej modrej planéte, ktorá je ťažko skúšaná a človekom neustále atakovaná. Pravdivo vyzerajú prognózy, že príroda si sama poradila aj v tých najťažších dobách (doba ľadová). Nemožno však zabúdať, že vymreli celé skupiny rastlín a živočíchov, a že raz to môže byť aj človek.Tento environmentálny zreteľ badať aj pri budovaní zbierok fauny a flóry, ktoré túto skupinu reprezentujú. Sem sa radia aj zbierky s poľovníckou tématikou, prírodné prostredie a neživá príroda, teda nerasty, rudy a drahokamy.


Malá škola filokartie - Ako sa orientovať pri zakladaní a budovaní zbierok
 
Vrátna dolina.E. Technika


Stala sa neodmysliteľnou súčasťou nášho života a v období vzniku pohľadníc sa diali aj nevídané pokroky vo vede technike. Najviac sa to týkalo rozvoja dopravy (železnice, autá, lietadlá) a toto mužské hobby dominuje aj dosiaľ v živote i v zbieraní pohľadníc s týmto námetom. K dopravným prostriedkom radíme aj dopravné stavby.

Zo skupiny technika sa ďalej zbierajú pohľadnice tovární, baní, hút a vlastne viaceré rozšírené výrobné odbory vrátane strojov a prístrojov a remesiel. Sem radíme aj militárie, ako technické produkty. Vojny a povstania, život v armáde patrí do skupiny spoločnosť. Už viac rokov sa zberatelia zaujímajú o požiarnu techniku v súvislosti s katastrofickými pohľadnicami.


Malá škola filokartie - Ako sa orientovať pri zakladaní a budovaní zbierok
 
Kanón jeho veličenstva ráže 30 cm.F. Umelecké pohľadnice


Umelecké pohľadnice učarili nielen zberateľom, ale aj zberateľkám (pozri napr. adresár KSK Praha). Sprostredkujú (podobne ako poštové známky) poznanie umeleckých artefaktov, ale aj techník, smerov, filozofií a pod., širokým vrstvám používateľov a zberateľov pohľadníc. Je to dobré a prospešné pre tvorcov aj konzumentov umenia. Skupina umenie zahŕňa výtvarné umenie vrátane tvorcov pohľadníc, fotografiu, film, divadlo, televíziu, ale aj autorov písaného slova. Možno sem zaradiť aj architektúru a architektov.


Malá škola filokartie - Ako sa orientovať pri zakladaní a budovaní zbierok
 
Socha cisárovnej Alžbety – Sisi na podstavci.G. Šport


Blížime sa k záveru výpočtu skupinou nazvanou Šport. Treba súhlasiť s L. Kurkom, že napriek obľube športu v spoločnosti v medzivojnovom a povojnovom období, tento námet sa vo filokartii presadil málo výrazne (vo filatelii je o šport zase veľký záujem). Popritom sa vydáva veľa pohľadníc s futbalovými a hokejovými mužstvami, reprezentačné kolektívy, olympionici, série spartakiádnych pohľadníc ale tiež obľúbený motoristický šport. Do tejto skupiny patria tiež Sokol, DTJ, Orol, turistika a samozrejme športoviská.


Malá škola filokartie - Ako sa orientovať pri zakladaní a budovaní zbierok
 
Škola plávania na Váhu pri Piešťanoch.Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander Urminský


__________________________________________________ . _______________________________________________

Poznámka: Pôvodná verzia tohto článku bola napísaná pre časopis ZBERATEĽ. So súhlasom autora uverejnené na stránke www.postoveznamky.sk.
__________________________________________________ . _______________________________________________
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov